Home  / EUR189

Antisemitisme en Immigratie in het Hedendaagse West-Europa Is er een verband? Bevindingen en aanbevelingen uit een onderzoek in vijf landen

Translated Title

Antisemitism and Immigration in Western Europe Today. Is there a connection? Findings and recommendations from a five-nation study

Author(s)

Publication Date

April 2018

Publication Place

Publisher

Abstract

De centrale kwestie van het onderzoeksproject was onderzoeken of immigratie uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika sinds 2011 een invloed heeft gehad op antisemitische attitudes en gedragingen in West-Europa.

Dit korte rapport is het resultaat van het samenvoegen van vijf afzonderlijke nationale rapporten (over België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) en presenteert de bevindingen en aanbevelingen die uit het project als geheel naar voren zijn gekomen.

Het rapport:
• Onderzoekt recente migratie uit MENA-landen naar West-Europa
• Presenteert een overzicht van de omvang en bronnen van antisemitisme in het huidige West-Europa
• Geeft een beoordeling van de houdingen van MENA-migranten en de angsten die ze soms oproepen
• Onderzoekt de geldigheid van beweringen dat het groeiende aantal MENA-migranten in West-Europa antisemitisme bevordert
• Doet aanbevelingen voor actie door overheden en maatschappelijke organisaties en wijst op gebieden waar meer onderzoek vereist is om onze kennis en ons begrip te vergroten.

Translated Abstract

The central concern of the research project has been to investigate whether immigration from the Middle East and North Africa since 2011 has had an impact on antisemitic attitudes and behaviour in Western Europe.

This short report is a distillation of five separate national reports (on Belgium, France, Germany, the Netherlands and United Kingdom) and presents the findings and recommendations that emerge from the project as a whole.

The report:
• Surveys recent migration from MENA countries to Western Europe
• Presents an overview of the extent and sources of antisemitism in Western Europe today
• Provides an assessment of the attitudes of MENA migrants, as well as of the fears they sometimes elicit
• Examines the validity of claims that the growing number of MENA migrants in Western Europe promotes antisemitism
• Makes recommendations for action by governments and civil society organizations and highlights areas in which we need more research to extend our knowledge and understanding.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Holder

Copyright Info

This report is published under a Creative Commons license (CC BY NC ND 3.0) that allows for sharing, copying and distribution of the publication for non-commercial educational and public policy purposes as long as the authors are fully credited.

Original Language

ISBN/ISSN

ISBN: 978-0-9928670-2-7

Related

Link

Download can be found on page, Antisemitism and Immigration in Western Europe Today. Is there a connection? Findings and recommendations from a five-nation study

Bibliographic Information

Feldman, David Antisemitisme en Immigratie in het Hedendaagse West-Europa Is er een verband? Bevindingen en aanbevelingen uit een onderzoek in vijf landen. Stiftung EVZ, Pears Institute for the study of Antisemitism, University of London. April 2018:  https://archive.jpr.org.uk/object-eur189