Home  / 2840

Страдание И Спасение: Паметта На Еврейските Общности В Русе, Шумен И Варна

Translated Title

Anguish And Salvation: The Memory of the Jewish Communities In Rousse, Shumen and Varna

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Настоящият сборник съдържа устни разкази на еврейските общности за самите тях и живота им в Русе, Шумен и Варна. Разказите са подредени в осем глави, които съответстват на различните антропологически категории и представят чуто или преживяно от първо лице. Хронологията в книгата е съобразена единствено с битието в житейските цикли и поради това във всяка отделна глава може да се проследи картината за свят на различните поколения хора.

Разказите са резултат от теренно проучване, проведено през пролетта на 2015 година. То отразява не само състоянието на градските общности на евреите в Русе, Шумен и Варна, но осветлява паметта за тях, описва хора и събития, отнасящи се и за онази част от българските евреи, които днес живеят в държавата Израел. Тридесет наши сънародници – 17 жени и 13 мъже, чрез своите разкази и спомени изграждат впечатляващ териториален обхват на проучването, който включва 27 български населени места и в действителност покрива картата на страната.

Translated Abstract

This collection contains oral accounts of the Jewish communities about themselves and their lives in Ruse, Shumen and Varna. The narratives are arranged in eight chapters that correspond to the various anthropological categories and present a first-person account heard or experienced. The chronology in the book is consistent only with being in life cycles, and therefore in each individual chapter one can trace the picture of a world of different generations of people. The stories are the result of field research conducted in the spring of 2015. It reflects not only the state of the urban communities of the Jews in Ruse, Shumen and Varna, but illuminates the memory of them, describes people and events that also apply to that part of the Bulgarian Jews who today live in the state of Israel. Thirty of our compatriots - 17 women and 13 men, through their stories and memories build an impressive territorial scope of the study, which includes 27 Bulgarian settlements and actually covers the map of the country.

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

978-954-91968-6-3

Worldcat Record

Bibliographic Information

Страдание И Спасение: Паметта На Еврейските Общности В Русе, Шумен И Варна. Сдружение „Европейски пространства 21. 2015:  https://archive.jpr.org.uk/object-2840