Home  / CRO14

Jewish Identities in Croatia – a Social Psychological Perspective

Translated Title

Židovski identiteti u hrvatskoj – sociološko-psihološki aspekt

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

The present study focuses on the way in which Zagreb Jews make sense of themselves and their world. It investigates how historical and socio-political changes have influenced transformations in Jewish identities, and how three generations of Croatian Jews living in Zagreb, the eldest (aged 70+), middle (aged 40–55) and younger (aged 20–30) generation, respond to changes in their social milieu. The study hinges on the premise that identity cannot be formed in isolation, but its emergence and development can only be achieved through social interaction. Embedded in a historical and social context, identity is treated as a product of the interaction between an individual and his environment, in which an individual is an active participant. This qualitative research, based on individual interviews (with the older and middle generation) and group interviews (with the younger generation) demonstrates that the Jews of Zagreb are active participants in their identity construction. Influenced by external factors, especially the Holocaust, the communist regime and the rise in Croatian national consciousness, Jews negotiate a sense of continuity via their own self-narratives, relating it to the self-narratives of others in their environment. A sense of self as a Jew develops from social interactions and meaningful relationships.

Translated Abstract

Težište ovog rada je na načinu na koji zagrebački Židovi gledaju na sebe i svoj svijet. U radu
se istražuje kako su povijesne i društveno-političke promjene utjecale na transformacije u židovskim
identitetima te kako tri naraštaja hrvatskih Židova koji žive u Zagrebu, stariji (70 godina i stariji),
srednji (starosti 40–55 godina) i mladi (u dobi od 20–30 godina) reagiraju na promjene u svom društvenom okruženju. Istraživanje počiva na premisi da se identitet ne može oblikovati u izolaciji, nego
se njegova pojava i razvoj mogu postići jedino putem socijalnih interakcija. Usađen u povijesni i socijalni kontekst, identitet se tretira kao rezulat interakcije između pojedinca i njegove okoline u kojoj
je pojedinac aktivni sudionik. Ovo kvalitativno istraživanje, temeljeno na individualnim intervjuima
(sa starijim i srednjim naraštajem) i grupnim intervjuima (s mladim naraštajem) pokazuje da zagrebački Židovi aktivno sudjeluju u stvaranju svojega indentiteta. Pod utjecajem vanjskih činilaca, poglavito holokausta, komunističkog režima i uspona hrvatske nacionalne svijesti, Židovi raspravljaju o
osjećaju identiteta preko svojih vlastitih priča povezujući ih s pričama drugih u svom okruženju.
Osjećaj samoga sebe kao Židova razvija se iz socijalne interakcije i sadržajnih odnosa.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Info

Creative Commnons https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

Original Language

Volume/Issue

19(4)

Page Number

363-390

Link

Download can be found on page, Jewish Identities in Croatia – a Social Psychological Perspective

Bibliographic Information

Šiljak, Lea Jewish Identities in Croatia – a Social Psychological Perspective. Migracijske i etničke teme. 2003: 363-390.  https://archive.jpr.org.uk/object-cro14