Home  / NETH10

De Joden in Nederland anno 2009: Continuïteit en verandering

Translated Title

The Jews in the Netherlands in 2009: Continuity and Change

Author(s)

Publication Date

Publisher

AMB

Abstract

Het is bijna tien jaar geleden dat 'De Joden in Nederland anno 2000' het licht zag. Dat boek bevatte de resultaten van een omvangrijk onderzoek waarin zowel de demografische kenmerken van de groep als haar binding aan het Jodendom een plaats vonden. Dit boek is daarop een vervolg. De oorspronkelijke steekproef werd aangevuld met leden van de volgende generatie. De overdracht van Joodse binding van ouders op kinderen en de Joodse binding van jongeren vormen dan ook belangrijke onderwerpen van deze publicatie. Daarnaast komt het gebruik van een aantal Joodse voorzieningen aan de orde. Ten slotte werd het aantal Joden in Nederland aan een nieuwe schatting onderworpen.
De resultaten van het onderzoek zijn niet volstrekt eenduidig. Er lijkt sprake te zijn van continuïteit, in die zin dat verschillende vormen van binding aan het Jodendom zich aardig handhaven. Maar ook vertonen kinderen een duidelijk zwakkere binding aan het Jodendom dan hun ouders en is er een toenemend aantal gemengde huwelijken en relaties. Dit verschijnsel zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk weer een verdere afname van Joodse identificatie ten gevolge hebben.
Dit wil niet zeggen dat een revival van het Jodendom in Nederland bij voorbaat is uitgesloten. Daarbij zou het toenemend aantal immigranten uit Israël een rol kunnen spelen. Zij hebben er in elk geval reeds voor gezorgd dat het totaal aantal Joden in Nederland zich in stijgende lijn bevindt.

'De Joden in Nederland anno 2009: continuïteit en verandering' is niet slechts van wetenschappelijke betekenis, maar bevat ook veel informatie die van praktisch belang kan zijn voor de Joodse gemeenschap in Nederland en haar instellingen.

Translated Abstract

It is almost ten years ago that "The Jews in the Netherlands in 2000" saw the light. That book contained the results of a large study in which both the demographic characteristics of the group as its binding to Judaism found a place. This book is a follow-up. The original sample was supplemented by members of the next generation. The transfer of Jewish attachment of parents to children and the Jewish binding of young people constitute major issues of this publication. In addition, the use of a number of Jewish facilities at issue. Finally, the number of Jews in the Netherlands was subjected to a new estimate.
The results of the study are not entirely clear. There appears to be continuity in the sense that different forms of binding to Judaism survive nice. But children also exhibit a markedly weaker binding to Judaism than their parents, and there is an increasing number of mixed marriages and relationships. This phenomenon will have the effect most probably again a further decrease of Jewish identification in the future.
This is not to say that a revival of Judaism in the Netherlands precluded. In addition, the increasing number of immigrants from Israel could play a role. They have already ensured in any case that the total number of Jews in the Netherlands is increasing.

"The Jews in the Netherlands in 2009: continuity and change" is not only of scientific significance, but also contains a lot of information that may be of practical importance for the Jewish community in the Netherlands and its institutions.

Credit for Translation of Abstract and/or Title

Google Translate

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

9789079700264

Related

Bibliographic Information

van Solinge, Hanna, van Praag, Carlo De Joden in Nederland anno 2009: Continuïteit en verandering. AMB. 2010:  https://archive.jpr.org.uk/object-neth10