Search results

Your search found 68 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2
Home  / Search Results
Date: 2021
Author(s): Kovács, András
Date: 2005
Abstract: A kommunista rendszer bukása után Magyarországon is megjelent a nyílt antiszemitizmus. Voltak, akik úgy vélték, hogy mindez csak a szólásszabadság intézményesítésének kellemetlen következménye: most nyíltabban jutnak kifejezésre a korábban is meglévő, de lappangó antiszemita nézetek és ideológiák. Mások viszont megdöbbenéssel fogadtak a fejleményeket: attól tartottak, hogy a rendszerváltozás okozta megrázkódtatások újra életre keltették, felerősítették a korábbi évtizedek során halványulni látszott zsidóellenes előítéleteket.Valóban sok minden hangzik el ma az utcán, jelenik meg a házfalakon, újságokban, ami félelmet kelthet és kelt. De jogosak-e ezek a félelmek? Riasztó mértékű-e máris a zsidóellenesség a mai Magyarországon? Ebben a könyvben a magyarországi zsidóellenes előítéletek alakulását vizsgáltuk meg az elmúlt másfél évtizedben végzett szociológiai kutatások adatainak alapján. Az elemzés képet rajzol a zsidóellenes előítéletek gyakoriságáról, intenzitásáról, tartalmáról, kiváltó okairól és az előítéletes csoportokról. A különböző időpontokban keletkezett adatsorok összevetése során mindenekelőtt arra a kérdésre keresünk választ, hogy az előítéletesség változásai mögött kirajzolódnak-e az antiszemitizmus politizálódásának tendenciái, és azonosítható-e egy olyan számottevő csoport a mai magyar társadalomban, amely fogékony a politikai antiszemitizmus ideológiájára.
Author(s): Tóth, Katalin
Date: 2018
Author(s): Szász, Antónia
Date: 2012
Abstract: A progresszív judaizmus egy reformer zsidó vallási mozgalom és ideológia, amelynek gyökerei a felvilágosodásig nyúlnak vissza. Ma világviszonylatban követőinek számát tekintve a legnépesebb zsidó vallási irányzat. Magyarországon az első progresszív szervezetet a rendszerváltozás időszakában alapították. Vallási vezetője egy női rabbi lett, ami különösen szembetűnővé tette újító, szabadelvű, emancipált felfogását és gyakorlatát. Integrációs törekvéseit határozott elutasítás fogadta a tágabb zsidó vallási mezőben. A disszertáció a progresszív judaizmus hazai megjelenésének társadalmi körülményeivel és szerepével foglalkozik. Megvizsgálja, hogyan és milyen tényezők hatására alakult a hazai progresszív szervezetek helyzete – társadalmi bázisa, támogatottsága, elfogadottsága és erőforrás-ellátottsága – fennállásuk óta. Igyekszik megragadni a közösségi-felekezeti vonzás fontosabb elemeit, és arra keresi a választ, kik számára és miért vonzó, milyen igényeknek tesz eleget, milyen funkciót tölt be a hívek életében és a társadalomban. A több mint egy évtizedet átfogó kutatás első eredményei rávilágítottak arra, hogy a progresszív közösséghez való csatlakozás motivációi nem szűkíthetők le a vallásosságra és a valláshoz való visszatérésre, ezért a kutatás a továbbiakban kiemelt figyelmet fordított annak megismerésére és magyarázatára, hogy milyen tényezők alakítják az egyéni és társadalmi cselekvéseket. A mozgatórugókat az egyének saját interpretációin keresztül, a társadalmi cselekvéseket a maguk természetes közegében, alapvetően résztvevő megfigyelésen alapuló terepmunka során vizsgálta. Az empirikus tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy a zsidó vallásnak és hagyománynak a zsidó identitásépítésben is komoly szerepe van, és az egyének társadalmi cselekvését zsidó önazonosságuk, illetve ezzel kapcsolatos útkeresésük irányítja. A szerző a szakirodalom vonatkozó elméleteinek és téziseinek áttekintésével, az azokra való reflexió során igyekezett kialakítani egy olyan keretet, amelybe a kutatási tapasztalatok értelmezése komplex módon ágyazható.
Author(s): Byford, Jovan
Date: 2008
Abstract: Bishop Nikolaj Velimirović (1881–1956) is arguably one the most controversial figures in contemporary Serbian national culture. Having been vilified by the former Yugoslav Communist authorities as a fascist and an antisemite, this Orthodox Christian thinker has over the past two decades come to be regarded in Serbian society as the most important religious person since medieval times and an embodiment of the authentic Serbian national spirit. Velimirović was formally canonised by the Serbian Orthodox Church in 2003. In this book, Jovan Byford charts the posthumous transformation of Velimirović from 'traitor' to 'saint' and examines the dynamics of repression and denial that were used to divert public attention from the controversies surrounding the bishop's life, the most important of which is his antisemitism. Byford offers the first detailed examination of the way in which an Eastern Orthodox Church manages controversy surrounding the presence of antisemitism within its ranks and he considers the implications of the continuing reverence of Nikolaj Velimirović for the persistence of antisemitism in Serbian Orthodox culture and in Serbian society as a whole. This book is based on a detailed examination of the changing representation of Bishop Nikolaj Velimirović in the Serbian media and in commemorative discourse devoted to him. The book also makes extensive use of exclusive interviews with a number of Serbian public figures who have been actively involved in the bishop’s rehabilitation over the past two decades.
Date: 2021
Abstract: Many in Europe today are concerned about the rise in violence against Jews, which clearly raises fears in Jewish communities on the Continent. Neither Jewish communities nor individual Jews can be protected unless there is data on antisemitic incidents and scientifically thorough situation analysis. We need to know and analyze the current social attitudes related to antisemitism, to the coexistence with Jews, mutually held prejudices, related taboos in a representative sample of the European countries’ population.

This is the reason why we have launched the largest European antisemitism survey. The research, initiated by the Action and Protection League and carried out by the polling companies Ipsos and Inspira, aims to provide a comprehensive picture of antisemitic prejudice in 16 countries in the European Union.

Data were collected between December 2019 and January 2020 in 16 European countries: Austria, Belgium, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, United Kingdom. 1000 people were surveyed in each country.

We used a total of 24 questions to measure antisemitism. We measured the cognitive and conative dimensions of prejudice with 10 questions, and three additional questions for the affective dimension of antisemitism, that is, to measure the emotional charge of antisemitic prejudice. We mapped secondary antisemitism relativizing the Holocaust with seven questions and antisemitic hostility against Israel with four questions. We used two and three questions, respectively, to measure sympathy for Jews and for Israel.

With the exception of questions about affective antisemitism, all questions were asked in the same form: Respondents were asked to indicate on a five-point scale how much they agreed with the statements in the question (strongly agree; tend to agree; neither agree nor disagree; tend to disagree; strongly disagree).
Date: 2021
Abstract: Many in Europe today are concerned about the rise in violence against Jews, which clearly raises fears in Jewish communities on the Continent. Neither Jewish communities nor individual Jews can be protected unless there is data on antisemitic incidents and scientifically thorough situation analysis. We need to know and analyze the current social attitudes related to antisemitism, to the coexistence with Jews, mutually held prejudices, related taboos in a representative sample of the European countries’ population.

This is the reason why we have launched the largest European antisemitism survey. The research, initiated by the Action and Protection League and carried out by the polling companies Ipsos and Inspira, aims to provide a comprehensive picture of antisemitic prejudice in 16 countries in the European Union.

Data were collected between December 2019 and January 2020 in 16 European countries: Austria, Belgium, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, United Kingdom. 1000 people were surveyed in each country.

We used a total of 24 questions to measure antisemitism. We measured the cognitive and conative dimensions of prejudice with 10 questions, and three additional questions for the affective dimension of antisemitism, that is, to measure the emotional charge of antisemitic prejudice. We mapped secondary antisemitism relativizing the Holocaust with seven questions and antisemitic hostility against Israel with four questions. We used two and three questions, respectively, to measure sympathy for Jews and for Israel.

With the exception of questions about affective antisemitism, all questions were asked in the same form: Respondents were asked to indicate on a five-point scale how much they agreed with the statements in the question (strongly agree; tend to agree; neither agree nor disagree; tend to disagree; strongly disagree).
Date: 2021
Abstract: This qualitative study aimed to address current gaps in our knowledge and understanding of the relationship between modern antisemitism and Holocaust denial and distortion from a regional perspective. This inquiry
focuses on four post-communist countries in Central and Eastern Europe known as the Visegrád Four. Focus group research was conducted in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia to explore how secondary antisemitism is manifested in Holocaust denial and distortion and how secondary and Israel-focused antisemitism (i.e. new antisemitism) can lead to Holocaust denial and distortion in the region.

More specifically, the focus group research was meant to explore: (1) how focus group participants in the Visegrád countries contextualize topics related to Holocaust denial and distortion; (2) how these arguments are framed and justified; (3) how narratives of Holocaust denial and distortion are linked to Holocaust remembrance; (4)
how such narratives are embedded in the discussion on Israel-focused antisemitism; (5) how Holocaust distortion and new antisemitism can reinforce each other in these narratives; and (6) how social settings can give rise to manifestations of antisemitism, including Holocaust denial and distortion.

Drawing on the findings of this research, policy workshops were organized in each Visegrád country to formulate practice-oriented proposals that could inform policy development. The results of the qualitative research and the discussions in these workshops will contribute to the formulation of region-specific survey questions
that can serve as a basis for further research on modern antisemitism in the Visegrád countries.

This report summarizes the qualitative research, its key findings and the resulting proposals to combat Holocaust denial and distortion in the region.
Date: 2020
Abstract: Az antiszemitizmus elleni küzdelem jelentôs része az antiszemita incidensek elôfordulásának nyomon követése. A Tett
és Védelem Liga egyik célja, hogy a társadalom szélesebb köreiben felhívja a figyelmet az antiszemitizmusra. Ennek elsôdleges eszköze a közéletben elôforduló gyûlölet-bûncselekményekkel kapcsolatos folyamatos és szakmailag megalapozott monitoringtevékenység. Az antiszemita incidensekre és egyéb gyûlöletcselekményekre vonatkozó információk gyûjtése és elemzése hiányában sem a zsidó közösségek, sem az egyének számára nem lehet valós védelmet biztosítani. Az adatgyûjtés eredményét a Tett és Védelem Liga – Magyarországon együttmûködésben a Tett és Védelem Alapítvánnyal – havi rendszerességgel közzéteszi havi jelentések formájában, az egyes országokra/régiókra vonatkozó megállapítások összefoglalóját pedig féléves és éves jelentésben publikálja. A jelentések kétféle cselekménnyel foglalkoznak: antiszemita gyûlölet-bûncselekményekkel és gyûlölet motiválta incidensekkel.
A jelentések mindkét cselekményt összefoglalóan ‘gyûlöletcselekményeknek’ nevezik. Az antiszemita gyûlölet-bûncselekmények és az egyéb típusú gyûlölet-bûncselekmények közötti fô különbség az antiszemita motiváció megléte. Az egyes országok eltérô törvényei és jogszabályi alkalmazásai következtében változó, hogy a büntetôjog szerint
mely antiszemita incidensek számítanak bûncselekménynek. Elôfordulnak olyan gyûlölet motiválta cselekmények is, amelyek ugyan felzaklatják a zsidó közösséget, mégsem tekinthetôek bûncselekménynek, például a szólásszabadság égisze alatt. Az általános áttekintés megszerzése és az idôbeli változások vizsgálata érdekében a Tett és Védelem Liga szerint mindkét típusú cse lekmény dokumentálására szükség van. A minél szélesebb körû monitorozás érdekében a Tett és Védelem Liga többféle forrást alkalmaz. Az események regisztrálásán kívül, az egyes incidensek különbözô
jellemzôit is számba vesszük. A dokumentálás során rögzítjük a cselekmények helyszínére, elkövetôjére (amennyiben ismert), célpontjára és (esetleges) következményeire vonatkozó adatokat, valamint megkülönböztetjük egymástól az eltérô cselekménytípusokat. Ebben a féléves jelentésben a 2020. januártól júniusig terjedô idôszak monitoringtevékenységének eredményeit foglaljuk össze.

2020. év elsô 6 hónapjában a Tett és Védelem Alapítvány összesen 16 antiszemita gyûlöletcselekményt detektált. Ezek
közül 4 esetben rongálást, 11 esetben gyûlöletbeszédet, illetve 1 esetben diszkriminációt azonosítottunk. Támadás és fenyegetés ez év elsô felében nem történt.
Date: 2018
Abstract: The fight against antisemitism through the means of education should begin from as early an age as possible. Various informal, educational projects exist that work towards this goal, using a number of different methods. However, these projects often operate separately and on an ad hoc basis in educational institutions, hence they lack an overarching concept or idea for the students. This makes the projects less efficient, and their short and long term impact becomes more difficult to evaluate. Generally speaking, Jewish history and religion are not part of the national curriculum in secondary schools. In the rare cases when aspects of Judaism are taught, the main focus is on the Holocaust, which often has a negative and counterproductive effect. For this reason, the main objective of the New World project was to educate students on topics such as Hungary’s role in the Holocaust (which is still not fully accepted by Hungarian society), prejudices, radicalisation and Jewish identity.

With the professional leadership and support of the Tom Lantos Institute, a complex educational project was realised. Its components build on each other, following a single line of thought: it incorporates the performance of the play New World, a subsequent drama-based pedagogical session and finally, 2-3 weeks later, an informal educational class led by the Haver Foundation. Each step of the programme was evaluated using a variety of methods such as mini-interviews, participants’ reports and questionnaires. Following a short literature review, this report intends to give a summary of the concept, structure, conclusions and results of the project. The report is dedicated to participants and leaders of similar initiatives, as well as to a wider audience of individuals interested in the topic.