Home  / 1042

Research on the Jewish Community in Polish Social Sciences: Achievements, Perspectives and Scientific Challenges over the Last Two Decades

Translated Title

Badania nad społecznością żydowska w polskich naukach społecznych: osiągnięcia, perspektywy i naukowe wyzwania

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

In my paper, I would like to focus on the achievements of researchers studyingthe Jewish community and culture in Poland. In recent decades, there havebeen numerous publications in this area. It must be admitted that most ofthem are historical works. However, I would like to draw attention to slightlydispersed studies in the field of social sciences (sociology, psychology, peda-gogy). Who are the researchers who deal with Jewish themes? What are thecommon and individual elements of their scientific approaches? Are all ofthese elements part of the discourse of research on the ‘renaissance of theJewish community and identity’? I would like to look at the explorations ofboth researchers connected with the Jewish environment and ‘outsiders’ (in-cluding young foreign researchers interested in Polish Jews). The scope oftheir research is therefore quite diverse and includes issues such as: buildingJewish identity and institutional structures; religious life and the activities ofreligious and secular associations; relations with dominant culture; informaleducation, Jewish education and family upbringing.

Translated Abstract

W artykule chciałabym skupić się na analizie dorobku badaczy kultury i społeczności żydowskiej w Polsce. Ostatnie dekady przyniosły liczne publikacje z tego zakresu. Przeważają prace historyczne, ja jednak chciałabym zwrócić uwagę na nieco rozproszone prace badawcze z zakresu nauk społecznych (socjologii, psychologii, pedagogiki). Kim są badacze podejmujący tematykę żydowską? Co ich łączy, a co indywidualizuje podejście naukowe? Czy wszyscy wpisują się w dyskurs badań nad „renesansem tożsamości i społeczności żydowskiej”? Przy tym, są to zarówno naukowcy związani ze środowiskiem, jaki i prezentujący spojrzenie z zewnątrz (też młodzi badacze zagraniczni interesujący się polskimi Żydami). Zakresy ich badań są dość zróżnicowane, obejmują m.in.: kwestie związane z budowaniem tożsamości żydowskiej, struktur instytucjonalnych; życiem religijnym i działalnością stowarzyszeń
religijnych oraz świeckich; relacjami z kulturą dominującą; edukacją nieformalną oraz szkolnictwem żydowskim, wychowaniem w rodzinie.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Info

The journal offers access to the contents in the open access system on the principles of non-exclusive license Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Original Language

Volume/Issue

35(1)

Page Number

195-220

DOI

Link

Link to article, Research on the Jewish Community in Polish Social Sciences: Achievements, Perspectives and Scientific Challenges over the Last Two Decades
PDF (via academia.edu), Research on the Jewish Community in Polish Social Sciences: Achievements, Perspectives and Scientific Challenges over the Last Two Decades

Bibliographic Information

Cukras-Stelągowska, Joanna Research on the Jewish Community in Polish Social Sciences: Achievements, Perspectives and Scientific Challenges over the Last Two Decades. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika. 2018: 195-220.  https://archive.jpr.org.uk/10.12775/AUNC_PED.2018.011