Home  / 3573

Żyd i Arab/muzułmanin w europejskich geometriach tożsamości i różnicy

Translated Title

The Jew and the Arab/Muslim in Europe’s Geometries of Identity and Difference

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

Celem tekstu jest próba uchwycenia integralnych, choć czasami antytetycznych i skrywanych więzi, które w europejskim (chrześcijańskim/zsekularyzowanym) imaginarium łączyły żydów i muzułmanów, Żydów i Arabów. Idea tekstu wyrasta z przekonania, że procesu konstytuowania się jakiejkolwiek tożsamości lub wspólnotowości nie da się satysfakcjonująco opisać bez wyjścia poza standardową analizę, która koncentruje się na tym, jak tożsamość ustanawia się poprzez odniesienie do tego, co wobec niej inne. Tezą autorki jest to, że w przypadku europejskich (chrześcijańskich/zsekularyzowanych) wspólnot i tożsamości kluczowym elementem odnoszenia się do „inności” jest konceptualne i polityczne żonglowanie różnymi kategoriami „innych”, a więc m.in. figurami „żyda” i „muzułmanina”, „Żyda” i „Araba”. Autorka rekonstruuje zmienne konfiguracje, w jakich na przestrzeni europejskiej historii pojawiały się te figury. Pokazuje, że ewoluowały one od etapu, na którym różnorodne wyobrażenia na temat żydów i muzułmanów, Żydów i Arabów zawierały często przekonanie o ich rozmaicie rozumianym pokrewieństwie i bliskości, do etapu, w którym następuje radykalne symboliczne i polityczne zerwanie między tym, co żydowskie i tym, co muzułmańskie/arabskie. Zawarta w tekście analiza przedstawiona jest jako baza do zrozumienia mechanizmów antysemityzmu i islamofobii, a także łączących je korelacji.

Translated Abstract

In the European (Christian/secular) imaginary, what are the integral – though sometimes contradictory and hidden – ties that connect Jews and Muslims or Arabs? To account for the constitution of any identity or community we must go beyond the standard analysis that focuses on how identity is formed in relation to what is other. Bobako argues that in the case of European (Christian/secular) communities and identities, a key element in the relation to ‘otherness’ is a conceptual and political juggling of various categories of ‘others,’ such as the figures of the ‘Jew’ and the ‘Muslim’ or ‘Arab’. She reconstructs the shifting configurations in which these figures have appeared throughout European history. These configurations have evolved, from the stage when ideas about Jews and Muslims or Arabs often contained different notions of their kinship and closeness, until the stage marked by a radical symbolic and political break between what is seen as Jewish and what is seen as Muslim or Arab. Bobako thus contributes to laying the groundwork for a better understanding of the mechanisms of anti-Semitism and Islamophobia as well as their mutual correlations.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

2

Page Number / Article Number

255-279

Link

Link to article, Żyd i Arab/muzułmanin w europejskich geometriach tożsamości i różnicy

Bibliographic Information

Bobako, Monika Żyd i Arab/muzułmanin w europejskich geometriach tożsamości i różnicy. Teksty Drugie. 2017: 255-279.  https://archive.jpr.org.uk/object-3573