Home  /  NETH17

Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995

Translated Title

After the downfall. The memory of the Holocaust in the Netherlands 1945-1995

Author(s)

Publication Date

Publisher

Abstract

De vervolging van de Joden maakte slachtoffers in iedere stad en ieder dorp. Iedereen die de jaren van de vervolging heeft meegemaakt kan ervan getuigen. Ook degenen die daarna geboren zijn kennen de verhalen en beelden van de vervolging van de Joden. De herinnering aan de Jodenvervolging is sinds 1945 een centraal maar ook omstreden bestanddeel van de Nederlandse cultuur geworden. In 'Na de ondergang' beschrijft Ido de Haan hoe de herinnering in het openbare leven vorm heeft gekregen. Hij laat zien dat de overlevende Joden zelf weinig invloed hadden op de manier waarop hun lot herinnerd werd. De vervolging had een kloof tussen Joden en niet-Joden teweeg gebracht, die nauwelijks meer viel te overbruggen. Toch had de herinnering aan de Jodenvervolging na 1945 steeds een belangrijke plaats in het publieke debat, omdat die herinnering werd gebruikt als wapen in de politieke strijd. Pas met de steun van de psychiatrie kregen na 1970 de slachtoffers van de Jodenvervolging zelf meer gehoor.

Translated Abstract

The persecution of the Jews made ​​victims in every town and village. Anyone who has experienced can testify the years of persecution. Even those born afterwards know the stories and images of the persecution of the Jews. The memory of the Holocaust has since 1945 become a central but controversial part of the Dutch culture. In "After the fall" Ido de Haan describes how the memory in public life has taken shape . He shows that the surviving Jews themselves had little influence on the way their fate was recalled . The prosecution had a gap caused between Jews and non- Jews who barely fell bridge . Yet the memory of the Holocaust had since 1945 remains an important place in public debate because that memory was used as a weapon in the political struggle. Only with the support received from the psychiatry after 1970 victims of the Holocaust itself more hearing.

Credit for Translation of Abstract and/or Title

Google Translate

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

9789012083799

Bibliographic Information

de Haan, Ido Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995. Sdu Utigevers. 1997:  https://archive.jpr.org.uk/object-neth17