Home  / CZK26

Vybrané psychologické aspekty židovskej identity v súčasnej českej spoločnosti

Translated Title

Selected psychological features of Jewish identity in contemporary Czech society

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Diplomová práca sa zaoberá psychologickými aspektami židovskej identity, konkrétne jej obsahmi a významami v súčasnej českej spoločnosti. Podáva prehľad o tom, ako jej nositelia vnímajú a pociťujú prínosy, či ťažkosti s ňou spojené vo svojich životoch.

Teoretická časť uvádza problematiku identity v psychológií všeobecne a následne sa zameriava na židovskú identitu. Zvolený teoretický model predstavuje východisko pre praktické skúmanie tejto identity, doplnené špecifikami českého prostredia.

Empirická časť je prevedená kvalitatívnym spôsobom, pomocou interpretatívnej fenomenologickej analýzy hĺbkových pološtrukturovaných rozhovorov. Výsledky mapujúce obsahy súčasnej židovskej identity v Čechách by mali slúžiť k zvýšeniu povedomia o tejto často prehliadanej téme a ďalej by mohli byť využité odborníkmi ktorí sa vo svojej praxi s problematikou židovskej identity stretávajú.

Translated Abstract

This diploma thesis focuses on selected psychological aspects of Jewish identity, namely its content and meaning in contemporary Czech society. It reviews how the bearers of this identity understand and feel positive or negative aspects related to it in their lives.

The theoretical part introduces the field of identity in psychology in general and subsequently focuses specifically on Jewish identity. The chosen theoretical model of identity, adjusted to the Czech environment, represents the basis for applied research of this identity.

The empirical part is conducted as a qualitative study by means of interpretative phenomenological analysis of in-depth semi-structured interviews. The results mapping contemporary Jewish identity in Czech society should be utilised to raise awareness about this frequently overlooked topic and perhaps also further utilised by professionals who encounter Jewish identity in their work.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

Link to download in university repository, Vybrané psychologické aspekty židovskej identity v súčasnej českej spoločnosti

Bibliographic Information

Warren, Jana Vybrané psychologické aspekty židovskej identity v súčasnej českej spoločnosti. Univerzita Karlova v Prahe. 2015:  https://archive.jpr.org.uk/object-czk26