Home  / 1390

Nevyrozprávané Susedské Histórie: Holokaust Na Slovensku Z Dvoch Perspektív

Translated Title

Untold Neighborhood History: The Holocaust In Slovakia From Two Perspectives

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Autorka v tejto publikácii sumarizuje svoje aktuálne poznatky získané dlhodobým výskumom problematiky holokaustu na Slovensku, jeho reflexie v spomienkach pamätníkov i obrazy šírené v súčasnej spoločnosti Slovenska. Zamýšľa sa nad možnosťami metódy oral history pri výskume tejto témy , jej úskaliami i pozitívami. Významné je pre ňu využitie tejto kvalitatívnej metódy zameranej na mikroúroveň spoločnosti, na subjektívne prežívanie veľkých dejín, priamy kontakt bádateľa s človekom, ktorý tieto udalosti prežil. Predstavuje jednotlivé dlhodobé výskumné projekty, ktoré autorka realizovala, ich výskumné vzorky, spôsob a podmienky práce. V tretej časti predstavuje spomienky na holokaust z dvoch perspektív: obetí (židovských pamätníkov) a divákov (ich nežidovských susedov, ktorí boli svedkami, no nie priamymi aktérmi diania). V závere sa zamýšľa nad vzťahom pamäti spomienkového spoločenstva a jeho vlastnými identitami, porovnáva spôsoby spomínania u židovských a nežidovských respondentov a uvažuje, čo prezrádzajú o vzťahoch medzi nimi a o ich vlastných referenčných skupinách.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

978-80-224-1542-2

Worldcat Record

Bibliographic Information

Vrzgulová, Monika Nevyrozprávané Susedské Histórie: Holokaust Na Slovensku Z Dvoch Perspektív. VEDA. 2016:  https://archive.jpr.org.uk/object-1390