Search results

Your search found 128 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3
Home  / Search Results
Date: 2021
Abstract: The Fifth Survey of European Jewish Community Leaders and Professionals, 2021 presents the results of an online survey offered in 10 languages and administered to 1054 respondents in 31 countries. Conducted every three years using the same format, the survey seeks to identify trends and their evolution in time. Even if European Jewish leaders and community professionals rank antisemitism and combatting it among their first concerns and priorities, they are similarly committed to expanding Jewish communities and fostering future sustainability by engaging more young people and unaffiliated Jews. The survey covers a wide variety of topics including the toll of COVID-19 on European Jewish communities and a widening generational gap around pivotal issues. Conducted every three years since 2008, the study is part of JDC’s wider work in Europe, which includes its partnerships with local Jewish communities and programs aiding needy Jews, fostering Jewish life and leaders, resilience training. The respondents were comprised of presidents and chairpersons of nationwide “umbrella organizations” or Federations; presidents and executive directors of private Jewish foundations, charities, and other privately funded initiatives; presidents and main representatives of Jewish communities that are organized at a city level; executive directors and programme coordinators, as well as current and former board members of Jewish organizations; among others. The JDC International Centre for Community Development established the survey as a means to identify the priorities, sensibilities and concerns of Europe’s top Jewish leaders and professionals working in Jewish institutions, taking into account the changes that European Jewry has gone through since 1989, and the current political challenges and uncertainties in the continent. In a landscape with few mechanisms that can truly gauge these phenomena, the European Jewish Community Leaders Survey is an essential tool for analysis and applied research in the field of community development.
Date: 2021
Abstract: Many in Europe today are concerned about the rise in violence against Jews, which clearly raises fears in Jewish communities on the Continent. Neither Jewish communities nor individual Jews can be protected unless there is data on antisemitic incidents and scientifically thorough situation analysis. We need to know and analyze the current social attitudes related to antisemitism, to the coexistence with Jews, mutually held prejudices, related taboos in a representative sample of the European countries’ population.

This is the reason why we have launched the largest European antisemitism survey. The research, initiated by the Action and Protection League and carried out by the polling companies Ipsos and Inspira, aims to provide a comprehensive picture of antisemitic prejudice in 16 countries in the European Union.

Data were collected between December 2019 and January 2020 in 16 European countries: Austria, Belgium, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, United Kingdom. 1000 people were surveyed in each country.

We used a total of 24 questions to measure antisemitism. We measured the cognitive and conative dimensions of prejudice with 10 questions, and three additional questions for the affective dimension of antisemitism, that is, to measure the emotional charge of antisemitic prejudice. We mapped secondary antisemitism relativizing the Holocaust with seven questions and antisemitic hostility against Israel with four questions. We used two and three questions, respectively, to measure sympathy for Jews and for Israel.

With the exception of questions about affective antisemitism, all questions were asked in the same form: Respondents were asked to indicate on a five-point scale how much they agreed with the statements in the question (strongly agree; tend to agree; neither agree nor disagree; tend to disagree; strongly disagree).
Date: 2021
Abstract: Many in Europe today are concerned about the rise in violence against Jews, which clearly raises fears in Jewish communities on the Continent. Neither Jewish communities nor individual Jews can be protected unless there is data on antisemitic incidents and scientifically thorough situation analysis. We need to know and analyze the current social attitudes related to antisemitism, to the coexistence with Jews, mutually held prejudices, related taboos in a representative sample of the European countries’ population.

This is the reason why we have launched the largest European antisemitism survey. The research, initiated by the Action and Protection League and carried out by the polling companies Ipsos and Inspira, aims to provide a comprehensive picture of antisemitic prejudice in 16 countries in the European Union.

Data were collected between December 2019 and January 2020 in 16 European countries: Austria, Belgium, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, United Kingdom. 1000 people were surveyed in each country.

We used a total of 24 questions to measure antisemitism. We measured the cognitive and conative dimensions of prejudice with 10 questions, and three additional questions for the affective dimension of antisemitism, that is, to measure the emotional charge of antisemitic prejudice. We mapped secondary antisemitism relativizing the Holocaust with seven questions and antisemitic hostility against Israel with four questions. We used two and three questions, respectively, to measure sympathy for Jews and for Israel.

With the exception of questions about affective antisemitism, all questions were asked in the same form: Respondents were asked to indicate on a five-point scale how much they agreed with the statements in the question (strongly agree; tend to agree; neither agree nor disagree; tend to disagree; strongly disagree).
Date: 2007
Abstract: Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Ett av dessa minoritetsspråk är jiddisch. Inför regeringens arbete med att ta fram en minoritetspolitisk proposition behöver befintligt beredningsunderlag kompletteras med underlag som rör den nuvarande situationen för jiddisch och dess förutsättningar för att bevaras som ett levande språk i Sverige.För uppdraget svarar Susanne Sznajderman-Rytz, sakkunnig i jiddisch och minoritetsfrågor för Judiska Centralrådet i Sverige sedan 26 mars 1997. Uppdraget är utfört i samråd med företrädare för Judiska Centralrådet. Denna studie ska läsas med beaktande av att tiden och de resurser som ställts till förfogande varit begränsande. Det är nödvändigt att påpeka att jiddisch i jämförelse med övriga minoritetsspråk inte har samma ställning och inte heller fått motsvarande resurser för att kartlägga och på djupet studera de faktiska förhållandena för jiddisch i Sverige idag. För att kunna studera och beskriva situationen för jiddisch och de jiddischtalande har Judiska Centralrådet i Sverige ställt medel till förfogande. Med dessa medel genomfördes en enkätundersökning. I samband härmed vill jag uttrycka ett stort tack till alla som villigt medverkat i enkäten för att ge en bättre förankring till studien.Eftersom tiden varit starkt begränsad har professorerna Lars-Gunnar Andersson vid Göteborgs universitet, Kenneth Hyltenstam vid Stockholms universitet och Olle Josefsson vid Institutet för språk och folkminnenvarit välvilligt behjälpliga med sakkunskap och synpunkter. Under arbetet med studien har det framkommit aspekter kring de talandes relation till jiddisch som starkt berör andra områden än det rent lingvistiska. Med en jiddischkultur som marginaliserats och underordnats en majoritetskultur har de talande övergivit sina egna traditioner, undertryckt den egna identiteten och avstått från att uttrycka sig på sitt eget språk. Flera generationer uppvuxna i Sverige har känt ett starkt krav på assimilation och raderat ut sitt eget kultur- och språkarv i övertygelsen om att på så vis vinna acceptens både på ett personligt och samhälleligt plan. Detta har skapat en blandad och ibland kluven relation till den egna kulturen, det judiska levnadssättet och den icke-judiska omvärlden. För många har det inneburit utanförskap, kränkning och känsla av mindervärdighet. Vår studie visar att många judar i Sverige idag önskar att mer aktivt utveckla den egna kulturen, återta sina språk och praktisera sina traditioner. De flesta vuxna bär på minnen från sin barndom som påtagligt markerade känslan av utanförskap. Vi är många som minnsden obligatoriska morgonsamlingen, som innebar att knäppa sina händer och be icke-judiska böner, stå i korridoren under kristendomsund ervisningen, visa upp intyg för att få ledigt under judiska helger, gå hem på lunchrasten för att kunna äta en måltid som är koscher. Dessa händelser har präglat många generationer judar i Sverige. På det personliga planet och även i samhälle t finns det nu ett behov av upprättelse, försoning och rätt att på lika villkor med övriga grupper få del av det som är genuint för den judiska minoriteten. Vårt bidrag har varit en stor villighet att solidarisera och underordna oss samhället och majoriteten. Priset har varit på gränsen till utplåning av egna språk, identitetsmarkörer och den judiska kulturella särarten.Med språk- och ramkonventionen blir rätten till det judiska en väg att stärka och bekräfta värdet av att flera kulturer. I Sverige har judarna levt samman med majoritetsbefolkningen och bidragit till en dynamisk mångfald till gagn för kultur, ekonomi, forskning och utveckling. På många plan har minoriteten och majoriteten befruktat varandra.
Author(s): Pindamo, Torunn
Date: 2021
Author(s): Sarri Krantz, Anna
Date: 2018
Abstract: Förintelsen är en historisk händelse som lever vidare i samtidens medvetande i form av minnesmonument och museala minnesutställningar och processas av forskningsinstitutioner och myndigheter. Bland överlevandefamiljerna lever minnet kvar och nu har några av deras barnbarn, den Tredje generationens överlevande, tagit på sig att förvalta minnet. Samtidigt florerar antisemitismen i det svensk samhället vilket formar och påverkar den judiska gruppen och barnbarnen. Den socialantropologiska studien som har genomförts kan visa att detta påverkar deras identitet. Syftet med studien är att undersöka den tredje generationens identitetskonstruktion och hur den formas av minnet av Förintelsen, samtida antisemitism samt de judiska institutionerna. I den etnografiska undersökningen som primärt har centrerats kring intervjuer och observationer framkom att det finns en uttalad vilja att minnas Förintelsen. Vissa påpekar vikten av att minnas i ett privat sammanhang, inom familjen, medan andra tycker att de mer offentliga minnesstunderna uppfyller behovet. Samtidigt lever barnbarnen i en tid med en manifest och latent antisemitism vilket formar både deras tillvaro och självbiografi. Några av forskningsdeltagarna har blivit utsatta för regelrätta antisemitiska påhopp medan andra har strategier för att undgå att synliggöra sin judiska identitet. Identiteten formas dock inte bara av detta utan också av den judiska etniska samhörigheten, de judiska institutionerna, det judiska kalendariet och kulturella och sociala riktlinjer. I studiens slutsatser kan det konstateras att den Tredje generationen överlevandes minnesbearbetning av Förintelsen baseras i mångt och mycket på en generationella minnesöverföring som har pågått under forskningsdeltagarnas liv då de har samtalet med överlevandegenerationen. Empirin visar också att de bär på förhållningssätt och strategier kring hur de hanterar en samtida antisemitism i kombination med att de bär på de överlevandes berättelser om den tyska, extrema formen. Detta tillsammans utgör en av grunderna till identiteten. Empirin visar också att den tredje generationen väljer att leva ett judiskt liv, inom den Judiska församlingens ramar, baserat på individuella val och ställningstaganden.
Author(s): Katzin, Mirjam
Date: 2021
Abstract: Malmö stad har under hösten 2020 undersökt förekomsten av antisemitism och förutsättningarna för judiskt liv i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning. Resultatet presenteras nu i en rapport tillsammans med en forskningsöversikt och förslag på åtgärder framåt. Undersökningen och rapporten är en del av Malmö stad och Judiska Församlingen Malmös samverkansöverenskommelse.

Rapporten handlar om att motarbeta antisemitism och stärka förutsättningarna för judiskt liv i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning. Studien består av intervjuer med skolpersonal och judiska barn och unga i Malmö, vilket kompletteras med en skolpersonalenkät utförd i några av Malmös grundskolor och gymnasier, samt en forskningsöversikt.

- Antisemitismen i Malmö är ett verkligt problem med tydliga offer, men frågan är mer mångbottnad än vad den ibland beskrivs som. Målsättningen med det här arbetet är att, utifrån kunskap och forskning, identifiera problem och behov i Malmös skolor för att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt med dessa frågor i utbildningen, säger Mirjam Katzin, samordnare för arbetet mot antisemitism och författare till rapporten.

Resultatet visar att det ofta saknas tillräckliga förutsättningar och förkunskaper hos skolpersonal för att arbeta mot antisemitism. För att förebygga rasism och antisemitism är en ökad kunskapsnivå central. Detta gäller i första hand lärare och annan skolpersonal och i andra hand eleverna. Slutsatsen är att det behövs kunskap och utbildning i demokrati, rättigheter, antirasism och specifikt frågor om antisemitism, konspirationsteorier, Israel/Palestina och de nationella minoriteterna.
Date: 2012
Abstract: Paideia - the European Institute for Jewish Studies in Sweden was created in 2000 as an academic and applied institute of excellence, with the mandate of working for the rebuilding of Jewish life and culture in Europe, and educating for active minority citizenship. It does this through offering an intensive one-year educational program in Jewish Studies directed at future leaders of Jewish life and inter-cultural work. Each year 20-25 participants attend the program, from both Jewish and non-Jewish backgrounds and a variety of European countries. In addition to the one-year Jewish Studies Program, Paideia has also developed activities for its graduates including alumni conferences, educational weekends and Project-Incubator, a two-week summer program to support projects and social innovation across Europe. Project-Incubator was introduced as a follow-up program for alumni, but has expanded its target group beyond graduates. Since its introduction in 2006, the program has developed over 100 different projects. After several years of activity, Paideia decided to conduct an evaluation study to provide a systematic overview of the program's contributions and achievements, and identify unmet needs. The evaluation comprised a follow-up study of all graduates from 2002-2009. This reportpresents the findings of that study. The study findings showed that graduates view the Paideia program as very successful and feel that it contributed to them to a great extent. It was found that all graduates continue to be involved in Jewish activities in their countries of residence. Most report that the program has had an important impact on their professional-life career, on their pursuit of Jewish Studies and on their involvement in Jewish community activities.
Date: 2017
Abstract: How is the Holocaust taught in schools? How do students make sense of this challenging subject? How are people affected by visits to Holocaust memorial sites?

Empirical research on teaching and learning about the Holocaust that tackles these and other questions has grown rapidly over the past fifteen years, a period marked by the professionalization and expansion of the field. In 2013, the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) decided to carry out a study to establish a picture of this emerging field of research. A multilingual expert team mandated to collect and review research in fifteen languages identified nearly 400 studies resulting in more than 600 publications. Three years of work resulted in the book "Research in Teaching and Learning about the Holocaust: A Dialogue Beyond Borders" (March 2017), which carries the field beyond anecdotal reflections and moral arguments.

Download a pdf copy of the publication

This systematic review includes research conducted in most IHRA Member Countries as well as several non-member countries. The multilingual focus of the project enables cross-cultural analyses and the transfer of knowledge between various regions and countries. The book’s two parts present the research first by language and then by selected themes. This innovative transnational, trans-lingual study reflects IHRA’s core mission: to shape and advance teaching and learning about the Holocaust worldwide.

The second outcome is a set of bibliographies in fifteen languages. These bibliographies comprise references to empirical research on teaching and learning about the Holocaust. They also include abstracts or summaries of most of publications. Each bibliography includes research from a single language or related group of languages (both geographically related or linguistically related).
Author(s): Bengtsson, Håkan
Date: 2020
Abstract: This article addresses the issue of teaching Judaism for students in the teacher-training programme and those training to become clergy in a Swedish milieu. A major challenge in the secular post-Protestant setting is to pinpoint and challenge the negative presuppositions of Judaism as a religion of legalism, whereas the student’s own assumption is that she or he is neutral. Even if the older paradigms of anti-Jewish stereotypes are somewhat distant, there are further patterns of thought which depict Judaism as a ‘strange’ and ‘legalistic’ religion. Students in the teacher-training programme for teaching religion in schools can in class react negatively to concepts like kosher slaughter, circumcision and the Shabbat lift. Even if the explanatory motives vary, there is nonetheless a tendency common to ordination students, relating to a Protestant notion of the Jewish Torah, commonly rendered as ‘Law’ or ‘legalism’. This notion of ‘the Law’ as a means of self-redemption can, it is argued in the article, be discerned specially among clergy students reading Pauline texts and theology. This analysis shows that both teacher-training and textbooks need to be updated in accordance with modern research in order to refute older anti-Jewish patterns of thought. As for the challenge posed by the simplistic labelling of both Judaism and Islam as religions of law, the implementation of the teaching guidelines concerning everyday ‘lived religion’ enables and allows the teacher to better disclose Judaism, Christianity and Islam as piously organised living faiths rather than as being ruled by legalistic principles.
Date: 2020
Abstract: This study, the first to assess mortality among Jews around the world during the COVID-19 crisis, draws on data from a wide variety of sources to understand the extent to which Jews were affected by coronavirus in different parts of the world during the first wave of the pandemic, March to May 2020.

The first section describes the methods of quantification of COVID-19 mortality, and explains why measuring it using the excess mortality method is the most effective way to understand how Jewish communities have been affected. The second section presents data on Jewish mortality during the first wave of the COVID-19 epidemic, drawing particularly on data provided to JPR by Jewish burial societies in communities all over the world. It does so in a comparative perspective, setting the data on Jews alongside the data on non-Jews, to explore both the extent to which Jews have been affected by the COVID-19 epidemic, and how the Jewish experience with COVID-19 compares to the experience of non-Jewish populations.

The immediate impression is that there is not a single ‘Jewish pattern’ that is observable everywhere, and, with respect to the presence of excess mortality, Jewish communities, by and large, followed the populations surrounding them.

The report cautions against speculation about why Jews were disproportionately affected in some places, but rule out two candidate explanations: that Jewish populations with particularly elderly age profiles were hardest hit, or that Jews have been badly affected due to any underlying health issue common among them. They consider the possibility that Jewish lifestyle effects (e.g. above average size families, convening in large groups for Jewish rituals and holidays), may have been an important factor in certain instances, noting that these are unambiguous risk factors in the context of communicable diseases. Whilst they suggest that the spread of the virus among Jews “may have been enhanced by intense social contact,” they argue that without accurate quantification, this explanation for elevated mortality in certain places remains unproven.

The report also includes a strongly worded preface from Hebrew University Professor Sergio DellaPergola, the Chair of the JPR European Jewish Demography Unit, and the world’s leading expert in Jewish demography. In it, he stresses the importance of systematically testing representative samples of the population at the national and local levels, and, in Jewish community contexts, of routinely gathering Jewish population vital statistics. He states: “If there is one lesson for Jewish community research that emerges out of this crisis it is that the routine gathering of vital statistics – the monitoring of deaths, as well as births, marriages, divorces, conversions, immigrants and emigrants – is one of the fundamental responsibilities community bodies must take.”
Date: 2004
Date: 2020
Abstract: This detailed and thorough report is rapidly becoming the ‘must-read’ study on European Jews, taking the reader on an extraordinary journey through one thousand years of European Jewish history before arriving at the most comprehensive analysis of European Jewish demography today.

Written by leading Jewish demographers Professor Sergio DellaPergola and Dr Daniel Staetsky, the Chair and Director of JPR’s European Jewish Demography Unit respectively, it explores how the European Jewish population has ebbed and flowed over time. It begins as far back as the twelfth century, travelling through many years of population stability, until the tremendous growth of the nineteenth and early twentieth centuries, followed by the dramatic decline prompted by a combination of mass migration and the horrors of the Shoah. Extraordinarily, after all this time, the proportion of world Jewry living in Europe today is almost identical to the proportion living in Europe 900 years ago.

Using multiple definitions of Jewishness and a vast array of sources to determine the size of the contemporary population, the study proceeds to measure it in multiple ways, looking at the major blocs of the European Union and the European countries of the Former Soviet Union, as well as providing country-by-country analyses, ranging from major centres such as France, the UK, Germany and Hungary, to tiny territories such as Gibraltar, Monaco and even the Holy See.

The report also contains the most up-to-date analysis we have on the key mechanisms of demographic change in Europe, touching variously on patterns of migration in and out of Europe, fertility, intermarriage, conversion and age compositions. While the report itself is a fascinating and important read, the underlying data are essential tools for the JPR team to utilise as it supports Jewish organisations across the continent to plan for the future.
Date: 2020
Editor(s): Shainkman, Mikael
Date: 2018
Abstract: This book illustrates the two clear trends in antisemitism today: “old” antisemitism, based in religious and racist prejudices, which has largely disappeared from public discourse in the West after the defeat of Nazi Germany, but has resurfaced in the last quarter-century in the face of right wing frustration of weakening nation states in a globalized world; and “new” antisemitism, or the antisemitic narrativization of Israel, which is most commonly found on the Left, in the Muslim world, and in the post-colonial discourse.

This collection of essays analyzes both old and new antisemitisms, in order to understand their place in the world of today and tomorrow. It is written by experts in the field of antisemitism working for, or connected with, the Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry at Tel Aviv University.

Table of Contents
Acknowledgments

Introduction: The Continuity and Change of Antisemitism
Mikael Shainkman

Different Antisemitisms: On Three Distinct Forms of Antisemitism in Contemporary Europe, with a Special Focus on Sweden
Lars Dencik and Karl Marosi

Holocaust Memory and Holocaust Revisionism in Poland and Moldova: A Comparison
Natalia Sineaeva-Pankowska

Honoring the Collaborators: The Ukrainian Case
Irena Cantorovich

The Rise of the Radical Right in Europe and the Jews
Michael Whine

The Worrisome Defiance of the Golden Dawn
Michal Navoth

The Struggle over the International Working Definition of Antisemitism
Dina Porat

Discrimination against Muslims and Antisemitic Views among Young Muslims in Europe
Günther Jikeli

Debates on Islamized Antisemitism in Austria in the Wake of the Israel-Gaza Conflict, 2014
Julia Edthofer

Antisemitism and the Struggle for the “Good” Society: Ambivalent Responses to Antisemitic Attitudes and Ideas in the 2014 Swedish Electoral Race
Kristin Wagrell

Mohamed Omar and the Selective Detection of Non-Nazi Antisemitism
Mathan Ravid

After the Charlie Hebdo Attack: The Line between Freedom of Expression and Hate Speech
Andre Oboler

Online Antisemitic Propaganda and Negationism in the Islamic Republic of Iran: Ahmadinejad and His Enduring Legacy
Liora Hendelman-Baavur

The Nisman Case: Its Impact on the Jewish Community and on National Politics in Argentina
Adrian Gruszniewski and Lidia Lerner

Venezuela’s 2012 Presidential Elections: Introducing Antisemitism into Venezuelan Political Discourse
Lidia Lerner
Date: 2011
Abstract: Democratic polities continue to be faced with politics of resentment. Along with resurgent counter-cosmopolitanism and anti-immigrant prejudice, various political agents have mobilized old and modernized antisemitism in European democracies. The first comparative study of its kind, this book rigorously examines the contemporary relevance of antisemitism and other politicized resentments in the context of the European Union and beyond. Presenting new approaches and state-of-the-art research by leading authorities in the field, the volume combines comparative work and political theorizing with ten single country studies using qualitative and quantitative data from Eastern and Western Europe. The result is a new and sober set of arguments and findings, demonstrating that antisemitism and counter-cosmopolitan resentment are still all too present human rights challenges in today’s cosmopolitan Europe.

Contents:

I. Foundations
Politics and Resentment: Examining Antisemitism and Counter-Cosmopolitanism in the European Union and Beyond
Lars Rensmann & Julius H. Schoeps
II. European Comparisons
Is There a New “European Antisemitism”? Public Opinion and Comparative Empirical Research in Europe
Werner Bergmann
“Against Globalism”: Counter-Cosmopolitan Discontent and Antisemitism in Mobilizations of European Extreme Right Parties
Lars Rensmann
Antisemitism and Anti-Americanism: Comparative European Perspectives
Andrei S. Markovits
Playing the Nazi-Card: Israel, Jews, and Antisemitism
Paul Iganski & Abe Sweiry
III. Eastern Europe
The Empire Strikes Back: Antisemitism in Russia
Stella Rock & Alexander Verkhovsky
Hatred Towards Jews as a Political Code? Antisemitism in Hungary
András Kovács
The Resilience of Legacies: Antisemitism in Poland and the Ukraine
Ireneusz Krzemiński
IV. Western Europe
Beyond the Republican Model: Antisemitism in France
Jean-Yves Camus
The Liberal Tradition and Unholy Alliances of the Present: Antisemitism in the United Kingdom
Michael Whine
Political Cultures of Denial? Antisemitism in Sweden and Scandinavia
Henrik Bachner
Erosion of a Taboo: Antisemitism in Switzerland
Christina Späti
Anti-Jewish Guilt Deflection and National Self-Victimization: Antisemitism in Germany
Samuel Salzborn
V. Epilogue
Theorizing Antisemitism and Counter-Cosmopolitanism in the Global Age: A Political Crisis of Postmodernity?
Lars Rensmann
Date: 2007
Abstract: With contributions from a dozen American and European scholars, this volume presents an overview of Jewish writing in post–World War II Europe. Striking a balance between close readings of individual texts and general surveys of larger movements and underlying themes, the essays portray Jewish authors across Europe as writers and intellectuals of multiple affiliations and hybrid identities. Aimed at a general readership and guided by the idea of constructing bridges across national cultures, this book maps for English-speaking readers the productivity and diversity of Jewish writers and writing that has marked a revitalization of Jewish culture in France, Germany, Austria, Italy, Great Britain, the Netherlands, Hungary, Poland, and Russia.

Introduction Thomas Nolden and Vivian Liska
1. Secret Affinities: Contemporary Jewish Writing in Austria Vivian Liska
2. Writing against Reconciliation: Contemporary Jewish Writing in Germany Stephan Braese
3. Remembering or Inventing the Past: Second-Generation Jewish Writers in the Netherlands Elrud Ibsch
4. Bonds with a Vanished Past: Contemporary Jewish Writing in Scandinavia Eva Ekselius
5. Imagined Communities: Contemporary Jewish Writing in Great Britain Bryan Cheyette
6. A la recherche du Judaïsme perdu: Contemporary Jewish Writing in France Thomas Nolden
7. Ital'Yah Letteraria: Contemporary Jewish Writing in Italy Christoph Miething
8. Writing along Borders: Contemporary Jewish Writing in Hungary Péter Varga with Thomas Nolden
9. Making Up for Lost Time: Contemporary Jewish Writing in Poland Monika Adamczyk-Garbowska
10. De-Centered Writing: Aspects of Contemporary Jewish Writing in Russia Rainer Grübel and Vladimir Novikov
Author(s): Kosmin, Barry A.
Date: 2018
Abstract: The Fourth Survey of European Jewish Community Leaders and Professionals, 2018 presents the results of an online survey offered in 10 languages and administered to 893 respondents in 29 countries. Conducted every three years using the same format, the survey seeks to identify trends and their evolution in time.

The survey asked Jewish lay leaders and community professionals questions regarding future community priorities, identifying the main threats to Jewish life, views on the safety and security situation in their cities, including emergency preparedness, and opinions on an array of internal community issues. Examples include conversions, membership criteria policies on intermarriage, and their vision of Europe and Israel.

The respondents were comprised of presidents and chairpersons of nationwide “umbrella organizations” or Federations; presidents and executive directors of private Jewish foundations, charities, and other privately funded initiatives; presidents and main representatives of Jewish communities that are organized at a city level; executive directors and programme coordinators, as well as current and former board members of Jewish organizations; among others.

The JDC International Centre for Community Development established the survey as a means to identify the priorities, sensibilities and concerns of Europe’s top Jewish leaders and professionals working in Jewish institutions, taking into account the changes that European Jewry has gone through since 1989, and the current political challenges and uncertainties in the continent. In a landscape with few mechanisms that can truly gauge these phenomena, the European Jewish Community Leaders Survey is an essential tool for analysis and applied research in the field of community development.

The Survey team was directed by Dr. Barry Kosmin (Trinity College), who has conducted several large national social surveys and opinion polls in Europe, Africa and the U.S., including the CJF 1990 US National Jewish Population Survey.