Search results

Your search found 14 items
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
Home  / Search Results
Date: 2012
Abstract: Książka jest wynikiem interdyscyplinarnych badań dwudziestu ośmiu autorów pracujących przez trzy lata systemem seminaryjnym pod kierownictwem Feliksa Tycha, autora projektu, oraz Moniki Adamczyk-Garbowskiej. Przedstawia próbę kompleksowego zbadania wpływu Holokaustu i okupacji niemieckiej na kondycję nielicznych - w porównaniu z przedwojenną liczbą - ocalałych Żydów polskich. Autorzy wprowadzają czytelnika w świat życia żydowskiego i stosunków polsko-żydowskich w powojennej Polsce od roku 1944 po pierwszą dekadę XXI wieku. Teksty zostały ułożone w czterech blokach tematycznych, które w znacznej mierze odpowiadają istotnym etapom życia żydowskiego w Polsce i jego postrzegania przez większość społeczeństwa, czyli kolejno latom szacowania strat, nadziei i odbudowy, okresowi tabuizacji, zacierania pamięci, wreszcie - sytuacji obecnej. Adresowana zarówno do specjalistów, jak i szerszego kręgu odbiorców książka ta może służyć jako źródło wiedzy, swoisty przewodnik, a także inspiracja do dalszych badań nad następstwami Zagłady w Polsce i w innych krajach. Jest to pierwsza zakrojona na tak szeroką skalę publikacja, która na przykładzie Polski - przed wojną największego skupiska Żydów w Europie i drugiego, po USA, na świecie - ukazuje wpływ Holokaustu na powojenną kondycję Żydów oraz całego społeczeństwa polskiego. Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska Przedmowa 7 KRAJOBRAZ PO WOJNIE 13 Albert Stankowski, Piotr Weiser Demograficzne skutki Holokaustu 15 Alina Skibińska Powroty ocalałych i stosunek do nich społeczeństwa polskiego 39 Andrzej Żbikowski Morderstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie 71 Tamar Lewinsky Żydowscy uchodźcy i przesiedleńcy z Polski w okupowanych Niemczech 95 Ewa Koźmińska -Frejlak Kondycja ocalałych. Adaptacja do rzeczywistości powojennej (1944–1949) 123 August Grabski Żydzi a polskie życie polityczne (1944–1949) 157 PRÓBY ODBUDOWY ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO 189 Grzegorz Berendt Życie od nowa. Instytucje i organizacje żydowskie (1944–1950) 191 August Grabski, Albert Stankowski Życie religijne społeczności żydowskiej 215 Helena Datner Dziecko żydowskie (1944–1968) 245 Joanna Nalewajko-Kuliko V, Magdalena Ruta Kultura jidysz po II wojnie światowej 283 Monika Adamczyk-Garbowska, Magdalena Ruta Literatura polska i jidysz wobec Zagłady 305 Renata Piątkowska Żydowskie życie artystyczne po Zagładzie 339 Grzegorz Berendt Wpływ liberalizacji politycznej roku 1956 na sytuację Żydów 359 Feliks Tych „Marzec’68”. Geneza, przebieg i skutki kampanii antysemickiej lat 1967/68 385 Edyta Gawron Powojenna emigracja Żydów z Polski. Przykład Krakowa 413 PAMIĘĆ I ZAPOMNIENIE 439 Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski Zamiast macewy. Żydowskie księgi pamięci 441 Eleonora Bergman , Jan Jagi elski Ślady obecności. Synagogi i cmentarze 471 Robert Kuwałek Obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady jako miejsca pamięci 493 Sławomir Kapralski Od milczenia do „trudnej pamięci”. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i jego rola w dyskursie publicznym 527 Bożena Szaynok Kościół katolicki w Polsce wobec problematyki żydowskiej (1944–1989) 553 Małgorzata Melchior Zagłada w świadomości polskich Żydów 583 Hanna Węgrzynek Tematyka Zagłady w podręcznikach szkolnych (1945–2009) 597 Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Świadomość Holokaustu wśród młodzieży polskiej po zmianach systemowych 1989 roku 625 TU I TERAZ 659 Helena Datner Współczesna społeczność żydowska w Polsce a Zagłada 661 Monika Krawczyk Status prawny własności żydowskiej i jego wpływ na stosunki polsko-żydowskie 687 Monika Adamczyk-Garbowska, Magdalena Ruta Od kultury żydowskiej do kultury o Żydach 715 Dariusz Libionka Debata wokół Jedwabnego 733 Joanna Tokarska-Bakir Następstwa Holokaustu w relacjach żydowskich i w pamięci polskiej prowincji w świetle badań etnograficznych 775 Ewa Koźmińska-Frejlak Wdzięczność i zapomnienie. Polacy i Żydzi wobec Sprawiedliwych (1944–2007) 813 Antoni Sułek Zwykli Polacy patrzą na Żydów. Postawy społeczeństwa polskiego wobec Żydów w świetle badań sondażowych (1967–2008) 853 Informacje o autorach 889 Wykaz skrótów 895 Indeks 897
Date: 1996
Abstract: W książce, którą Państwu przedstawiamy, omawiamy wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego. Badanie to poświęcone było wielu różnym zagadnieniom, które wiązały się bezpośrednio i pośrednio ze stosunkiem Polaków do mniejszości narodowych, sąsiadów, a nade wszystko — do Żydów. [... ]
Obraz, jaki się wyłania z naszego badania, nie jest tak ciemny i niekorzystny dla społeczeństwa polskiego, jak by wynikało z opinii, popularnych choćby na początku lat dziewięćdziesiątych. [...]
Początek lat dziewięćdziesiątych nie był łaskawy dla obrazu Polski i Polaków w oczach opinii światowej. Zachwytowi zwycięstwem nad komunizmem i wprowadzeniem zasadniczych reform ustrojowych towarzyszyły opinie o Polakach - antysemitach, zamkniętych w sobie, a w dodatku wzajemnie ze sobą skłóconych. Do przywołania tego obrazu przyczynili się politycy, choć już wcześniej zaczęła to publicystyka, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczych: prezydenckiej i do Sejmu. Wówczas to niektóre ważne osoby z dawnej opozycji demokratycznej nader często pisały — również w prasie zagranicznej — o niechęci Polaków do obcych i ich antysemityzmie. [...]
Na podstawie odpowiedzi na pytania ankiety wyodrębniliśmy dwa rodzaje antysemityzmu: pierwszy — polityczny [...], zwany nowoczesnym, oraz drugi — religijny, nazwany tradycyjnym. [...] W Polsce mamy do czynienia raczej z przejawami polityczno-ideologicznej formy antysemityzmu, na którą składa się charakterystyczny zespół poglądów występujący w całej Europie. Nie znajdujemy w nim nic „specyficznie polskiego". Natomiast tradycyjny, religijnie uzasadniony antysemityzm bardziej zasługiwałby na to miano. Jednakże obecnie występuje on rzadko. [..,] W żadnym więc przypadku nie można uznać go za charakterystyczny rys polskich postaw antyżydowskich. Również wiara religijna samodzielnie w niewielkim stopniu wyjaśnia niechęci i antyżydowskie stereotypy.
Date: 2012
Abstract: Publikacja z okazji 10-lecia Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Publication marking the 10th anniversary of the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland

Contents:

Wstęp
Introduction
Piotr Kadlčík
Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
Chairman of the Union of Jewish Religious Communities in Poland

Historia Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
History of the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland
Monika Krawczyk
Dyrektor Generalna, Pełnomocnik Zarządu Fundacji
Chief Executive Officer, Plenipotentiary of the Foundation’s Board of Directors

Dziedzictwo żydowskie w Polsce
Poland Jewish Heritage
Ruth Ellen Gruber

Zabytki kultury żydowskiej we współczesnej Polsce – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Jewish heritage in present-day Poland – past, present and future
Małgorzata Omilanowska
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Undersecretary of State, Polish Ministry of Culture and National Heritage

Ochrona zabytków kultury żydowskiej w Polsce w świetle działań Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Protecting Jewish monuments in Poland – the activities of the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage In Poland
Weronika Litwin
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Foundation for the Preservation of Jewish Heritage In Poland

Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce – zdjęcia
Preserving Jewish Heritage in Poland – photographs
Date: 2006
Date: 2006