Home  / 1351

Antiszemita Gyûlölet-Bûncselekmények És Incidensek Magyarországon: Féléves Rövid Jelentés. 2020. Január-Június

Translated Title

Anti-Semitic Hate Crimes and Incidents in Hungary: Annual Short Report. January-June 2020

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Az antiszemitizmus elleni küzdelem jelentôs része az antiszemita incidensek elôfordulásának nyomon követése. A Tett
és Védelem Liga egyik célja, hogy a társadalom szélesebb köreiben felhívja a figyelmet az antiszemitizmusra. Ennek elsôdleges eszköze a közéletben elôforduló gyûlölet-bûncselekményekkel kapcsolatos folyamatos és szakmailag megalapozott monitoringtevékenység. Az antiszemita incidensekre és egyéb gyûlöletcselekményekre vonatkozó információk gyûjtése és elemzése hiányában sem a zsidó közösségek, sem az egyének számára nem lehet valós védelmet biztosítani. Az adatgyûjtés eredményét a Tett és Védelem Liga – Magyarországon együttmûködésben a Tett és Védelem Alapítvánnyal – havi rendszerességgel közzéteszi havi jelentések formájában, az egyes országokra/régiókra vonatkozó megállapítások összefoglalóját pedig féléves és éves jelentésben publikálja. A jelentések kétféle cselekménnyel foglalkoznak: antiszemita gyûlölet-bûncselekményekkel és gyûlölet motiválta incidensekkel.
A jelentések mindkét cselekményt összefoglalóan ‘gyûlöletcselekményeknek’ nevezik. Az antiszemita gyûlölet-bûncselekmények és az egyéb típusú gyûlölet-bûncselekmények közötti fô különbség az antiszemita motiváció megléte. Az egyes országok eltérô törvényei és jogszabályi alkalmazásai következtében változó, hogy a büntetôjog szerint
mely antiszemita incidensek számítanak bûncselekménynek. Elôfordulnak olyan gyûlölet motiválta cselekmények is, amelyek ugyan felzaklatják a zsidó közösséget, mégsem tekinthetôek bûncselekménynek, például a szólásszabadság égisze alatt. Az általános áttekintés megszerzése és az idôbeli változások vizsgálata érdekében a Tett és Védelem Liga szerint mindkét típusú cse lekmény dokumentálására szükség van. A minél szélesebb körû monitorozás érdekében a Tett és Védelem Liga többféle forrást alkalmaz. Az események regisztrálásán kívül, az egyes incidensek különbözô
jellemzôit is számba vesszük. A dokumentálás során rögzítjük a cselekmények helyszínére, elkövetôjére (amennyiben ismert), célpontjára és (esetleges) következményeire vonatkozó adatokat, valamint megkülönböztetjük egymástól az eltérô cselekménytípusokat. Ebben a féléves jelentésben a 2020. januártól júniusig terjedô idôszak monitoringtevékenységének eredményeit foglaljuk össze.

2020. év elsô 6 hónapjában a Tett és Védelem Alapítvány összesen 16 antiszemita gyûlöletcselekményt detektált. Ezek
közül 4 esetben rongálást, 11 esetben gyûlöletbeszédet, illetve 1 esetben diszkriminációt azonosítottunk. Támadás és fenyegetés ez év elsô felében nem történt.

Translated Abstract

One of the most important requirements for the struggle against antisemitism is an investigation of the actual prevalence of antisemitism. One of the aims of Action and Protection Foundation is to eliminate ignorance of this issue. Instrumental in achieving this objective is the continuous professional monitoring of hate crimes that occur public life. The community cannot really be protected unless current information on antisemitic acts and other hate crimes
are collected and analyzed. Results of the monitoring are published, monthly by the Foundation. The reports deal with two forms of behavior: antisemitic hate crimes, and hate-motivated incidents. The report refers to both types of behavior as “hate incidents”. An antisemitic hate crime is distinguished from other hate crime by possessing an
antisemitic motive. Antisemitic hate crime is a violation of criminal law, yet not all hate-motivated acts are regarded as criminal. Nevertheless, a record of both types of hate incidents is necessary in order to gain a general overview.
For the monitoring to have the widest possible scope, it is required that a variety of sources are used simultaneously. Apart from registering the incidents, it is important to record their particular characteristics. Data recorded includes the incident’s location, perpetrator, victim, consequences. Also the types of the various incidents are differentiated.
This half year report shows the data of the year 2020. monitoring activities from January to June.

TEV identified 16 incidents of antisemitic hate crime in the first six months of 2020. Four incident was classified as damage to property, and 11 hate speech, 1 incidents fell into the category of discrimination. There was no assault or threat.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Translated Language

Link

PDF, Antiszemita Gyûlölet-Bûncselekmények És Incidensek Magyarországon: Féléves Rövid Jelentés. 2020. Január-Június
PDF, Anti-Semitic Hate Crimes and Incidents in Hungary: Annual Short Report. January-June 2020

Bibliographic Information

Antiszemita Gyûlölet-Bûncselekmények És Incidensek Magyarországon: Féléves Rövid Jelentés. 2020. Január-Június. Brüsszel Intézet / Tett és Védelem Alapítvány (TEV). 2020:  https://archive.jpr.org.uk/object-1351