Home  / NOR10

Jødisk liv i Norge: Den norske jødiske minoritetens egenfortellinger belyst ved menighetsbladet Hatikva og Jødisk Museum i Oslo, 2012-2014

Translated Title

Jewish life in Norway: The Norwegian Jewish minority's stories illustrated by the magazine Hatikva and the Jewish Museum in Oslo, 2012-2014

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Denne masteroppgaven er en tekstanalyse av menighetsbladet Hatikva, som er organ for De Mosaiske Trossamfunn, og utstillingene ved Jødisk Museum i Oslo i tidsrommet 2012-2014. I dette tidsrommet har det utkommet 12 utgaver av Hatikva, og tre utstillinger har vært tilgjengelig for besøk ved Jødisk Museum. Gjennom oppgaven undersøker jeg hvilke egenfortellinger som kan identifiseres i dette materialet, hva egenfortellingene legger vekt på og hvordan norsk tilhørighet markeres. Gjennom arbeidet med materialet identifiserte jeg fire egenfortellinger: Fortellingen om opprettholdelse, fortellingen om integrasjon, fortellingen om utelukkelse og tilsidesettelse, og fortellingen om stigmatisering. Egenfortellingene gir uttrykk for en sterk norsk identitet blant den jødiske minoriteten: Norge er fedrelandet og norske jøder er opptatt av å opprettholde et jødisk samfunn i Norge. Samtidig gis det også uttrykk for at den jødiske minoriteten ikke er helt inkludert i «det norske vi». Samlet sett antyder derfor egenfortellingene en ambivalens i forholdet til storsamfunnet.

Translated Abstract

This thesis is a textual analysis of the parish magazine Hatikva, which is the organ for the Jewish community, and the exhibitions at the Jewish Museum in Oslo in the period 2012-2014. During this time it has published 12 editions of Hatikva, and three exhibitions have been available to visit at the Jewish Museum. This thesis examines whatstories can be identified in this material, what the stories emphasize and how Norwegian affiliation is highlighted. By working with the material I identified four separate stories: The tale of maintenance, the story of integration, the story of exclusion and disregard, and the story of stigmatization. Own stories express a strong Norwegian identity among the Jewish minority: Norway is the motherland and Norwegian Jews are keen to maintain a Jewish community in Norway. Meanwhile, it is also stated that the Jewish minority is not completely included in "the Norwegian we". Overall, therefore, suggest own narratives an ambivalence in relation to wider society.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

Link to download in university repository, Jødisk liv i Norge: Den norske jødiske minoritetens egenfortellinger belyst ved menighetsbladet Hatikva og Jødisk Museum i Oslo, 2012-2014

Bibliographic Information

Bogen, Marthe Jødisk liv i Norge: Den norske jødiske minoritetens egenfortellinger belyst ved menighetsbladet Hatikva og Jødisk Museum i Oslo, 2012-2014. Institutt for Kulturstudier og Orientalske Språk, Universitetet i Oslo. 2015:  https://archive.jpr.org.uk/object-nor10