Home  / 1338

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2019 / Annual report on manifestations of antisemitism in the Czech Republic in 2019

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

FŽO zaznamenala v roce 2019 celkem 694 antisemitských incidentů. Oproti roku 2018 se jedná o dvojnásobný nárůst. Nicméně 95 % tvoří incidenty, zaregistrované na internetu, nebyl zaznamenán žádný případ fyzické agrese, bylo evidováno šest případů obtěžujícího jednání a tři případy poškození majetku.

Zpráva se dále věnuje analýzám jednotlivých kategorií antisemitských incidentů a hlavním trendům, které lze z roční statistky vysledovat. Zmiňuje rovněž situaci antisemitismu v Evropě a ve světě. Stejně, jako v minulých letech, konstatuje zpráva, že počet projevů antisemitismu je v naší zemi stále na velmi nízké úrovni, především v porovnání s ostatními státy v Evropě a ve světě. Nelze však podceňovat jejich nebezpečnost v jakékoliv podobě. Z toho také bude vycházet další strategie FŽO.

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2019 byla vydána za finanční podpory Ministerstva kultury v ČR a Nadačního fondu obětem holocaustu.

Translated Abstract

In 2019, the Federation of Jewish Communities in the Czech Republic recorded a total of 694 anti-Semitic incidents. This is twice as many as in 2018 when 347 incidents were recorded. However, 95% of the incidents took place in the internet spacet. In 2019, no cases of physical aggression have been reported, we recorded 6 incidents involving threats of harassment or insulting and 3 cases of vandalism of Jewish property.

The report also deals with analyzes of individual categories of anti-Semitic incidents and the main trends that can be traced from the annual statistics. The annual report also mentions the situation of anti-Semitism in Europe and in the world. As in previous years, the report states that the number of manifestations of anti-Semitism in our country is still at a very low level, especially in comparison with other countries in Europe and in the world. However, their danger in any form cannot be underestimated.

The Annual report on manifestations of anti-Semitism in the Czech Republic in 2019 was published with the financial support of the Ministry of Culture in the Czech Republic and the Foundation for Holocaust Victims.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

Download can be found on page, Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2019
Download can be found on page, Annual report on manifestations of antisemitism in the Czech Republic in 2019

Bibliographic Information

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2019 / Annual report on manifestations of antisemitism in the Czech Republic in 2019. Federation of Jewish Communities in the Czech Republic. 2020:  https://archive.jpr.org.uk/object-1338