Home  / 1233

Małżeństwa mieszane w społeczności żydowskiej – aberracja czy norma społeczna?

Translated Title

Mixed Marriages in the Jewish Community: An Aberration or a Social Norm?

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specyfiki małżeństw mieszanych w środowisku żydowskim. W opinii wielu liderów społeczności oraz przedstawicieli nauk społecznych w kontekście poszukiwania odpowiedzi na pytania o przemiany, wyzwania i zagrożenia, przed którymi staje obecnie społeczność żydowska, ten aspekt
należy uwzględnić w pierwszej kolejności. Analizie poddano kilka raportów badawczych dotyczących skutków wychowania w tego typu związkach w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Niemczech. Odniesiono się również do społeczność Żydów polskich – głównych cech świadomości kulturowej rodziny żydowskiej: jej stosunku do
kapitału kulturowego w kontekście historii relacji polsko-żydowskich oraz takich kwestii, jak wychowanie w rodzinie mieszanej, luka międzypokoleniowa czy emigracja do Izraela.

Translated Abstract

The purpose of this article is to present the specific nature of mixed marriages in the Jewish community. According to many community leaders and representatives of social sciences, this issue should be taken into account in the first place, especially in the context of questions about changes, challenges and threats faced by the Jewish community today. This article examines several research reports on the effects of intermarriages on children in the
United States, Britain, France, the Netherlands and Germany. Reference is also made to the situation of Polish Jewry – the main features of the cultural awareness of Jewish families: their attitude toward their cultural capital in the context of the history of Polish-Jewish relations and problems such as intermarriage, the generation gap or emigration to Israel.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

14(2)

Page Number / Article Number

317-339

Link

Link to download in university repository, Małżeństwa mieszane w społeczności żydowskiej – aberracja czy norma społeczna?

Bibliographic Information

Cukras-Stelągowska, Joanna Małżeństwa mieszane w społeczności żydowskiej – aberracja czy norma społeczna?. Wychowanie w Rodzinie. 2016: 317-339.  https://archive.jpr.org.uk/object-1233