Search results

Your search found 742 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
turned off because more than 500 resultsView all
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Home  / Search Results
Date: 2013
Author(s): Vapné, Lisa
Date: 2013
Abstract: Cette thèse étudie la politique migratoire vis-à-vis d’un groupe ethnicisé accueilli en raison de son identité putative, tout comme analyse la relation à une identité assignée de ces migrants. Dans une première partie, la recherche porte sur la construction par l’Allemagne entre 1990 et 2010 d’une politique d’accueil destinée à des personnes identifiées comme juives par leurs papiers d’identité et résidant sur le territoire de l’ex-Union soviétique, dans le but de renforcer démographiquement la Communauté juive allemande : dans ce cadre, en vingt ans, plus de 200 000 personnes catégorisées comme « réfugiés du contingent » puis comme « migrants juifs » ont immigré en Allemagne. Nous y montrons qu’il est attendu de ces migrants qu’ils remplacent symboliquement les Juifs d’Allemagne émigrés avant 1933 ou exterminés sous le IIIe Reich. Mais, en raison de l’inadéquation entre les Juifs espérés et les migrants juifs postsoviétiques, déjudaisés et rencontrant des problèmes d’intégration professionnelle en Allemagne, l’accueil de ces migrants va progressivement se restreindre. À travers la mise en doute de l’authenticité de leurs papiers d’identité, la véracité de leur identité juive va être questionnée. Dans une seconde partie, s’appuyant sur des entretiens biographiques, ce travail analyse la mise en récit de l’identification comme Juif de ces migrants, avant l’immigration, pendant le processus migratoire et après l’immigration, interrogeant le passage d’une identification comme Juif stigmatisante à une identification valorisante puisque clef d’entrée pour l’immigration en Allemagne.
Date: 2013
Date: 2013
Date: 2013
Abstract: Předložená studie analyzuje situaci v oblasti péče poskytované přeživším
šoa a ostatním obětem nacisticko-fašistické perzekuce na území Itálie (dále jen
studie) a vznikla na žádost a pro potřeby Evropského institutu odkazu šoa, o. p. s.
(dále jen ESLI), jemuž má sloužit především jako podpůrný nástroj pro
formulování jeho krátko-, středně- a dlouhodobých strategií v oblasti péče o
přeživší šoa a ostatní oběti nacisticko-fašistické perzekuce.
Tato studie v mnohém inspirativně a metodologicky vychází ze studie
Situace v oblasti péče poskytované přeživším holocaustu a ostatním obětem
nacistické perzekuce na území České republiky provedené výzkumným týmem
pod vedením PhDr. Dariny Sedláčkové (Praha: ESLI, 2012).
V úvodní kapitole je definována cílová skupina, na niž se studie
zaměřuje, jsou zde představena základní metodologická východiska, užívané
termíny a rozsah mapované péče. V závěru této části jsou uvedeny předpokládané
tendence ve vývoji potřeb výše definovaných cílových skupin.
Druhá kapitola obsahuje ucelený přehled platné italské legislativy
související s oblastí sociálního a důchodového zabezpečení a státní a
regionální/místní sociální podpory a obsahuje i souhrnný přehled specifických
opatření přijatých italským státem ke zlepšení životní situace cílových skupin,
eventuálně jejich pozůstalých. Kapitola je doplněna informacemi o
odškodňovacím programu Claims Conference na území Itálie.
Třetí kapitola prezentuje asociace a organizace, které sdružují přeživší
šoa a další oběti nacisticko-fašistické perzekuce v Itálii, popřípadě jejich pozůstalé.
Zmíněny jsou také organizace spojující účastníky národního boje za osvobození.
Čtvrtá kapitola analyzuje současný stav poskytování sociální péče
přeživším šoa a ostatním obětem nacisticko-fašistické perzekuce v Itálii z pohledu
praxe a jsou zmíněny regionální diverzity v poskytování sociální péče.
V poslední a závěrečné kapitole jsou shrnuta zjištěná fakta a jsou vedena
doporučení na zlepšení fungování systému sociální péče poskytované přeživším
druhé světové války a nacisticko-fašistické perzekuce. Tato doporučení vycházejí z reálných návrhů a praktických potřeb a mohla by efektivně vylepšit sociální
pozici cílové skupiny.
Součást studie tvoří rovněž příloha s přehledem relevantních italských
zákonů.
Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu vypracovávání studie postupně
docházelo k úpravám penzijního systému a k přechodu na nový, je na tyto
skutečnosti na patřičném místě upozorněno.
Autorka studie používá primárně italskou odbornou terminologii a
názvosloví a až v závorce uvádí český překlad. Je si však vědoma toho, že překlady
nejsou vždy zcela přesné, a to z toho důvodu, že v českém jazyce není vždy možné
najít přesný ekvivalent termínů.
Zároveň autorka také upozorňuje na skutečnost, že italský důchodový a
sociální systém je natolik složitou soustavou, že pro tuto studii byly vybrány
relevantní informace a data. Mimo fokus této práce byly ponechány nepodstatné
skutečnosti, stejně jako nejsou zmíněny například sociální příspěvky, jež již
v současné době nejsou v platnosti
Date: 2013
Abstract: Монография представляет собой попытку реконструировать модели этнического, национально-гражданского и религиозного самосознания постсоветской еврейской молодежи, с привлечением собранного авторами полевого материала. В работе рассматривается, в чем проявляется еврейская идентичность молодых людей. Внимание уделяется таким темам, как формирование этнической самоидентификации и религиозный опыт еврейской молодежи; стремление разнообразных еврейских организаций сконструировать новую еврейскую идентичность на постсоветском пространстве; стиль жизни и формы проведения досуга молодежи; система ценностей молодых людей еврейского происхождения, включая их отношение к Государству Израиль и память о Холокосте.

Впервые воедино собраны материалы восьми исследований, проведенных авторами в течение последних десяти лет, и большая часть полученных данных публикуется впервые. Это позволяет получить доступ к беспрецедентно большому массиву информации и проанализировать исследовательские вопросы более углубленно, чем это когда-либо делалось прежде.

Книга может представлять интерес для социологов, этнологов, антропологов, культурологов и специалистов по иудаике, а также для широкого круга читателей, интересующихся современными проблемами еврейства
Date: 2013
Abstract: The ways in which memories of the Holocaust have been communicated, represented and used have changed dramatically over the years. From such memories being neglected and silenced in most of Europe until the 1970s, each country has subsequently gone through a process of cultural, political and pedagogical awareness-rising. This culminated in the ’Stockholm conference on Holocaust commemoration’ in 2000, which resulted in the constitution of a task force dedicated to transmitting and teaching knowledge and awareness about the Holocaust on a global scale. The silence surrounding private memories of the Holocaust has also been challenged in many families. What are the catalysts that trigger a change from silence to discussion of the Holocaust? What happens when we talk its invisibility away? How are memories of the Holocaust reflected in different social environments? Who asks questions about memories of the Holocaust, and which answers do they find, at which point in time and from which past and present positions related to their societies and to the phenomenon in question? This book highlights the contexts in which such questions are asked. By introducing the concept of ’active memory’, this book contributes to recent developments in memory studies, where memory is increasingly viewed not in isolation but as a dynamic and relational part of human lives.

Contents: Introduction: the Holocaust as active memory; Linking religion and family memories of children hidden in Belgian convents during the Holocaust, Suzanne Vromen; Collective trajectory and generational work in families of Jewish displaced persons: epistemological processes in the research situation, Lena Inowlocki; In a double voice: representations of the Holocaust in Polish literature, 1980-2011, Dorota Glowacka; Winners once a year? How Russian-speaking Jews in Germany make sense of WWII and the Holocaust as part of transnational biographic experience, Julia Bernstein; Women’s peace activism and the Holocaust: reversing the hegemonic Holocaust discourse in Israel, Tova Benski and Ruth Katz; ’The history, the papers, let me see it!’ Compensation processes: the second generation between archive truth and family speculations, Nicole L. Immler; From rescue to escape in 1943: on a path to de-victimizing the Danish Jews. Sofie Lene Bak; Finland, the Vernichtungskrieg and the Holocaust, Oula Silvennoinen; Swedish rescue operations during the Second World War: accomplishments and aftermath, Ulf Zander; The social phenomenon of silence, Irene Levin; Index.
Author(s): Lev Ari, Lilach
Date: 2013
Abstract: This paper describes and analyzes the multiple ethnic identities
and identifications among first-generation Jewish Israeli immigrants
in Europe, and specifically in London and Paris, by means of closedend
questionnaires (N=114) and in-depth semi-structured interviews
(N=23).

Israelis who live in Europe are strongly attached to Israel and are
proud to present themselves as Israelis. Despite their place of residence,
these Israelis, particularly those residing in London and over the age
of 35, manage to find ways to preserve their Israeli identity. They also
perceive the need to expose their children to other Israelis as another
means of preventing assimilation. On the other hand, those who are
under the age of 35, and in particular those residing in Paris, have less
opportunity or less need to maintain their Israeli identity in Europe.
The older Israelis in London are also somewhat more integrated with
the proximal host and have a stronger Jewish identity than do younger
Israelis, particularly those residing in Paris. Living in Europe allows
Israelis to flourish economically without having to identify with or
belong to a cultural and social ethnic niche. The ethnic identity of
first-generation Israeli immigrants in Europe is multifaceted. While it
is primarily transnational, it is also dynamic and constantly changing
though various interactions and is, of course, susceptible to current
local and global political and economic events. For younger Israeli
immigrants, assimilation into the non-Jewish population appears to be
a possible form of identity and identification. This assimilation may be
moderated among young adults who build bridges with local Jewish
communities in tandem with their transnational formal connections
with Israel, a process that can benefit both sides. Such a process - the
reconstruction of ethnic Israeli-Jewish identity and collaborative
identification with local Jews - has the potential to strengthen and
enhance the survivability of European Jewry at large.
Author(s): Sandri, Olivia
Date: 2013
Abstract: Throughout Europe products of Jewish culture – or what is perceived as such – have become viable components of the popular public domain. Jewish-themed tourism has emerged since the 1990s in a number of European cities after decades of “collective amnesia”, and some of the Jewish areas have recently undergone a ‘Jewish-thematisation’.

The focal point of this article is the usage of heritage in former Jewish areas. The aim is to understand in which ways and to what extent Jewish heritage is used for tourism purposes. A comparison between Krakow and Vilnius underlines what this difference in usage depends on, in the context of increasingly popular cultural and heritage tourism. In order to understand how Jewish-themed tourism has developed an inventory of Jewish heritage and Jewish-themed events in the two cities is made, showing that Jewish heritage is mainly used for economic development through tourism as well as commemoration in Krakow, whereas in Vilnius, it is used for commemoration and for the needs of the local (Jewish) community. The complexity of the topic and the importance of various local factors in the usage of Jewish heritage are shown. There does not exist, neither in Krakow nor in Vilnius, any specific public policies regarding Jewish heritage that can explain the ’degree’ of touristification and ’heritagisation’ of the areas.

Furthermore, a range of connected theoretical issues, such as authenticity, commodification of culture, or ownership of heritage, is raised.
Date: 2013
Abstract: Despite the Holocaust’s profound impact on the history of Eastern Europe, the communist regimes successfully repressed public discourse about and memory of this tragedy. Since the collapse of communism in 1989, however, this has changed. Not only has a wealth of archival sources become available, but there have also been oral history projects and interviews recording the testimonies of eyewitnesses who experienced the Holocaust as children and young adults. Recent political, social, and cultural developments have facilitated a more nuanced and complex understanding of the continuities and discontinuities in representations of the Holocaust. People are beginning to realize the significant role that memory of Holocaust plays in contemporary discussions of national identity in Eastern Europe.

This volume of original essays explores the memory of the Holocaust and the Jewish past in postcommunist Eastern Europe. Devoting space to every postcommunist country, the essays in Bringing the Dark Past to Light explore how the memory of the “dark pasts” of Eastern European nations is being recollected and reworked. In addition, it examines how this memory shapes the collective identities and the social identity of ethnic and national minorities. Memory of the Holocaust has practical implications regarding the current development of national cultures and international relationships.

Table of Contents
List of Illustrations
Preface and Acknowledgments
Introduction
John-Paul Himka and Joanna Beata Michlic
1. "Our Conscience Is Clean": Albanian Elites and the Memory of the Holocaust in Postsocialist Albania
Daniel Perez
2. The Invisible Genocide: The Holocaust in Belarus
Per Anders Rudling
3. Contemporary Responses to the Holocaust in Bosnia and Herzegovina
Francine Friedman
4. Debating the Fate of Bulgarian Jews during World War II
Joseph Benatov
5. Representations of the Holocaust and Historical Debates in Croatia since 1989
Mark Biondich
6. The Sheep of Lidice: The Holocaust and the Construction of Czech National History
Michal Frankl
7. Victim of History: Perceptions of the Holocaust in Estonia
Anton Weiss-Wendt
8. Holocaust Remembrance in the German Democratic Republic--and Beyond
Peter Monteath
9. The Memory of the Holocaust in Postcommunist Hungary
Part 1: The Politics of Holocaust Memory
Paul Hanebrink
Part 2: Cinematic Memory of the Holocaust
Catherine Portuges
10. The Transformation of Holocaust Memory in Post-Soviet Latvia
Bella Zisere
11. Conflicting Memories: The Reception of the Holocaust in Lithuania
Saulius Sužied<edot>lis and Šarūnas Liekis
12. The Combined Legacies of the "Jewish Question" and the "Macedonian Question"
Holly Case
13. Public Discourses on the Holocaust in Moldova: Justification, Instrumentalization, and Mourning
Vladimir Solonari
14. The Memory of the Holocaust in Post-1989 Poland: Renewal--Its Accomplishments and Its Powerlessness
Joanna B. Michlic and Małgorzata Melchior
15. Public Perceptions of the Holocaust in Postcommunist Romania
Felicia Waldman and Mihai Chioveanu
16. The Reception of the Holocaust in Russia: Silence, Conspiracy, and Glimpses of Light
Klas-Göran Karlsson
17. Between Marginalization and Instrumentalization: Holocaust Memory in Serbia since the Late 1980s
Jovan Byford
18. The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in Postcommunist Slovakia
Nina Paulovičová
19. On the Periphery: Jews, Slovenes, and the Memory of the Holocaust
Gregor Joseph Kranjc
20. The Reception of the Holocaust in Postcommunist Ukraine
John-Paul Himka
Conclusion
Omer Bartov
Contributors
Index
Author(s): Woolfson, Shivaun
Date: 2013
Abstract: Once regarded as a vibrant centre of intellectual, cultural and spiritual Jewish life, Lithuania was home to 240,000 Jews prior to the Nazi invasion of 1941. By war's end, less than 20,000 remained. Today, 4,000 Jews reside there, among them 108 survivors from the camps and ghettos and a further 70 from the Partisans and Red Army. Against a backdrop of ongoing Holocaust denial and a recent surge in anti-Semitic sentiment, this thesis presents the history and experiences of a group of elderly survivors in modern-day Vilnius through the lens of their stories and memories, their special places and their biographical objects. Incorporating interdisciplinary elements of cultural anthropology, social geography, psychology, narrative and sensory ethnography, it is informed, at its core, by an overtly spiritual approach. Drawing on the essentially Hasidic belief that everything in the material world is imbued with sacred essence and that we, as human beings, have the capacity through our actions to release that essence, it explores the points of intersection where the individual and the collective collide, illuminating how history is lived from the inside. Glimpses of the personal, typically absent from the historical record, are afforded prominence here: a bottle of perfume tucked into a pocket before fleeing the ghetto, a silent promise made beside a mass grave, a pair of shoes fashioned from parachute material in the forest. By tapping the material for meaning, a more embodied, emplaced, experiential level of knowing, deeper and richer than that achieved through traditional life history (oral testimony and written documents) methods, can emerge. In moving beyond words and gathering a bricolage of story, legend, artefact, document, monument and landscape, this research suggests a multidimensional historiography that is of particular relevance in grasping the lived reality of survivors in Lithuania where only the faintest traces of a once thriving Jewish heritage now remain.
Date: 2013
Abstract: Por cuarto año consecutivo el Observatorio de Antisemitismo compila en un informe los hechos y denuncias registrados a largo del año. A diferencia de otros países europeos, y pese a los requerimientos de distintas organizaciones españolas y de instituciones internacionales, en España no existe registro ofi cial del Estado sobre incidentes y delitos de odio. Sin embargo, el antisemitismo tanto organizado como latente es evidente como muestra la información recogida en el Observatorio de Antisemitismo. En 2012, por cantidad de denuncias, a la cabeza están las expresiones en páginas web y redes sociales, seguidas de pintadas y grafi tis, un poco más distante, los medios de comunicación y en menor medida agresiones personales verbales y a la propiedad. Los actos de violencia física contra personas o inmuebles son casi inexistentes. Además, el presente Informe recoge iniciativas encaminadas a combatir, denunciar y analizar el antisemitismo. El antisemitismo que se da en nuestro país tiene sus singularidades. Se trata de un rechazo hacia “lo judío” sin que la población española conozca a ningún judío, dadas las escasas dimensiones de la comunidad judía española.

For the fourth consecutive year, the Observatory on Anti-Semitism in Spain collects the facts and complaints registered during the year. Unlike other European countries, and despite the requirements of international institutions, in Spain it does not exists an offi cial statistical fi le of hate crime incidents recorded by the Government, and therefore, we lack of an objective measurement of anti-Semitic incidents. However, both latent and organized anti-Semitism, are an evidence, as shown by the information gathered by the Observatory on Anti-Semitism in Spain. In 2012, by number of complaints, the most frequent anti-Semitic incidents can be found in websites and social media, followed by anti-Semitic graffi ti, and to a lesser extent verbal assaults and damage to property. Acts of physical violence against individuals or property are almost non-existent. In addition, this report includes initiatives to combat, report and analyze anti-Semitism. Spanish Anti-Semitism is quite peculiar. It is a rejection of any kind of Jewishness, without the Spanish population probably knowing any Jew at all, given the small size of the Spanish Jewish community
Date: 2013
Abstract: Na twee jaren waarin het aantal antisemitische incidenten daalde, registreerde CIDI in 2012 vrijwel evenveel incidenten als in 2011. In 2012 telde CIDI 114 antisemitische incidenten, één meer dan het jaar daarvoor. Het totaal aantal incidenten blijft boven het niveau van voor het piekjaar 2009.

Hoewel het totaal aantal incidenten niet noemenswaard steeg, vindt CIDI de ontwikkelingen in 2012 om twee redenen verontrustend:
– bij de twee soorten incidenten die stegen – haatmail en incidenten in het kader van sport – lag de aanleiding voor deze stijging niet in de buitenlandse politiek maar in eigen land.
– voor het eerst sinds CIDI de Monitor Antisemitische Incidenten bijhoudt, sinds 1983, zeiden twee melders dat het antisemitische incident dat ze meldden, de doorslag gaf om naar Israel te emigreren. Bij een van deze melders ging het om een serie incidenten die zich al jaren voordeed; hij constateerde een verergering.

‘Verzoeningsacties’ rond Dodenherdenking en terechte Joodse protesten tegen het herdenken van daders en slachtoffers samen, hebben dit jaar aanwijsbaar antisemitische incidenten tot gevolg gehad. Dit uitte zich voornamelijk in haatmails, waarin de schrijvers Joden ‘haatdragendheid’ verweten, ‘overgevoeligheid’, of het ‘altijd willen opeisen van een bijzondere plaats’. In reacties klinkt in het beste geval de opvatting door dat het herdenken van Joodse slachtoffers van de Holocaust ‘nu wel lang genoeg heeft geduurd’. In de slechtste gevallen werd daaraan toegevoegd dat de Holocaust ‘volkomen terecht’ was.

Fysiek geweld en bedreigingen met geweld stegen dit jaar met 2 incidenten van 4 in 2011 naar 6 in 2012. Ook het aantal incidenten in de categorie ‘Sport’ nam toe: van 5 in 2011 naar 13 incidenten in 2012. Mogelijk zorgde toegenomen media-aandacht voor incidenten op voetbalvelden voor meer meldingen, maar de incidenten deden zich niet alleen voor bij betaald voetbal.

Daartegenover staat dat het aantal meldingen van scheldpartijen en lastig vallen op straat gehalveerd is ten opzichte van 2011, van 28 naar 14 incidenten in 2012. Dit wil niet zeggen dat het aantal scheldpartijen ook werkelijk is gedaald. Melden is essentieel om een goed beeld te krijgen van wat er speelt. Vooral bij de relatief kleine groep die regelmatig op straat wordt uitgescholden en lastig gevallen, signaleerde CIDI in 2012 een grote mate van ‘meldingsmoeheid’. Dit uitte zich bijvoorbeeld doordat en passant via Twitter een dergelijk incident werd gemeld, dat echter niet kon worden geregistreerd omdat de melder onvoldoende gegevens verstrekte. CIDI start in juni 2013 een brede campagne om deze meldingsmoeheid tegen te gaan.

Hieronder de belangrijkste conclusies van de Monitor Antisemitische Incidenten in Nederland 2012 op een rij:
CIDI registreerde 114 antisemitische incidenten in 2012, tegen 113 in 2011. Voor het eerst in twee jaar is het aantal incidenten niet gedaald en het is nog steeds niet op het niveau van voor 2009, toen een Israelische actie voor een piek zorgde.
Fysiek geweld en bedreiging stegen samen met 2 incidenten, van 4 naar 6.
Scheldpartijen en lastig vallen op straat daalde van 28 in 2011, naar 14 incidenten in 2012.
Het aantal vernielingen en antisemitische bekladdingen van zowel Joodse als overige doelen zijn afgenomen van 22 incidenten in 2011 naar 14 in 2012.
Schriftelijke uitingen zijn ten opzichte van 2011 verdubbeld van 22 naar 44 uitlatingen in 2012. Deze stijging is deels veroorzaakt door de controverses rond Dodenherdenking.
Het aantal incidenten in de categorie ‘Sport’ steeg van 5 naar 13 incidenten.