Home  / 3700

Tradycja I zmiana. Szkic o wychowaniuwe Współczesnej żydowskiej rodzinie Ortodoksyjnej w polsce

Translated Title

Tradition and change. Sketch about upbringing in a contemporaryorthodox Jewish family in Poland

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

W artykule prezentuję model wychowania w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej w kontekście przeobrażeńwewnątrzreligijnych oraz procesów ogólnospołecznych. W tym celu omawiam tradycyjne i zmieniającesię ideały, cele i treści oraz metody wychowawcze, jak również dawne i współczesne podziały obowiąz-ków rodzicielskich i powinności dzieci. Akcentuję kwestie dotyczące przekazu dziedzictwa religijnego,mechanizmy transmisji tradycji judaistycznej między pokoleniami. Refleksję teoretyczną uzupełniamanalizą badań własnych przeprowadzony
ch w latach 2018 –2019 –wy wiadów eksperckich z rabinami i ich żonami

Translated Abstract

The article describes the model of upbringing in an orthodox Jewish family in the context of internal religious transformations and general social processes. To this end, I discuss traditional and changingideals, goals, contents and parenting methods, as well as past and present divisions of parental responsibilities and children’s duties. I particularly emphasise issues related to the transmission of religious heritage and the mechanisms of passing on Judaic tradition between generations. I supplement theoretical considerations with an analysis of own research conducted from 2018 to 2019 – the expert interview with rabbis and rebbetzin.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Info

Creative Commons BY NC ND 4.0

Original Language

Volume/Issue

3(51)

Bibliographic Information

Cukras-Stelągowska, Joanna Tradycja I zmiana. Szkic o wychowaniuwe Współczesnej żydowskiej rodzinie Ortodoksyjnej w polsce. Colloquium. 2023:  https://archive.jpr.org.uk/object-3700