Home  / 3190

Szalom bajit – religijna rodzina żydowska i dziedzictwo kulturowe

Translated Title

Shalom bayit – jewish religious family and cultural heritage

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań realizowanych wśród polskich rabinów. Ich głównym celem było ustalenie wzorów żydowskiego życia rodzinnego oraz zidentyfikowanie głównych form i treści rodzinnego przekazu dziedzictwa kulturowego, pozostającego w dyspozycji rodzin religijnych. Projekt o charakterze jakościowym zakładał ustalenie czterech głównych elementów przekazu tradycji, wedle Jerzego Nikitorowicza są to: czynnościowy – mechanizmy przekazu, przedmiotowy – treści przekazywanych dóbr kultury, podmiotowy – nosiciele tradycji oraz edukacyjny. Na pierwszym etapie zrealizowano kilka wywiadów swobodnych (zbliżonych do eksperckich). Na podstawie wywiadów starano się wskazać na najistotniejsze konteksty dotyczące transmisji treści kulturowych we współczesnej rodzinie oraz istoty przekazu żydowskiego dziedzictwa religijnego i językowego.

Translated Abstract

The article presents the preliminary results of research carried out among Polish rabbis. Their main goal was to establish patterns of Jewish family life and to identify the main forms and content of the family's transmission of cultural heritage at the disposal of religious families. The qualitative project assumed the establishment of four main elements of the transmission of tradition, according to Jerzy Nikitorowicz, these are: functional - transmission mechanisms, objective - the content of cultural goods transferred, subjective - the carriers of tradition, and educational. At the first stage, several free-form interviews (similar to expert ones) were carried out. Based on the interviews, attempts were made to indicate the most important contexts concerning the transmission of cultural content in the contemporary family and the essence of the transmission of Jewish religious and linguistic heritage.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Info

Lubelski Rocznik Pedagogiczny jest czasopismem działającym na zasadzie otwartego dostępu, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkownika sieci lub jego instytucji. Użytkownicy mają prawo czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów, lub wykorzystywać je do innych celów zgodnych z prawem, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody wydawcy lub autora. Powyższe zasady są zgodne z definicją otwartego dostępu według BOAI (Budapest Open Access Initiative). Artykuły są udostępniane na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY).

Original Language

Volume/Issue

39(1)

Page Number / Article Number

43-55

DOI

Bibliographic Information

Cukras-Stelągowska, Joanna Szalom bajit – religijna rodzina żydowska i dziedzictwo kulturowe. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2020: 43-55.  https://archive.jpr.org.uk/10.17951/lrp.2020.39.1.43-55