Home  / 3915

Antysemityzm nie jest poglądem. Raport z analizy podręczników szkolnych

Translated Title

Anti-Semitism is not an opinion. Report on the analysis of school textbooks

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

W polskim dyskursie publicznym zauważalna jest ciągłość form antysemickich. Według najnowszych badań, z postaw antysemickich się nie wyrasta, a co gorsza, doszło do rewitalizacji mitu o współodpowiedzialności Żydów za śmierć Jezusa Chrystusa. My, jako członkowie i członkinie Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, zaniepokojeni tym faktem, podjęliśmy się zadania zweryfikowania, dlaczego antysemityzmem zainfekowane są coraz młodsze osoby.

W tym celu postanowiliśmy przeanalizować podręczniki edukacji nieformalnej i podręczniki szkolne, dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i sprawdzić, czy i jak w podręcznikach przedstawiane są informacje o szeroko rozumianej kulturze, tradycji i historii Żydów w Polsce. Interesowała nas jakość i rzetelność tych informacji.

Dzięki pomocy m.in. Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, zrekrutowaliśmy/zrekrutowałyśmy studentki ostatniego roku judaistyki oraz doktorantki Centrum Badań Holocaustu, które przeanalizowały podręczniki.

Na podstawie zebranych materiałów, Alina Cała, Bożena Keff i Anna Lipowska-Teutsch przygotowały artykuły analizujące zastane treści. Interesowało nas to, jaki wpływ treść zawarta w podręczniku ma na młodego odbiorcę i młodą odbiorczynię, uwzględniając tutaj aspekt kulturowy, socjologiczny, historyczny
i psychologiczny. Każdy artykuł wykorzystuje zebrane cytaty z podręczników do języka polskiego, historii, historii i społeczeństwa, wychowania do życia w rodzinie i wiedzy o społeczeństwie. Chcąc ułatwić czytelnikowi/czytelniczce weryfikację cytatów, za każdym razem podawaliśmy w przypisach pełny adres bibliograficzny podręcznika.

Naszym celem było również stworzenie publikacji edukacyjnej, która ma służyć jako narzędzie dla osób zajmujących się edukacją formalną i nieformalną oraz przeciwdziałaniem antysemityzmowi. Dlatego też zostały opracowane artykuły poruszające kwestię antysemityzmu w przestrzeni publicznej (Anna Zawadzka), zjawiska antysemityzmu w Polsce (Anna Makówka-Kwapisiewicz) oraz aspekty psychologiczne i prawne mowy nienawiści (Beata Zadumińska i Szymon Filek).

Spis treści:

Wstęp
Zjawisko antysemityzmu w Polsce na podstawie badań
Analiza podręczników szkolnych i scenariuszy zajęć
Kultura i społeczeństwo w podręcznikach szkolnych z przedmiotów humanistycznych
Kulturoznawcza analiza zawartości podręczników szkolnych związanych z treściami dotyczącymi Żydów (i pokrewnymi)
Pochwała myślenia krytycznego
„Kultywujemy polskość”. Antysemityzm w przestrzeni publicznej
Mowa nienawiści. Sprawcy. Ofiary. Świadkowie
Mowa nienawiści. Aspekty prawne
Biogramy autorów i autorek
. Informacja o projekcie
Informacja o Żydowskim Stowarzyszeniu Czulent
Publikacja powstała w ramach projektu „Antysemityzm nie jest poglądem” zrealizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, a także ze środków The Kronhill Pletka Foundation, International Council of Jewish Women, Network of East-West Women oraz dzięki dotacji Kennetha Slatera, Allena Haberberga, Shaloma Levy i Michaela Traisona.

Translated Abstract

The continuity of anti-Semitic forms is noticeable in Polish public discourse. According to the latest research, anti-Semitic attitudes do not grow out of them, and what is worse, the myth about the Jews' co-responsibility for the death of Jesus Christ has been revitalized. We, as members of the Jewish Association Czulent, concerned about this fact, have undertaken the task of verifying why increasingly younger people are infected with anti-Semitism.

For this purpose, we decided to analyze informal education textbooks and school textbooks approved for school use by the Ministry of National Education and check whether and how the textbooks present information about the broadly understood culture, tradition and history of Jews in Poland. We were interested in the quality and reliability of this information.

Thanks to the help of, among others, Holocaust Research Center of the Jagiellonian University, we recruited final-year students of Jewish studies and PhD students of the Holocaust Research Center, who analyzed the textbooks.

Based on the collected materials, Alina Cala, Bożena Keff and Anna Lipowska-Teutsch prepared articles analyzing the existing content. We were interested in what impact the content contained in the textbook has on young recipients, taking into account the cultural, sociological, historical
and psychological aspects. Each article uses collected quotations from textbooks on Polish language, history, history and society, family life education and social studies. In order to make it easier for the reader to verify quotations, we each time provided the full bibliographic address of the textbook in the footnotes.

Our goal was also to create an educational publication that would serve as a tool for people involved in formal and informal education and counteracting anti-Semitism. Therefore, articles were developed that deal with the issue of anti-Semitism in public space (Anna Zawadzka), the phenomenon of anti-Semitism in Poland (Anna Makówka-Kwapisiewicz) and the psychological and legal aspects of hate speech (Beata Zadumińska and Szymon Filek).

Contents:

Entry
The phenomenon of anti-Semitism in Poland based on research
Analysis of school textbooks and lesson plans
Culture and society in school textbooks on humanities
Cultural content analysis of school textbooks related to Jewish (and related) content
In praise of critical thinking
"We cultivate Polishness." Anti-Semitism in public space
Hate speech. Perpetrators. Victims. Witnesses
Hate speech. Legal aspects
Biographies of authors
. Information about the project
Information about the Jewish Association Czulent
The publication was created as part of the project "Anti-Semitism is not an opinion" implemented as part of the Citizens for Democracy program, financed by the EEA Funds, as well as by The Kronhill Pletka Foundation, the International Council of Jewish Women, the Network of East-West Women and thanks to a grant from Kenneth Slater , Allen Haberberg, Shalom Levy and Michael Traison.

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

Download can be found on page, Antysemityzm nie jest poglądem. Raport z analizy podręczników szkolnych

Bibliographic Information

Antysemityzm nie jest poglądem. Raport z analizy podręczników szkolnych. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent. 2016:  https://archive.jpr.org.uk/object-3915