Home  / 3914

Szerzenie nienawiści. Konsekwencje. Przeciwdziałanie. Panelizacja.

Translated Title

Spreading hatred. Consequences. Countermeasure. Panelization.

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Przez ostatnie dwa lata eksperci i ekspertki współpracujący z Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent przy realizacji projektu „Zintegrowany system monitorowania antysemickich przestępstw i mowy nienawiści oraz pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej” katalogowali i analizowali nienawistne wpisy, symbole i znaki znalezione w przestrzeni publicznej oraz na platformach mediów społecznościowych. Celem tychże działań, była analiza nienawistych treści wymierzonych w społeczność żydowską. Badając sposoby wykorzystania mediów społecznościowych, symboli i memów w próbach indoktrynacji i ataków na grupy mniejszościowe oraz reakcje organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości, doszliśmy do wniosku, iż nadal dominuje niska świadomość społeczna na temat praktyk i obrazów współcześnie promujących nienawiść.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób działających na rzecz praw człowieka, stworzyliśmy niniejsze opracowanie w którym zebrano przykłady symboli, pojawiających się w przestrzeni publicznej, aby zilustrować ich dwuznaczność, ironię i wiarygodne zaprzeczenia, dając możliwość osobom aktywistycznym narzędzia w rozszyfrowaniu i zmierzeniu się z symboliką nienawiści.

Wychodząc z założenia, iż nienawiść nie ogranicza się do żadnego spektrum ideologicznego, zebraliśmy i opracowaliśmy materiały, które wykorzystywane są do ataków na grupy mniejszościowe i nie tylko. Publikacja została ponadto poszerzona o perspektywę socjologiczną, uwzględniającą nienawistne znaki w domenie symbolicznej autorstwa Lecha M. Nijakowskiego. Psychologiczne aspekty mowy nienawiści opracowane przez Mikołaja Winiewskiego oraz praktyczne rozwiązania prawne opracowane przez Joanna Grabarczyk-Anders, Jacka Mazurczaka oraz Tomasza Plaszczyka.

Publikacja ta, zawiera nie tylko symbole związane z ruchami skrajnymi, które są dostrzegane przez społeczeństwo i jednoznacznie odbierane jako przejaw nienawiści, ale również takie, które nie wzbudzają zainteresowania czy niepokoju ponieważ eksponują niejasne i kontekstowe symbole nienawiści wykorzystywane bez większych konsekwencji, jeśli w ogóle. Są to symbole i znaki, które wykorzystują ironie, humor, przekierowanie na inny temat, błędną charakterystykę i estetykę, aby zawoalować swoje przekonania i zatrzymać „normies” w nienawiści.

Strategia ta polega na przywłaszczaniu symboli i przypisywaniu im nienawistnego znaczenia. W tym kontekście, na przykład gest „okay” czy żaba Pepe, mogłoby się wydawać dają możliwość wiarygodnego odpierania zarzutu o szerzenie nienawiści i ośmieszają oskarżyciela. Co w konsekwencji przyczynia się do zakodowanego funkcjonowania nienawiść w głównym nurcie. Mając ponadto na uwadze przyswajalność nowych technologii i platform komunika-
cyjnych, wiele ruchów nienawiści dostosowało się do młodzieżowych platform, takich jak TikTok, Instagram, Twitch czy Discord. Równie sprawnie wykorzystują serwery gier wideo, by radykalizować, propagując nienawiść i nienawistne zachowanie. Budują w ten sposób sieć kontaktów, mobilizują nowe grupy dla poparcia skrajnych grup czy partii politycznych, burząc podział pomiędzy światem online i światem offline. W ten sposób nienawiść ograniczona do ekstremalnych przestrzeni online, jest normalizowana i coraz częściej pojawia się w „prawdziwym życiu”, gdzie często jest powiązana z przypadkami terroryzmu
na całym świecie.

Dlatego tak ważne są rozwiązania systemowe, bazujące na wsparciu infrastruktury badawczej i edukacyjnej, zaangażowania organizacji non-profit oraz grup społecznych w przeciwdziałanie nienawiści. Niewystarczające jest
ustanowienie prawa przeciwko stale ewoluującym praktykom nienawistnym
grup skrajnych, bez rozwiązań edukacyjnych w tym zakresie, prewencyjnych i informacyjnych. Bez podejścia międzysektorowego tworzy się przestrzeń dla grup i ruchów nienawiści, które w pełni mogą działać na wolności i szerzyć nienawiść.
Mamy nadzieje, że nasze opracowanie przyczyni się do zmiany i będzie
zaczątkiem takiej współpracy.

Spis treści:

Domeny symboliczne i nienawistne znaki. Perspektywa socjologiczna. Lech M. Nijakowski
Psychologiczne aspekty mowy nienawiści. Mikołaj Winiewski
Znaki nienawiści – katalog. Anna Makówka-Kwapisiewicz
Zawiadomienie o przestępstwie i co dalej? – uwagi praktyczne. Tomasz Plaszczyk
Postępowania dotyczące mowy nienawiści w Internecie. Joanna Grabarczyk-Anders, Tomasz Plaszczyk, Jacek Mazurczak
Słowniczek podstawowych pojęć. Tomasz Plaszczyk
Kazusy – przykłady zawiadomień o przestępstwach z nienawiści

Publikacja powstała w ramach projektu „Zintegrowany system monitorowania antysemickich przestępstw i mowy nienawiści oraz pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej”, realizowanego przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent oraz Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 oraz Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ).

Translated Abstract

For the last two years, experts cooperating with the Czulent Jewish Association in the implementation of the project "Integrated system for monitoring anti-Semitic crimes and hate speech as well as assistance and support for members of the Jewish community" have been cataloging and analyzing hateful entries, symbols and signs found in public space and on media platforms social media. The aim of these activities was to analyze hateful content aimed at the Jewish community. By examining the ways in which social media, symbols and memes are used in attempts to indoctrinate and attack minority groups, as well as the reactions of law enforcement agencies and the justice system, we came to the conclusion that low social awareness of practices and images that currently promote hatred still prevails.

To meet the needs of people working for human rights, we have created this study that collects examples of symbols that appear in public spaces to illustrate their ambiguity, irony and plausible denials, giving activists a tool to decipher and confront the symbolism of hate.

Based on the assumption that hatred is not limited to any ideological spectrum, we have collected and developed materials that are used to attack minority groups and others. The publication was also expanded to include a sociological perspective, taking into account hateful signs in the symbolic domain by Lech M. Nijakowski. Psychological aspects of hate speech developed by Mikołaj Winiewski and practical legal solutions developed by Joanna Grabarczyk-Anders, Jacek Mazurczak and Tomasz Plaszczyk.

This publication contains not only symbols related to extreme movements that are noticed by society and clearly perceived as a manifestation of hatred, but also those that do not arouse interest or concern because they expose vague and contextual symbols of hate used without major consequences, if any. These are symbols and signs that use irony, humor, redirection, mischaracterization, and aesthetics to veil their beliefs and keep "normies" from hating.

This strategy involves appropriating symbols and assigning them hateful meanings. In this context, for example the "okay" gesture or Pepe the Frog, it would seem that they provide an opportunity to reliably refute the accusation of spreading hatred and ridicule the accuser. Which in turn contributes to the hardwired functioning of hate in the mainstream. Moreover, considering the adaptability of new technologies and communication platforms
, many hate movements have adapted to youth platforms such as TikTok, Instagram, Twitch and Discord. They are equally adept at using video game servers to radicalize, promoting hatred and hateful behavior. In this way, they build a network of contacts, mobilize new groups in support of extreme groups or political parties, breaking down the division between the online and offline worlds. In this way, hatred confined to extreme online spaces is normalized and increasingly appears in "real life", where it is often linked to incidents of terrorism
around the world.

That is why systemic solutions based on the support of research and educational infrastructure, the involvement of non-profit organizations and social groups in counteracting hatred are so important. It is insufficient
to establish laws against the constantly evolving hateful practices
of extreme groups without educational, preventive and informational solutions in this area. Without an intersectoral approach, space is created for hate groups and movements to fully operate freely and spread hate.
We hope that our study will contribute to change and be
the beginning of such cooperation.

Contents:

Symbolic domains and hateful signs. A sociological perspective. Lech M. Nijakowski
Psychological aspects of hate speech. Mikołaj Winiewski
Hate signs – catalogue. Anna Makówka-Kwapisiewicz
Reporting a crime and what next? – practical notes. Tomasz Plaszczyk
Proceedings concerning hate speech on the Internet. Joanna Grabarczyk-Anders, Tomasz Plaszczyk, Jacek Mazurczak
Glossary of basic terms. Tomasz Plaszczyk
Cases – examples of hate crime notifications

Topics

Editor

Funder

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

Download can be found on page, Szerzenie nienawiści. Konsekwencje. Przeciwdziałanie. Panelizacja.

Bibliographic Information

Szerzenie nienawiści. Konsekwencje. Przeciwdziałanie. Panelizacja.. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent. 2023:  https://archive.jpr.org.uk/object-3914