Search results

Your search found 42 items
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
Home  / Search Results
Date: 2023
Abstract: У статті розглядається вплив масової прощі представників закордонних хасидських громад на динаміку розвитку українсько-єврейських взаємин зокрема та на етнополітичні процеси сучасної України загалом. Актуальність дослідження визначається, по-перше, недостатньою вивченістю вказаного явища у вітчизняній науці; по-друге, тією обставиною, що кількість паломників, які щороку відвідують нашу країну, суттєво перевищує чисельність парафіян місцевих юдейських громад. Специфіка хасидського віровчення вимагає, щоби віруючі регулярно відвідували місця поховання своїх провідних лідерів. Тому, оскільки згаданий релігійний рух зародився саме в Україні, зв’язок з нею багатьох закордонних юдейських релігійних громад тримається на високому рівні, незважаючи на жодні обставини. Ні пандемія, ні війна суттєво не зменшили кількість відвідувачів місць поховання вчителів хасидизму. Наведені автором факти дозволяють виявити дві суперечливі тенденції в реакції місцевих мешканців на прибуття численних послідовників юдейського релігійно-містичного руху: 1. Поширення ворожих настроїв та акцій, скерованих проти прибульців; 2. Зростання зацікавленості в розвитку прощі і збільшення толерантності. Перша тенденція зумовлена суттєвими розбіжностями у світогляді, культурі та побутових звичках. Вона також є наслідком корупційних проблем, оскільки муніципальна влада вводить до місцевих бюджетів лише малу частину здобутих від паломників коштів. Друга тенденція визначається зацікавленістю місцевих мешканців у заробітках, пов’язаних з обслуговуванням прочан, і толерантністю, яка дедалі більше поширюється в суспільстві. У висновках відзначається, що розвиток дружніх стосунків між місцевим населенням і хасидами-паломниками сприяє позитивній динаміці іміджу українського суспільства не лише в єврейському середовищі, але також і в численних спільнотах сучасного західного світу, які безпосередньо не причетні до юдаїзму. Це, в свою чергу, допоможе Україні під час повоєнної розбудови. Задля вирішення пов’язаних з прощею проблем автор рекомендує низку просвітянських заходів для місцевого населення, регіонального чиновництва та самих паломників.
Author(s): Feldman, Rachel Z.
Date: 2022
Abstract: This article examines the Breslover Hasidim who attempted their annual pilgrimage to Uman during the COVID-19 pandemic. Following the Ukrainian border closure in August 2020, which was supported by the State of Israel, thousands of Breslovers were stranded in airports, land borders, and even imprisoned in the weeks leading up to the Jewish New Year. This research contributes to an emerging scholarly literature on religion and COVID-19, challenging the religion and science "conflict thesis," as interviews revealed that the choice of Breslovers to ignore public health directives stemmed less from a disbelief in science than from a conflict between state and religious authority. Pious mobilities emerge, I argue, when secular logics fail to contain and properly modify religious actors. The choice to travel to Uman was made according to a Breslover moral universe as informants turned to the spiritual tools and teachings of Rebbe Nachman to guide their decisions, especially his notion of ratzon [willpower], engaging in a form of pious mobility that attempted to transcend nation-state borders. Pious mobilities not only challenged public health initiatives in 2020, but as I demonstrate in the ethnography, Breslovers' insistence on reaching Uman simultaneously threatened the cooptation of Breslov Hasidim within a Zionist narrative, reigniting a debate over the relocation of Rebbe Nachman's remains to Israel. By ethnographically examining moments of conflict between religious groups and state officials managing the pandemic, we might better inform future public health policies and the messaging aimed at religious populations including ultra-Orthodox Jews.
Date: 2019
Abstract: В работе проанализированы особенности организации религиозного туризма евреев хасидского направления в Украине. Акцентированы особенности локализации сакральных мест хасидов, которые приурочены в основном к местам захоронений еврейских праведников и проповедников. Детально охарактеризованы хасидские религиозные святыни г. Умань (могила цадика Нахмана), пгт. Меджибож (могила основателя хасидизма Баал-Шем-Това), а также прочие крупные еврейские религиозные дестинации, расположенные на Подолье, Закарпатье, западной Украине и т.д. Отдельно рассмотрены центры паломничества евреев к местам массового уничтожения населения в период Холокоста и немецко-фашистской оккупации. Детально рассмотрены современные религиозные центры еврейской общины, созданные для проведения религиозно-культовых мероприятий.

Определены основные проблемы развития хасидского религиозного туризма в Украине. Среди них следует особо выделить отсутствие серьезных научных исследований, касающихся выявления, определения ценности и демаркации еврейских сакральных мест паломничества, а также недостаточно развитую законодательную базу, которая бы обеспечила надлежащую правовую защиту и охрану объектов еврейского паломничества.
Среди серьезных угроз развития еврейского религиозного туризма можно также выделить опасность полного уничтожения и застройки сакральных мест и объектов паломничества, использование их территории в хозяйственных или иных нерелигиозных целях, вандализм. Также возникают дополнительные угрозы исчезновения сакральных мест в результате природных процессов запустения, эрозии, выветривания. Также, среди общих проблем туризма еврейскими сакральными местами в Украине можно выделить отсутствие развитой туристской инфраструктуры соответствующего уровня, плохую транспортную доступность недостаточное экскурсионное обеспечение. Насущной проблемой остается наличие религиозных и этнических конфликтов.

Для решения насущных проблем, следует выполнить целый ряд задач общегосударственного и регионального характера. Среди них ключевое значение имеет поиск еврейских сакральных мест на территории Украины и определение религиозной ценности. Необходима также передача прав собственности на объекты паломничества представителям региональных еврейских религиозных общин, заключение соглашения о поддержке данных мест в надлежащем состоянии. Для развития еврейского религиозного туризма нужно создать соответствующую инфраструктуру надлежащего уровня, которая бы удовлетворяла потребности туристов и паломников, а также разработать программы по созданию культурно- просветительских центров на базе этих мест.
Date: 2020
Abstract: Отношение к кладбищам в еврейской традиции амбивалентно: оно является одновременно и сакральным объектом – на идише оно называется «святое место», хейлике орт, – и местом нечистоты, которое связано с нечистотой мертвого тела и может осквернять людей. В статье рассматриваются практики, связанные с паломничеством к могилам хасидских цадиков, распространенные в настоящее время в России, Украине, Израиле и США. В большинстве случаев мы имеем дело с различными вариациями почитания праведников в хасидизме, причем многие индивидуальные практики на могилах цадиков перекликаются с историческими и мемуарными свидетельствами о поклонении этим же людям при их жизни. На могилах оставляют записки с просьбами о помощи, иногда кладут на них монеты и различные предметы, которые требуют благословения. Приходя к месту погребения, соблюдают правила поведения, установленные самими цадиками: не поворачиваются спиной к могиле, снимают кожаную обувь, читают определенные псалмы и молитвы. Отдельно в статье рассматриваются паломнические практики, связанные с субститутами могил праведников: с местами бывших захоронений, перенесенных в другую страну или к могиле жены праведника, которая находится в Иерусалиме.
Date: 2020
Author(s): Morawska, Lucia
Date: 2012
Date: 2015
Abstract: Статья исследует еврейскую религиозную палитру Москвы, которая в основных своих чертах может экстраполироваться на всю Россию, с особым вниманиям описывая две крайно сти спектра, две «секты», в представлении части аудитории: ультраортодоксальный любавичский хасидизм и реформистский (прогрессивный) иудаизм, а также отмечая несколько промежуточных вариантов соблюдения: домашнее проведение праздников, спорадическое посещение хоральной синагоги, создание новых камерных синагог. На материале опубликованных источников и интервью с представителями разных групп московских евреев анализируются, с одной стороны, основные стратегии общинного строительства и саморепрезентации Хабада и прогрессивного иудаизма, с другой — различные реакции на эти стратегии и на иные особенности идеологии и практики обоих движений, что в совокупности позволяет объяснить быстрый и всеобъемлющий успех Хабада, подлинные и мнимые компоненты этого успеха, количественный неуспех реформизма и неприятие обеих деноминаций «традиционно» ориентированной публикой, чье религиозное поведение может маркироваться крылатой фразой: «синагога, в которую
я не хожу, — ортодоксальная».
Author(s): Glässer, Norbert
Date: 2011
Date: 2014
Abstract: A bennünket körülvevő világot azáltal lakjuk be, hogy jelentéssel töltjük
meg. Sokszor ugyanannak a térnek a legkülönbözőbb jelentései alakulnak ki.
A jelentéshez pedig használat társul, legyen szó az ünnepek rítusairól vagy a
mindennapok rutinjairól. A különböző csoportok különbözőképpen használhatják
ugyanazt a teret. A tér – puszta fizikai megjelenésén túl – a kogníció
szintjére is kivetül: tapasztaljuk, ábrázoljuk azt, s emlékezünk rá, elbeszéléseinkben
újraalkotjuk azt. Mindehhez keretet pedig az a csoport szolgáltat,
amelyhez tartozunk.
Hacar hakados Makave – a Makói Szent Udvar alatt a makói orthodox
főrabbi belzi chászid mintákat követő dédunokáját, Simon Lemberger rabbit
közösségi vallási tekintélyként elismerő elszármazott makói orthodox zsidók
értendők, akik többnyire a Szentföldön, részben pedig az USA-ban, Bécsben,
Londonban és Ausztráliában élnek.
A történeti Magyarország területéről különböző világvárosokban újraalakult
orthodox és chászid zsidó közösségek gyökeres változásokra adott válasza
az azoj ví in der alter chájm elve lett, amely szerint ugyanúgy kell tenni
mindent, mint a régi hazában. Ennek újratapasztalását 1994-től a makói világ
találkozók segítik.
A felújított orthodox zsinagóga a makóiság egyik fő jelképévé vált. Az egykori
Nagy és Kis zsidó utca a zarándoklatok során a felmenők elveszített
világát segít felidézni. A közösségi és genealógiai emlékezet szempontjából
hasonló jelentőségűek a közösség egykori temetői, amelyek a makói közösség
folytonosságát jelenítik meg az 1740 körüli püspöki telepítéstől a 20. század
közepéig. Vorhand Mózes rabbi emléke körül pedig egy új nemzedéki emlékezet
és „makóiság” új környezetbe illeszkedő önértelmezése alakul ki.
Date: 2009
Abstract: Vincze Kata Zsófia doktori disszertációjából készült kötete érzékeny keresztmetszetét adja a rendszerváltás utáni budapesti zsidó vallási közösségeknek. A Holokauszt, a kommunizmus és a vallásos zsidóság elvándorlása szinte teljesen megsemmisítette a magyarországi ortodoxiát, a vallásos zsidóságot. A kommunizmus alatt sokan elhallgatni kényszerültek zsidó származásukat, elfordulva a hagyományoktól, elfeledtetni igyekezték a következő nemzedékkel kulturális és vallási örökségüket. A Holokauszt utáni harmadik generáció azonban újraértékelni, újratanulni látszik az elhallgatott hagyományt. A rendszerváltás körüli sokféle zsidó vallási és etnikai identitás-felfedezés, -újratanulás, -újraértelmezés jelenti e kötet központi kérdéseit. A szerző visszatérőnek nevezi mindazokat, akik akár csak egy tradícióelemmel többet tartanak, mint a szüleik. Visszatérők, báál tsuvák azok, akik újra gyertyát gyújtanak péntek este, talán szombatot és kósert tartanak, megtanulnak héberül, esetleg alijáznak Izraelbe vagy csak tanulmányozzák a zsidó hagyományokat. A szerző a zsidó valláshoz való visszatérők, útkeresők, báál tsuvák életút-fragmentumait elemzi, a magyarországi zsidóság történelmi, társadalmi kontextusa keretében, kritikusan mutatva be a jelenkori magyarországi hagyományos ortodoxiát, modern ortodoxiát, neológiát, reform és Chábád Lubavics irányzatot.