Home  / 3911

Antysemickie incydenty w roku 2023. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej

Translated Title

Anti-Semitic Incidents in 2023. Jewish Community Experience Survey

Author(s)

Publication Date

1 April 2024

Publication Place

Publisher

Abstract

Niniejszy raport, powstały z inicjatywy Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, zawiera dane o przestępstwach z nienawiści, incydentach na tle antysemickim i mowie nienawiści motywowanej antysemityzmem, zgłoszene przez członków i członkinie społeczności żydowskiej, za pośrednictwem platformy zglosantysemityzm.pl. Raport poszerzony został o opisane trendy, które zaobserwowano dzięki zebranym danym w 2023 roku oraz metodologię badawczą, którą zastosowano podczas naszych działań.

Spis treści:

Wstęp
Metodologia
Zestawienie: incydenty antysemickie zgłoszone na platformę w roku 2023
Graficzne zestawienie wyników
Typy incydentów
Formy antysemityzmu
Lokalizacja incydentów o podłożu antysemickim
Przejawy antysemityzmu po 7 października 2023
Konta hurtownicz
Podejmowane działania Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent

Publikacja powstała w ramach projektu„Online antisemitism in Poland:
establishment of a legal aid helpdesk, reporting and advocacy activities”, finansowanego z Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ), realizowanego przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent.

Translated Abstract

This report, prepared on the initiative of the Czulent Jewish Association and the Jewish Religious Community in Warsaw, contains data on hate crimes, anti-Semitic incidents and hate speech motivated by anti-Semitism, reported by members of the Jewish community via the zglosantysemitism.pl platform . The report has been expanded to include the described trends that were observed thanks to the data collected in 2023 and the research methodology that was used during our activities.

Contents:

Entry
Methodology
Summary: anti-Semitic incidents reported to the platform in 2023
Graphical summary of results
Types of incidents
Forms of anti-Semitism
Location of anti-Semitic incidents
Manifestations of anti-Semitism after October 7, 2023
Wholesaler accounts
Activities undertaken by the Jewish Association Czulent

The publication was created as part of the project "Online antisemitism in Poland: establishment of a legal aid helpdesk, reporting and advocacy activities", financed by the "Memory, Responsibility and Future" Foundation (EVZ) and implemented by the Czulent Jewish Association.

Topics

Funder

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

Download can be found on page, Antysemickie incydenty w roku 2023. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej

Bibliographic Information

Grabarczyk-Anders, Joanna, Zielińska, Anna Antysemickie incydenty w roku 2023. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent. 1 April 2024:  https://archive.jpr.org.uk/object-3911