Search results

Your search found 65 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2
Home  / Search Results
Editor(s): Hartman, Harriet
Date: 2024
Abstract: There are less than 1300 Jews living in Finland who are members in the two officially Orthodox Jewish communities in Helsinki and in Turku. After the Civil Marriage Act was put in effect by the Finnish Parliament in 1917 the number of intermarriages between Jews and non-Jews started rising in the communities. Most of these marriages were officiated between Jewish men and non-Jewish women. In the beginning, the non-Jewish spouses kept their respective religious affiliations, but in many cases, their halachically non-Jewish children converted to Judaism. In the 1970s, adulthood conversions to Judaism became far more frequent in the communities—especially in the Jewish Community of Helsinki. Today, most of these individuals and their families concerned are still active members of the Jewish congregation. The high number of intermarriages and the conversions to Judaism have had a crucial impact on the development of the religious customs of local Jewry. Through the analysis of archival sources and new ethnographic material derived from semi-structured qualitative interviews, this case study investigates how intermarriages formed the traditions and habits in the families and in the communities. By relating the topic of intermarriage to the question of conversion, the study sheds light on institutional changes within the Jewish Community of Helsinki, and analyzes how women, who converted to Judaism in 1977, articulate and perform their religious practices, identities, and agencies when consciously aiming at building Jewish families.
Author(s): Kranz, Dani
Editor(s): Hartman, Harriet
Date: 2024
Abstract: The anthropologist Robert H. Lowie (Towards understanding Germany. University of Chicago Press, Chicago, 1954) offers a historically informed ethnography of Jewish/non-Jewish relations in German speaking lands. Jewish families in Germany, Jews in families, and Jews and their families in post-1945 need to be seen in the context of these historically informed structures that shaped family histories: Interfamilial transmissions of identities and praxes that impacted on family, marriage, and partnership patterns. Issues of family structures including endogamy and exogamy cannot solely be explained by drawing on the religious (halachic) prohibition of exogamy, they need to be understood as a means of boundary management of a specific ethnic group (Rapaport, Jews and Germans after the holocaust. Cambridge University Press, Cambridge, 1997), to forestall assimilation (Kauders, Unmögliche Heimat. dtv, Munich, 2007), and within a specifically fraught context (Czollek, Desintegriert Euch! Hanser, Munich, 2018; Ginsburg, I’m a German Jew, and I’d Love to Be Normal, In HaAretz, May 19, 2020. https://www.haaretz.com/world-news/.premium-i-m-a-german-jew-and-i-d-love-to-be-normal-1.8856650. Accessed May 19 2022, 2020; Kranz, Shades of Jewishness: the creation and maintenance of a Jewish community in post-Shoah Germany, University of St Andrews: St Andrews. Open Access: https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/872. Last accessed 19 May 2022, 2018) that drives the creation of transnational family networks (Bodemann, A Jewish family in Germany today: an intimate portrait. Duke University Press, Durham, 2005)—and neither can proximity, intimacy and love across the ethnic – and religious – divide be phased out because a very significant number of Jews marry and partner up with non-Jews (Kauders, 2007; Kessler, Jüdische Migration aus der ehemaligen Sowjetunion seit 1990. Beispiel Berlin. Magisterabschlußarbeit Sozialwissenschaften. Unpublished Master’s thesis, Fern-Universität Hagen, Hagen, 1996; Umfrage 2002: Mitgliederbefragung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Unpublished research report, 2002; Körber, Zäsur, Wandel oder Neubeginn: Russischsprachige Juden in Deutschland zwischen Recht, Repräsentation und Neubeginn. In: Körber K (ed) Russisch-jüdische Gegenwart in Deutschland, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, pp 13–36, 2015; Osteuropa 69:83–92, 2019; Kranz, Notes on embodiment and narratives beyond words. In: Hoffmann B, Reuter U (ed) Translated memories, Rowman, Farnham, pp 347–369, 2020a; Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen 2019; Rapaport 1997), and cross an ethno-sexual boundary (Bodemann, 2005; Nagel, Race, ethnicity, and sexuality: intimate intersections, forbidden frontiers. Oxford University Press, Oxford, 2003; Schaum, Being Jewish (and) in love. Hentrich & Hentrich, Berlin, 2020; Schaum, Love will bring us together (again)? Nachwirkungen der Shoah in Liebesbeziehungen. In Chernivsky M, Lorenz F (eds) Weitergaben und Wirkungen der Shoah in Erziehungs- und Bildungsverhältnissen der Gegenwartsgesellschaft, Verlag BarbaraBudrich, Leverkusen, pp 159–174, 2022). This chapter offers a comprehensive overview of Jewish families, Jews and their families and Jews in families in Germany after 1945 by drawing on qualitative and quantitative data, and by way of contextualizing individual and collective Jewish praxes.
Author(s): Ariese, Paul
Date: 2024
Date: 2023
Abstract: After the 1968 emigration, very few Jews remained in Poland, and even more miniscule was the number of “Jewish Jews.” Since then the number has grown somewhat, and much of it is due to the process of de-assimilation; i.e., some people with Jewish ancestors raised in completely Polonized families began to recover, reclaim, and readapt their Jewish background. An analysis of this phenomenon is offered with a series of putative reasons for its occurrence. The individuals constituting the “products” of de-assimilation are the majority of Polish Jews today and form much of the current leadership. While individuals everywhere can strengthen their ties to the Jewish people and can experience teshuvah or another kind of “Judaization,” the process of de-assimilation does not seem to be reducible to those moves. It begins with no Jewish identity, and is highly dependent on the attitudes and cultural trends in the majority society. It does not remove the de-assimilationists from the majority culture. The phenomenon is general and deserves to be studied as a sociological mechanism working in other cases of assimilation to a majority culture. In the Jewish case, it is especially dramatic. Probably the first example can be found in the evolution of the Marrano communities settled in Holland. The presence of de-assimilation seems to differentiate some European, first of all East European, communities from the globally dominant American and Israeli ones. Probably this rather new concept is needed to describe a significant part of the world of the Jews of twenty-first century Europe.
Date: 2023
Abstract: W niniejszym artykule prezentujemy macierzyńskie doświadczenia trzech kobiet żydowskiego pochodzenia. Dane zebrane zostały za po-mocą wywiadu swobodnego z elementami narracji, a analizowane za pomocą językowo-narracyjnej metody analizy tekstu. Głównym pyta-niem, na które staramy się znaleźć odpowiedź, jest: Jakie typy macie-rzyństwa prezentują matki Żydówki? I czym charakteryzuje się każdy z nich? Cele artykułu to: (1) Zestawienie trzech stylów macierzyństwa i charakterystyka każdego z nich, (2) Ukazanie znaczenia transfe-ru kultury pochodzenia i wychowania dla pełnienia roli rodzicielskiej przez kobiety pochodzenia żydowskiego. W artykule przedstawiamy kulturowy wzór macierzyństwa, zestawiamy figurę matki-Polki z Jidy-sze Mame. Następnie prezentujemy szczegółowe założenia metodolo-giczne. W kolejnej części charakteryzujemy trzy typy macierzyństwa: jednokulturowe, dwukulturowe i wielokulturowe. Nasze analizy prowa-dzą do wniosków końcowych, wskazujących na to, że pomimo współ-czesnych przemian społecznych nadal za religijne wychowanie dzieci odpowiadają matki. Jednocześnie wskazujemy na podobieństwa po-między matką-Polką a Jidysze Mame.WprowadzenieMacierzyństwo to z jednej strony bardzo zindywidualizowane doświadczenie wielu kobiet, z drugiej – zjawisko niezwykle złożone, wieloaspektowe, dające asumpt do naukowych dociekań w obrębie wielu dyscyplin naukowych, w tym także pedagogiki. W literaturze znaleźć można rozważania na temat biologicznych aspektów stawa-nia się matką (np. Lichtenberg-Kokoszka 2008; Nowakowska 2014), analizy dotyczące społeczno-kulturowych uwarunkowań macierzyń-stwa (np. Budrowska 2000; Grzelińska 2012; Maciarz 2004; Sikor-ska 2012) czy też zmagania z rolą matki w kontekście innych ról życiowych (np. Pryszmont-Ciesielska 2011; Sokołowska 2013). Co ważne, wiele badań z tego obszaru prowadzonych jest w oparciu o narracje samych matek, zapisy doświadczeń konkretnych kobiet, funkcjonujących w różnych warunkach społecznych, ekonomicznych
Date: 2020
Author(s): Gross, Martine
Date: 2016
Abstract: Les travaux sélectionnés pour cette thèse de sociologie (4 ouvrages et 14 articles ou chapitres de livre) explorent deux thématiques différentes : les familles homoparentales et le vécu de croyants homosexuels. En dépit de leur éloignement du modèle exclusif de la parenté, un père, une mère pas un de plus, les familles homoparentales inscrivent leurs enfants dans une chaîne de transmission parentale, tant culturelle que généalogique. De même, les croyants homosexuels adhèrent aux valeurs de leur appartenance religieuse même s'ils contestent la légitimité de l'autorité institutionnelle de l'Eglise ou des rabbins. Dans les deux cas, il y a à la fois ébranlement de la norme et adhésion à un modèle légèrement différent, plus inclusif. Les homosexuels deviennent parents en élargissant les représentations de la parenté. Les homosexuels croyants parviennent à intégrer leurs dimensions identitaires antagonistes en se tournant vers des églises ou des communautés plus accueillantes ou en réinterprétant les textes problématiques. Dans l'un et l'autre cas, ils contribuent à construire des modèles compatibles avec les formes nouvelles de la famille et de la socialité religieuse. Les travaux sélectionnés pour cette thèse montrent que la réunion de dimensions a priori inconciliables -homosexualité et famille, homosexualité et religion - conduit à des innovations sociales non seulement à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle sociale. Les institutions, qu'il s'agisse du droit de la famille ou des autorités religieuses ne peuvent rester complètement imperméables aux évolutions sociologiques auxquelles les expériences individuelles les confrontent.
Date: 2019
Abstract: Религиозная идентичность, даже в рамках одного течения прогрессивного иудаизма, является неоднородной и во многом зависит от культурного, политического и социального контекстов, в котором находится та или иная община. Прогрессивное течение призвано гармонизировать современный мир и традицию иудаизма в соответствии с запросами индивида. Основная проблема предлагаемого исследования связана с тем, что на уровне идеологии — учения прогрессивного иудаизма — существует определенный набор маркеров идентичности, но на практике — в отдельных общинах — этот набор может трансформироваться. Для выявления устойчивой модели идентичности в прогрессивном иудаизме необходимо рассматривать отдельные кейсы — российский случай является одним из них и заслуживает тщательного научного анализа
(автор рассматривает общину «Ле-Дор Ва-Дор»). Реконструируемая на основе идей Клода Монтефиоре и Лили Монтегю философия прогрессивного иудаизма сравнивается в настоящей статье с российским вариантом прогрессивного иудаизма. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что идентичность в общине «Ле-Дор Ва-Дор» конструируется за счет философской идеи универсализма, которая позволяет людям нееврейского происхождения становиться членами общины. Философское обоснование модификации ритуалов основано на концепции Informed choice. Сравнение общей философской мысли в прогрессивном иудаизме с учением в общине «Ле-Дор Ва-Дор» показывает, что сообщество
вырабатывает определенные стратегии идентичности исходя из культурного контекста. Влияние культурного контекста отразилось в отношении к однополым бракам, а также в некоторых ритуальных сторонах жизни указанной общины в России
Date: 2019
Abstract: Исследование посвящено роли семейной памяти и семейной трансмиссии в построении идентичности русскоязычными евреями Франции и потомками иммигрантов из России первой половины ХХ в. (второе и третье поколение). Определенную сложность в изучении русскоязычной еврейской диаспоры во Франции всегда представляла гетерогенность и дисперсность общины [Gousseff 2001, 4–16]. Во Франции, где большинство современного еврейского населения, — сефарды, выходцы из североафриканских
стран, представляется интересным более подробно узнать варианты самопрезентации постсоветских еврейских иммигрантов: как еврея, русского/украинца/«советского человека», русского/украинского еврея, или через профессию, социальный статус, а также взаимоотношения с другими евреями Франции, религиозные практики, вопросы воспитания детей, в том числе двуязычие/трехъязычие,
семейные практики, брак и т.д. Мы также обращаем внимание на то, что семейная трансмиссия играет ключевую роль в построении информантами еврейской идентичности и проводим параллель между
понятием «йихес» и социологическими терминами «габитус», «социальный капитал», «культурный капитал», «первичная социализация». Каждое интервью состоит из двух частей. Первая часть — глубинное неформализованное интервью. Целью интервью является определение спонтанных, естественных репрезентаций. Именно
Date: 2020
Abstract: Формирование этнической идентичности у современных еврейских детей в России связано с рядом различных факторов. Считается, что религиозное воспитание, исполнение религиозных практик, следование законам иудаизма не являются значительными факторами при формировании этнической идентичности большинства взрослых евреев, выросших в СССР и живущих сегодня в Российской Федерации. Однако в конфессиональном воспитании детей семья играет важнейшую роль, а соблюдение еврейских религиозных обрядов становится базой для их самоидентификации. Если проанализировать, каких именно еврейских обычаев придерживаются дети российских евреев, можно понять принципы формирования их еврейской идентичности. Следует также отметить связь между степенью религиозности родителей и их стремлением
воспитывать детей в русле иудейской традиции
Date: 2020
Author(s): Kosmin, Barry A.
Date: 2018
Abstract: The Fourth Survey of European Jewish Community Leaders and Professionals, 2018 presents the results of an online survey offered in 10 languages and administered to 893 respondents in 29 countries. Conducted every three years using the same format, the survey seeks to identify trends and their evolution in time.

The survey asked Jewish lay leaders and community professionals questions regarding future community priorities, identifying the main threats to Jewish life, views on the safety and security situation in their cities, including emergency preparedness, and opinions on an array of internal community issues. Examples include conversions, membership criteria policies on intermarriage, and their vision of Europe and Israel.

The respondents were comprised of presidents and chairpersons of nationwide “umbrella organizations” or Federations; presidents and executive directors of private Jewish foundations, charities, and other privately funded initiatives; presidents and main representatives of Jewish communities that are organized at a city level; executive directors and programme coordinators, as well as current and former board members of Jewish organizations; among others.

The JDC International Centre for Community Development established the survey as a means to identify the priorities, sensibilities and concerns of Europe’s top Jewish leaders and professionals working in Jewish institutions, taking into account the changes that European Jewry has gone through since 1989, and the current political challenges and uncertainties in the continent. In a landscape with few mechanisms that can truly gauge these phenomena, the European Jewish Community Leaders Survey is an essential tool for analysis and applied research in the field of community development.

The Survey team was directed by Dr. Barry Kosmin (Trinity College), who has conducted several large national social surveys and opinion polls in Europe, Africa and the U.S., including the CJF 1990 US National Jewish Population Survey.
Author(s): Nizard, Sophie
Date: 2012
Abstract: À partir des processus d’adoption par des parents juifs, Sophie Nizard révèle comment se disent l’histoire, la mémoire, la transmission, le rapport entre l’identité religieuse et familiale d’une part et le biologique ou l’hérédité d’autre part.
L’adoption est au croisement des problématiques de la transmission familiale, de la mémoire, et de la religion. Que devient dans ce contexte la transmission matrilinéaire de la judéité ? Par quelles voies les parents adoptants introduisent des enfants non biologiques dans les canaux de la filiation et de la transmission mémorielle ou religieuse du judaïsme ? À partir de cas d’adoption dans des familles juives pratiquantes et non pratiquantes, en France et en Israël, l’auteur met en évidence les enjeux et les complexités autour de ce qu’est être ou devenir juif aujourd’hui, , rend compte du parcours de l’adoption et des questions qu’elle soulève aux divers acteurs : institutions religieuses, organismes d’adoption, travailleurs sociaux, enfants adoptés et parents adoptifs. Elle livre une analyse fine et sensible de la parenté en monde juif, décrit les différences des contextes juridique et légal des deux pays. Cette comparaison permet de comprendre comment dans deux contextes extrêmement différents du point de vue des rapports entre le politique et le religieux, travaille la définition de l’appartenance : qu’est-ce qu’être français, qu’est-ce qu’être israélien, qu’est-ce qu’être juif dans les deux configurations ?

SOMMAIRE
Introduction : Entre parenté et judaïsme - L’adoption un objet partagé
Chapitre I. Filiation dans les textes et positions halakhiques contemporaines
L’impératif de la procréation et les récits de filiation dans les textes de la tradition juive, dans les mythes et les contes populaires
Faire famille : transmission, continuité et ruptures
Chapitre II. L’enquête : Entre la France et Israël
L’adoption, un éléphant dans le salon ?
Les terrains de la recherche
Les acteurs et les procédures de l’adoption en France et à l’international
L’adoption en Israël – Les enjeux politico-religieux
La situation israélienne
Chapitre III. Les étapes d’un « parcours du combattant »
Du désir de procréation à la décision d’adopter
Obtenir l’agrément
Adopter en France : ethnicité, reconnaissance et « look différentiel »
L’adoption internationale
Chapitre IV – La rencontre
L’accélération du temps – l’accélération du récit
L’enfant imaginé, l’enfant photographié, l’enfant rencontré, l’enfant adopté
L’origine de l’enfant, ce que l’on sait de lui, ce que l’on ne veut pas savoir, ce que l’on raconte
La rencontre : un destin ?
Le temps du retour
Devenir parents
Chapitre V. Nommer, inscrire, convertir
Nommer c’est inscrire
La judéité des enfants adoptés : une identité de fait
Convertir
Chapitre VI - Entre hérédité et identification – Le récit des « origines »
Des représentations paradoxales de la filiation : liens du sang / liens du cœur
Le poids de l’hérédité
L’arbre généalogique : une mise en image de la famille dans le temps
La construction des identités individuelles et familiales
Trois récits singuliers : la parole des adoptés et la recherche des origines
Camille : une mère qui se met à la place de ses mères
Sabrina : un entre-deux identitaire
Anna : la construction d’une nouvelle identité familiale
Une mise en perspective
Conclusion – Transmettre
Bibliographie
Author(s): Kosmin, Barry A.
Date: 2016
Abstract: Launched by the American Jewish Joint Distribution Committee’s International Centre for Community Development (JDC-ICCD), and conducted by a research team at Trinity College (Hartford, Connecticut, USA) between June and August 2015, the Third Survey of European Jewish Leaders and Opinion Formers presents the results of an online survey administered to 314 respondents in 29 countries. The survey was conducted online in five languages: English, French, Spanish, German and Hungarian. The Survey of European Jewish Leaders and Opinion Formers is conducted every three or four years using the same format, in order to identify trends and their evolution. Findings of the 2015 edition were assessed and evaluated based on the results of previous surveys (2008 and 2011). The survey posed Jewish leaders and opinion formers a range of questions about major challenges and issues that
concern European Jewish communities in 2015, and about their expectations of how communities will evolve over the next 5-10 years. The 45 questions (see Appendix) dealt
with topics that relate to internal community structures and their functions, as well as the external environment affecting communities. The questionnaire also included six open-ended questions in a choice of five languages. These answers form the basis of the qualitative analysis of the report. The questions were organized under the following headings:• Vision & Change (6 questions)
• Decision-Making & Control (1 question)
• Lay Leadership (1 question)
• Professional Leadership (2 questions)
• Status Issues & Intermarriage (5 questions)
• Organizational Frameworks (2 questions)
• Community Causes (2 questions)
• Jewish Education (1 question)
• Funding (3 questions)
• Communal Tensions (3 questions)
• Anti-Semitism/Security (5 questions)
• Europe (1 question)
• Israel (1 question)
• Future (2 questions)
• Personal Profile (9 questions)
Editor(s): Webber, Jonathan
Date: 1994
Abstract: How do the Jews of post-Holocaust, post-communist Europe—east and west—regard themselves: as a religious minority, an ethnic group, or simply as ordinary members of the communities in which they live? How do they regard non-Jews and relate to the Jews of other European countries? Is Israel a factor in forging these relationships? In confronting these questions, the contributors to this book—all of them writers with significant international reputations—cover a wide range of topics from different perspectives.

Contents:
Introduction JONATHAN WEBBER
Part 1 A Changing Europe
1 The Jews of Europe in the Age of a New Völkerwanderung MAX BELOFF
2 Changing Jewish Identities in the New Europe and the Consequences for Israel ELIEZER SCHWEID
Part 2 Demographic and Sociological Considerations
3 An Overview of the Demographic Trends of European Jewry SERGIO DELLAPERGOLA
4 Modern Jewish Identities JONATHAN WEBBER
5 Judaism in the New Europe: Discovery or Invention? NORMAN SOLOMON
Part 3 Hopes and Uncertainties in Religious Trends
6 The Jewish Jew and Western Culture: Fallible Predictions for the Turn of the Century NORMAN LAMM
7 From Integration to Survival to Continuity: The Third Great Era of Modern Jewry JONATHAN SACKS
8 The Role of the Rabbi in the New Europe JONATHAN MAGONET
Part 4 Jewish Communities in Former Communist Countries
9 Jewish Communities and Jewish Identities in the Former Soviet Union MIKHAIL A. CHLENOV
10 Constructing New Identities in the Former Soviet Union: The Challenge for Jews IGOR KRUPNIK
11 Changes in Jewish Identity in Modern Hungary ANDRAS KOVACS
12 Jewish Identities in Poland: New, Old, and imaginary KONSTANTY GEBERT
Part 5 Jewish Communities in Western Europe
13 Israélites and Juifs: New Jewish Identities in France DOMINIQUE SCHNAPPER
14 The Notion of a 'Jewish Community' in France: A Special Case of Jewish Identity SHMUEL TRIGANO
15 British Jewry: Religious Community or Ethnic Minority? GEOFFREY ALDERMAN
16 Religious Practice and Jewish Identity in a Sample of London Jews STEPHEN H. MILLER
17 Jewish Identity in the Germany of a New Europe JULIUS CARLEBACH
Part 6 Rethinking Interfaith Relations in a Post-Holocaust World
18 The Dangers of Antisemitism in the New Europe ROBERT S. WISTRICH
19 The Holocaust as a Factor in Contemporary Jewish Consciousness EVYATAR FRIESEL
20 The Impact of Auschwitz and Vatican II on Christian Perceptions of Jewish Identity ELISABETH MAXWELL
21 A New Catholic-Jewish Relationship for Europe PIER FRANCESCO FUMAGALLI
22 Possible Implications of the New Age Movement for the Jewish People MARGARET BREARLEY
Part 7 Jewish Europe as Seen from Without
23 The New Europe and the Zionist Dilemma DANIEL GUTWEIN
24 Jewish Renewal in the New Europe: An American Jewish Perspective DAVID SINGE
Date: 2010
Abstract: Het is bijna tien jaar geleden dat 'De Joden in Nederland anno 2000' het licht zag. Dat boek bevatte de resultaten van een omvangrijk onderzoek waarin zowel de demografische kenmerken van de groep als haar binding aan het Jodendom een plaats vonden. Dit boek is daarop een vervolg. De oorspronkelijke steekproef werd aangevuld met leden van de volgende generatie. De overdracht van Joodse binding van ouders op kinderen en de Joodse binding van jongeren vormen dan ook belangrijke onderwerpen van deze publicatie. Daarnaast komt het gebruik van een aantal Joodse voorzieningen aan de orde. Ten slotte werd het aantal Joden in Nederland aan een nieuwe schatting onderworpen.
De resultaten van het onderzoek zijn niet volstrekt eenduidig. Er lijkt sprake te zijn van continuïteit, in die zin dat verschillende vormen van binding aan het Jodendom zich aardig handhaven. Maar ook vertonen kinderen een duidelijk zwakkere binding aan het Jodendom dan hun ouders en is er een toenemend aantal gemengde huwelijken en relaties. Dit verschijnsel zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk weer een verdere afname van Joodse identificatie ten gevolge hebben.
Dit wil niet zeggen dat een revival van het Jodendom in Nederland bij voorbaat is uitgesloten. Daarbij zou het toenemend aantal immigranten uit Israël een rol kunnen spelen. Zij hebben er in elk geval reeds voor gezorgd dat het totaal aantal Joden in Nederland zich in stijgende lijn bevindt.

'De Joden in Nederland anno 2009: continuïteit en verandering' is niet slechts van wetenschappelijke betekenis, maar bevat ook veel informatie die van praktisch belang kan zijn voor de Joodse gemeenschap in Nederland en haar instellingen.