Search results

Your search found 94 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2
Home  / Search Results
Date: 2020
Date: 2013
Date: 2013
Abstract: Předložená studie analyzuje situaci v oblasti péče poskytované přeživším
šoa a ostatním obětem nacisticko-fašistické perzekuce na území Itálie (dále jen
studie) a vznikla na žádost a pro potřeby Evropského institutu odkazu šoa, o. p. s.
(dále jen ESLI), jemuž má sloužit především jako podpůrný nástroj pro
formulování jeho krátko-, středně- a dlouhodobých strategií v oblasti péče o
přeživší šoa a ostatní oběti nacisticko-fašistické perzekuce.
Tato studie v mnohém inspirativně a metodologicky vychází ze studie
Situace v oblasti péče poskytované přeživším holocaustu a ostatním obětem
nacistické perzekuce na území České republiky provedené výzkumným týmem
pod vedením PhDr. Dariny Sedláčkové (Praha: ESLI, 2012).
V úvodní kapitole je definována cílová skupina, na niž se studie
zaměřuje, jsou zde představena základní metodologická východiska, užívané
termíny a rozsah mapované péče. V závěru této části jsou uvedeny předpokládané
tendence ve vývoji potřeb výše definovaných cílových skupin.
Druhá kapitola obsahuje ucelený přehled platné italské legislativy
související s oblastí sociálního a důchodového zabezpečení a státní a
regionální/místní sociální podpory a obsahuje i souhrnný přehled specifických
opatření přijatých italským státem ke zlepšení životní situace cílových skupin,
eventuálně jejich pozůstalých. Kapitola je doplněna informacemi o
odškodňovacím programu Claims Conference na území Itálie.
Třetí kapitola prezentuje asociace a organizace, které sdružují přeživší
šoa a další oběti nacisticko-fašistické perzekuce v Itálii, popřípadě jejich pozůstalé.
Zmíněny jsou také organizace spojující účastníky národního boje za osvobození.
Čtvrtá kapitola analyzuje současný stav poskytování sociální péče
přeživším šoa a ostatním obětem nacisticko-fašistické perzekuce v Itálii z pohledu
praxe a jsou zmíněny regionální diverzity v poskytování sociální péče.
V poslední a závěrečné kapitole jsou shrnuta zjištěná fakta a jsou vedena
doporučení na zlepšení fungování systému sociální péče poskytované přeživším
druhé světové války a nacisticko-fašistické perzekuce. Tato doporučení vycházejí z reálných návrhů a praktických potřeb a mohla by efektivně vylepšit sociální
pozici cílové skupiny.
Součást studie tvoří rovněž příloha s přehledem relevantních italských
zákonů.
Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu vypracovávání studie postupně
docházelo k úpravám penzijního systému a k přechodu na nový, je na tyto
skutečnosti na patřičném místě upozorněno.
Autorka studie používá primárně italskou odbornou terminologii a
názvosloví a až v závorce uvádí český překlad. Je si však vědoma toho, že překlady
nejsou vždy zcela přesné, a to z toho důvodu, že v českém jazyce není vždy možné
najít přesný ekvivalent termínů.
Zároveň autorka také upozorňuje na skutečnost, že italský důchodový a
sociální systém je natolik složitou soustavou, že pro tuto studii byly vybrány
relevantní informace a data. Mimo fokus této práce byly ponechány nepodstatné
skutečnosti, stejně jako nejsou zmíněny například sociální příspěvky, jež již
v současné době nejsou v platnosti
Editor(s): Coen, Paolo
Date: 2018
Abstract: L'arte e il Museo rappresentano due settori all'avanguardia nella ricerca e nella trasmissione della Memoria della Shoah. Esattamente queste due frontiere disciplinari si occupano fra l'altro dei molti e diversi modi in cui la Memoria stessa è vista, comunicata o percepita. Il libro, frutto di uno studio durato molti anni, accoglie contributi di specialisti fra i più accreditati nei due temi: persone, situazioni e realtà nuove e a tratti sorprendenti aiutano il lettore a comprendere meglio i volti, le sembianze della Memoria della Shoah nel mondo di oggi e di domani.

Indice
Maya Zack, Counterlight

Clara Ferranti, Per una definizione linguistica del totalitarismo del XXI secolo: “radiografia” controluce dell’epoca contemporanea

Paolo Coen, Da Richard Serra in qua. La memoria dell’Olocausto nell’arte e nel Museo, fra continuità, fratture e intersezioni

Eleonora Palmoni, Proposta per musealizzare una delle località di internamento fascista nelle Marche: la Villa Giustiniani-Bandini di Urbisaglia

Daria Brasca, “Holocaust-Era Looted Art” nel contesto italiano: le collezioni private ebraiche tra rimozioni storiche e mancata coscienza nazionale

Manfredo Coen, Il Parco del Cardeto ad Ancona

Chiara Censi, Il patrimonio ebraico di Ancona e delle Marche. La musealizzazione del Cimitero Ebraico di Ancona

Lola Kantor-Kazovsky, Post-Holocaust Reflexion in Moscow Non-conformist Art of the 1960s and Michail Grobman’s Israeli Leviathan group

Danielle Pardo Rabani, La memoria del Bene, Brindisi accoglie: proposta per il recupero e la valorizzazione della ex Stazione Sanitaria Marittima di via Mater Domini

Giorgia Calò, Rappresentare il non rappresentabile. Il volto della Shoah

Anastasia Felcher, Of Their Own Design: Curatorial Solutions to Commemorate the Shoah in Museums across Eastern Europe

Elenco delle immagini
Date: 2007
Abstract: With contributions from a dozen American and European scholars, this volume presents an overview of Jewish writing in post–World War II Europe. Striking a balance between close readings of individual texts and general surveys of larger movements and underlying themes, the essays portray Jewish authors across Europe as writers and intellectuals of multiple affiliations and hybrid identities. Aimed at a general readership and guided by the idea of constructing bridges across national cultures, this book maps for English-speaking readers the productivity and diversity of Jewish writers and writing that has marked a revitalization of Jewish culture in France, Germany, Austria, Italy, Great Britain, the Netherlands, Hungary, Poland, and Russia.

Introduction Thomas Nolden and Vivian Liska
1. Secret Affinities: Contemporary Jewish Writing in Austria Vivian Liska
2. Writing against Reconciliation: Contemporary Jewish Writing in Germany Stephan Braese
3. Remembering or Inventing the Past: Second-Generation Jewish Writers in the Netherlands Elrud Ibsch
4. Bonds with a Vanished Past: Contemporary Jewish Writing in Scandinavia Eva Ekselius
5. Imagined Communities: Contemporary Jewish Writing in Great Britain Bryan Cheyette
6. A la recherche du Judaïsme perdu: Contemporary Jewish Writing in France Thomas Nolden
7. Ital'Yah Letteraria: Contemporary Jewish Writing in Italy Christoph Miething
8. Writing along Borders: Contemporary Jewish Writing in Hungary Péter Varga with Thomas Nolden
9. Making Up for Lost Time: Contemporary Jewish Writing in Poland Monika Adamczyk-Garbowska
10. De-Centered Writing: Aspects of Contemporary Jewish Writing in Russia Rainer Grübel and Vladimir Novikov
Author(s): Echikson, William
Date: 2019
Author(s): Kosmin, Barry A.
Date: 2018
Abstract: The Fourth Survey of European Jewish Community Leaders and Professionals, 2018 presents the results of an online survey offered in 10 languages and administered to 893 respondents in 29 countries. Conducted every three years using the same format, the survey seeks to identify trends and their evolution in time.

The survey asked Jewish lay leaders and community professionals questions regarding future community priorities, identifying the main threats to Jewish life, views on the safety and security situation in their cities, including emergency preparedness, and opinions on an array of internal community issues. Examples include conversions, membership criteria policies on intermarriage, and their vision of Europe and Israel.

The respondents were comprised of presidents and chairpersons of nationwide “umbrella organizations” or Federations; presidents and executive directors of private Jewish foundations, charities, and other privately funded initiatives; presidents and main representatives of Jewish communities that are organized at a city level; executive directors and programme coordinators, as well as current and former board members of Jewish organizations; among others.

The JDC International Centre for Community Development established the survey as a means to identify the priorities, sensibilities and concerns of Europe’s top Jewish leaders and professionals working in Jewish institutions, taking into account the changes that European Jewry has gone through since 1989, and the current political challenges and uncertainties in the continent. In a landscape with few mechanisms that can truly gauge these phenomena, the European Jewish Community Leaders Survey is an essential tool for analysis and applied research in the field of community development.

The Survey team was directed by Dr. Barry Kosmin (Trinity College), who has conducted several large national social surveys and opinion polls in Europe, Africa and the U.S., including the CJF 1990 US National Jewish Population Survey.
Date: 2007
Abstract: The robbery and restitution of Jewish property are two inextricably linked social processes. It is not possible to understand the lawsuits and international agreements on the restoration of Jewish property of the late 1990s without examining what was robbed and by whom. In this volume distinguished historians first outline the mechanisms and scope of the European-wide program of plunder and then assess the effectiveness and historical implications of post-war restitution efforts. Everywhere the solution of legal and material problems was intertwined with changing national myths about the war and conflicting interpretations of justice. Even those countries that pursued extensive restitution programs using rigorous legal means were unable to compensate or fully comprehend the scale of Jewish loss. Especially in Eastern Europe, it was not until the collapse of communism that the concept of restoring some Jewish property rights even became a viable option. Integrating the abundance of new research on the material effects of the Holocaust and its aftermath, this comparative perspective examines the developments in Germany, Poland, Italy, France, Belgium, Hungary and the Czech Republic.

CONTENTS
List of Abbreviations
Preface

Part I: Introduction

Introduction: A History without Boundaries: The Robbery and Restitution of Jewish Property in Europe
Constantin Goschler and Philipp Ther

Part II: The Robbery of Jewish Property in Comparative Perspective

Chapter 1. The Seizure of Jewish Property in Europe: Comparative Aspects of Nazi Methods and Local Responses
Martin Dean

Chapter 2. Aryanization and Restitution in Germany
Frank Bajohr

Chapter 3. The Looting of Jewish Property in Occupied Western Europe: A Comparative Study of Belgium, France, and the Netherlands
Jean-Marc Dreyfus

Chapter 4. The Robbery of Jewish Property in Eastern Europe under German Occupation, 1939–1942
Dieter Pohl

Chapter 5. The Robbery of Jewish Property in Eastern European States Allied with Nazi Germany
Tatjana Tönsmeyer

Part III: The Restitution of Jewish Property in Comparative Perspective

Chapter 6. West Germany and the Restitution of Jewish Property in Europe
Jürgen Lillteicher

Chapter 7. Jewish Property and the Politics of Restitution in Germany after 1945
Constantin Goschler

Chapter 8. Two Approaches to Compensation in France: Restitution and Reparation
Claire Andrieu

Chapter 9. The Expropriation of Jewish Property and Restitution in Belgium
Rudi van Doorslaer

Chapter 10. Indifference and Forgetting: Italy and its Jewish Community, 1938–1970
Ilaria Pavan

Chapter 11. “Why Switzerland?” – Remarks on a Neutral’s Role in the Nazi Program of Robbery and Allied Postwar Restitution Policy
Regula Ludi

Chapter 12. The Hungarian Gold Train: Fantasies of Wealth and the Madness of Genocide
Ronald W. Zweig

Chapter 13. Reluctant Restitution: The Restitution of Jewish Property in the Bohemian Lands after the Second World War
Eduard Kubu and Jan Kuklík Jr.

Chapter 14. The Polish Debate on the Holocaust and the Restitution of Property
Dariusz Stola

Part IV: Concluding Remarks

Conclusion: Reflections on the Restitution and Compensation of Holocaust Theft: Past, Present, and Future
Gerald D. Feldman

Notes on Contributors
Select Bibliography
Index
Author(s): Graham, David
Date: 2018
Abstract: JPR’s report, European Jewish identity: Mosaic or monolith? An empirical assessment of eight European countries, authored by Senior Research Fellow Dr David Graham, asks whether there is such a thing as a European Jewish identity, and, if so, what it looks like.

The question of whether there is a Jewish identity that is at once common to all European Jews but also peculiar to them, has intrigued scholars of contemporary Jewry since the fall of the Berlin Wall. This study contrasts the European picture with the two major centres of world Jewry, the United States and Israel, and examines the nature and content of Jewish identity across Europe, exploring the three core pillars of belief, belonging and behaviour around which Jewish identity is built.

This research was made possible by the advent of the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) survey in 2012 examining Jewish people’s experiences and perceptions of antisemitism across nine EU Member States: Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Latvia, Romania, Sweden and the UK. As well as gathering data about antisemitism, the study investigated various aspects of the Jewishness of respondents, in order to ascertain whether different types of Jews perceive and experience antisemitism differently. This study focuses on the data gathered about Jewishness, thereby enabling direct comparisons to be made for the first time across multiple European Jewish communities in a robust and comprehensive way.

The report concludes that there is no monolithic European identity, but it explores in detail the mosaic of Jewish identity in Europe, highlighting some key differences:
• In Belgium, where Jewish parents are most likely to send their children to Jewish schools, there is a unique polarisation between the observant and non-observant;
• In France, Jews exhibit the strongest feelings of being part of the Jewish People, and also have the strongest level of emotional attachment to Israel;
• Germany’s Jewish community has the largest proportion of foreign-born Jews, and, along with Hungary, is the youngest Jewish population;
• In Hungary the greatest relative weight in Jewish identity priorities is placed on 'Combating antisemitism,' and the weakest level of support for Israel is exhibited;
• In Italy, respondents are least likely to report being Jewish by birth or to have two Jewish parents;
• The Jews of Latvia are the oldest population and the most likely to be intermarried;
• The Jews of Sweden attach a very high level of importance to 'Combating antisemitism' despite being relatively unlikely to experience it, and they observe few Jewish practices;
• In the United Kingdom, Jews observe the most religious practices and appear to feel the least threatened by antisemitism. They are the most likely to be Jewish by birth and least likely to be intermarried.

According to report author, Dr David Graham: “This report represents far more than the culmination of an empirical assessment of Jewish identity. Never before has it been possible to examine Jewish identity across Europe in anything approaching a coherent and systematic way. Prior to the FRA’s survey, it was almost inconceivable that an analysis of this kind could be carried out at all. The formidable obstacles of cost, language, political and logistical complexity seemed to present impenetrable barriers to the realisation of any such dream. Yet this is exactly what has been achieved, a report made possible through an FRA initiative into furthering understanding of Jewish peoples' experience of antisemitism. It reveals a European Jewry that is more mosaic than monolith, an array of Jewish communities, each exhibiting unique Jewish personas, yet united by geography and a common cultural heritage."
Date: 2017
Abstract: La Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e Ipsos hanno realizzato un’indagine volta ad indagare quali siano oggi le opinioni ed i sentimenti degli Italiani nei confronti degli ebrei: apertura/chiusura, possibili stereotipi diffusi, fino ad arrivare al misurare la presenza o meno di un vero e proprio antisemitismo.

L’indagine si inserisce all’interno di un quadro conoscitivo da parte dell’Osservatorio antisemitismo del CDEC già molto articolato, approfondito e ricco di indagini passate sia di natura qualitativa che quantitativa, sebbene – soprattutto quelle quantitative – siano un po’ datate nel tempo.

L’obiettivo di CDEC è stato dunque quello di disporre di un’indagine di scenario aggiornata, caratterizzata da una solida metodologia di rilevazione e che possa diventare un punto di partenza anche per monitoraggi periodici che vadano a costruire una sorta di «barometro dell’intolleranza».

Affrontare un tema come quello delle opinioni nei confronti di gruppi etnici o religiosi specifici, espone ai rischi della cosiddetta desiderabilità sociale, cioè al fatto che gli intervistati più difficilmente esprimono direttamente posizioni critiche o negative su temi come questo. In sostanza, sapendo che le proprie opinioni possono essere oggetto di riprovazione sociale, si tende a non esprimerle se non addirittura a mascherarle.

E’ apparso opportuno quindi far precedere il set di domande dedicate al tema specifico, da alcune domande utili a classificare gli intervistati in termini di apertura più generale nei confronti del mondo e verso «l’altro» e il «diverso», già sperimentate e validate da Ipsos in altre indagini su temi analoghi con un approfondimento sul tema dell’immigrazione: al netto dei rischi terroristici, respingimento o accoglienza? Gli immigrati sono un problema per il nostro stile di vita?
Date: 2016
Date: 2014
Date: 2015
Abstract: La presente “Lettera di informazione” riassume i principali casi di antisemitismo e di pregiudizio
antiebraico registrati in Italia nel 2014.
• Nel 2014 l’“Osservatorio antisemitismo” della Fondazione CDEC ha registrato una novantina di
episodi di antisemitismo, un numero nettamente superiore a quello degli ultimi tre anni e doppio
rispetto al 2013.
• Come ogni anno molti episodi di antisemitismo si sono concentrati intorno al 27 Gennaio “Giorno
della Memoria”. L’altro picco di antisemitismo è stato raggiunto tra i primi di luglio e la fine di
agosto in concomitanza con il conflitto tra Hamas e lo Stato di Israele nella Striscia di Gaza.
• Il livello di aggressività, in particolare quello verbale, è in crescita.
• Episodi di antisemitismo ed attacchi contro gli ebrei vengono da ambienti estremisti e marginali.
• Il pregiudizio antisemitico inteso come opinioni è trasversale ai diversi ceti socio culturali e politici,
l’antisemitismo - come episodi, attacchi verbali e azioni di ostilità antiebraica - contraddistingue i
gruppi politici estremisti di destra e di sinistra. I discorsi antisemiti, ossia argomentazioni fatte
pubblicamente che si riferiscono a una ideologia o a un pensiero culturale denso di stereotipi, a
seconda del paradigma cui attingono: cospirativismo, negazione della Shoah, demonizzazione di
Israele vengono espressi invece in vari contesti, non necessariamente estremisti.
• Esponenti e simpatizzanti di partiti e movimenti della destra radicale nel 2014 sono stati
protagonisti di molteplici episodi e polemiche antisemite e negazioniste, e di banalizzazione del
nazifascismo.
• Il negazionismo è molto attivo, principalmente nel web e fa parte del bagaglio ideologico e militante
di movimenti e partiti neonazisti.
• L’antisemitismo nel web è in continua crescita.
Author(s): Kosmin, Barry A.
Date: 2016
Abstract: Launched by the American Jewish Joint Distribution Committee’s International Centre for Community Development (JDC-ICCD), and conducted by a research team at Trinity College (Hartford, Connecticut, USA) between June and August 2015, the Third Survey of European Jewish Leaders and Opinion Formers presents the results of an online survey administered to 314 respondents in 29 countries. The survey was conducted online in five languages: English, French, Spanish, German and Hungarian. The Survey of European Jewish Leaders and Opinion Formers is conducted every three or four years using the same format, in order to identify trends and their evolution. Findings of the 2015 edition were assessed and evaluated based on the results of previous surveys (2008 and 2011). The survey posed Jewish leaders and opinion formers a range of questions about major challenges and issues that
concern European Jewish communities in 2015, and about their expectations of how communities will evolve over the next 5-10 years. The 45 questions (see Appendix) dealt
with topics that relate to internal community structures and their functions, as well as the external environment affecting communities. The questionnaire also included six open-ended questions in a choice of five languages. These answers form the basis of the qualitative analysis of the report. The questions were organized under the following headings:• Vision & Change (6 questions)
• Decision-Making & Control (1 question)
• Lay Leadership (1 question)
• Professional Leadership (2 questions)
• Status Issues & Intermarriage (5 questions)
• Organizational Frameworks (2 questions)
• Community Causes (2 questions)
• Jewish Education (1 question)
• Funding (3 questions)
• Communal Tensions (3 questions)
• Anti-Semitism/Security (5 questions)
• Europe (1 question)
• Israel (1 question)
• Future (2 questions)
• Personal Profile (9 questions)
Author(s): Clark, David
Date: 2007
Abstract: The immediate postwar in Europe was characterised by collective amnesia concerning where Jews had lived prior to the Holocaust. By the 1970s and mid-1980s, there was a revival of interest in residential areas, synagogues and cemeteries connected with a Jewish past, right throughout Europe, including former communist countries in the 1990s. This resulted in much renovation and the attempt to provide new uses for such sites as museums and cultural centres.

My paper focuses on the shift in emphasis from the need to preserve such sites as places of memory to an increasing concern with other issues. Such issues range from tourism promotion to the promotion of multiculturalism. This emphasis on preparing the younger generation for a future in a new multicultural state provides much of the motivation for central and local government to lend support to such initiatives, whether in Sweden, Germany or Italy, for instance.

The paper focuses on the Jewish Museum in Bologna, where I conducted fieldwork between 1999 and 2002. The study illustrates the mix of policy objectives involved, such as heritage preservation, urban regeneration, cultural policy and educational objectives. The theoretical discussion seeks to combine Clifford's notion of the museum as a contact zone (Clifford, 1997) with Foucault's notions on discourse formation (Foucault, 1972). In the process, the analysis of the museum's political economy extends beyond the four walls of the museum into the adjoining space of the ghetto and the city.

Editor(s): Meghnagi, Saul
Date: 2011
Author(s): Segre, Dan V.
Date: 2010