Home  / 2118

Tredje generationens överlevande : En socialantropologisk studie om minne, antisemitism och identitet i spåret av Förintelsen

Translated Title

Third generation survivors: A social anthropological study on memory, anti-Semitism and identity in the wake of the Holocaust

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Förintelsen är en historisk händelse som lever vidare i samtidens medvetande i form av minnesmonument och museala minnesutställningar och processas av forskningsinstitutioner och myndigheter. Bland överlevandefamiljerna lever minnet kvar och nu har några av deras barnbarn, den Tredje generationens överlevande, tagit på sig att förvalta minnet. Samtidigt florerar antisemitismen i det svensk samhället vilket formar och påverkar den judiska gruppen och barnbarnen. Den socialantropologiska studien som har genomförts kan visa att detta påverkar deras identitet. Syftet med studien är att undersöka den tredje generationens identitetskonstruktion och hur den formas av minnet av Förintelsen, samtida antisemitism samt de judiska institutionerna. I den etnografiska undersökningen som primärt har centrerats kring intervjuer och observationer framkom att det finns en uttalad vilja att minnas Förintelsen. Vissa påpekar vikten av att minnas i ett privat sammanhang, inom familjen, medan andra tycker att de mer offentliga minnesstunderna uppfyller behovet. Samtidigt lever barnbarnen i en tid med en manifest och latent antisemitism vilket formar både deras tillvaro och självbiografi. Några av forskningsdeltagarna har blivit utsatta för regelrätta antisemitiska påhopp medan andra har strategier för att undgå att synliggöra sin judiska identitet. Identiteten formas dock inte bara av detta utan också av den judiska etniska samhörigheten, de judiska institutionerna, det judiska kalendariet och kulturella och sociala riktlinjer. I studiens slutsatser kan det konstateras att den Tredje generationen överlevandes minnesbearbetning av Förintelsen baseras i mångt och mycket på en generationella minnesöverföring som har pågått under forskningsdeltagarnas liv då de har samtalet med överlevandegenerationen. Empirin visar också att de bär på förhållningssätt och strategier kring hur de hanterar en samtida antisemitism i kombination med att de bär på de överlevandes berättelser om den tyska, extrema formen. Detta tillsammans utgör en av grunderna till identiteten. Empirin visar också att den tredje generationen väljer att leva ett judiskt liv, inom den Judiska församlingens ramar, baserat på individuella val och ställningstaganden.

Translated Abstract

The Holocaust is an event that lives on in societies’ consciousness in the form of memorial monuments and museums, and is processed by research institutions and authorities. My own journey began when meeting upper secondary students who denied the Holocaust, and I soon came in contact with a group who identify themselves as Third Generation Survivors; grandchildren of those who survived the Holocaust. The purpose of this study is to investigate the third generation´s identity and how it is shaped by the memory of the Holocaust, by contemporary antisemitism and by the influence of Jewish institutions.
The ethnographic survey, focusing on interviews and observations, revealed that there is a pronounced will to remember the Holocaust. For some, it is important to remember in a private context while others consider that the more public commemoration ceremonies meet the need. At the same time, the grandchildren live in a time of both manifest and latent antisemitism, which influences the formation of their identity and their autobiography. However, their identity is not only shaped by past and present antisemitism but also by the Jewish institutions, the Jewish calendar as well as cultural and social
guidelines. In the conclusions of the study, it can be seen that the Third Generation´s remembrance of the Holocaust is largely based on a generational transfer of memory that has taken place during the participants’ lives through interaction with the survival generation. The results also show that they have
strategies to deal with contemporary alongside historical antisemitism experienced by the survivors. This together constitutes one of the fundaments of both their individual and their collective identity. The results also show that the third generation chooses to live a Jewish life, within the framework of the Jewish congregation in Stockholm, based on individual choices and decisions.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Series Title

Series Number

25

ISBN/ISSN

978-91-7753-852-3

Link

Link to download in university repository, Tredje generationens överlevande : En socialantropologisk studie om minne, antisemitism och identitet i spåret av Förintelsen

Bibliographic Information

Sarri Krantz, Anna Tredje generationens överlevande : En socialantropologisk studie om minne, antisemitism och identitet i spåret av Förintelsen. Lund University. 2018:  https://archive.jpr.org.uk/object-2118