Search results

Your search found 25 items
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
Home  / Search Results
Date: 2023
Author(s): Watson, Robert
Date: 2013
Date: 2019
Abstract: Το μάθημα της λογοτεχνίας εν γένει, αποσκοπώντας στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας, της εμφύσησης ανθρωπιστικών και πανανθρώπινων αξιών καθίσταται το πλέον ιδανικό, ώστε συγκρουσιακά, τραυματικά θέματα, ευαίσθητα και συνάμα δύσκολα στον τρόπο διαχείρισης και διδασκαλίας τους, όπως αυτό του Ολοκαυτώματος να προσεγγιστούν και να συζητηθούν. Στην Ελλάδα οι δυνατότητες προσέγγισης του Ολοκαυτώματος στο μάθημα της λογοτεχνίας είναι ελάχιστες. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις στάσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στη διδακτική αξιοποίηση του graphic novel για τη μελέτη του Ολοκαυτώματος στο μάθημα της λογοτεχνίας. Το είδος της sequential art καθίσταται ικανό να αναμετρηθεί με την ανθρώπινη απώλεια, το τραύμα, την προσωπική και διαγενεαλογική μνήμη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την ευρύτερη εθνική και διεθνική κληρονομιά της Shoah. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι μαθητές διάκεινται σε μεγάλο βαθμό ευνοϊκά απέναντι στην ένατη τέχνη επιθυμώντας ένα μάθημα λογοτεχνίας για το Ολοκαύτωμα βασισμένο σε graphic novel.
Date: 2020
Date: 2008
Abstract: In this paper, the question of importance of Judeo--Spanish as the means for maintaining ethnic identity among the Sephardim in the territories of former Yugoslavia is investigated through an analysis of articles dedicated to the topic published in El amigo del puevlo (a Judeo-Spanish periodical which first was published in Serbia, and then in Bulgaria), fragments from the books by Angel Pulido, Los israelitas espanoles y el idioma castellano (Madrid 1904) and Espanoles sin patria y la raza sefardi (Madrid 1905),as well as unpublished documents from the Archive of Serbia and the Jewish Historical Museum in Belgrade.The present analysis suggests that a specific language ideology(negative attitudes towards the minority language in question) has played a crucial role in language shift in favor of the majority languages in the region (which has not jeopardized the concept of ethnic identity and membership), thus supporting findings by other authors(e.g., Myhill 2004, Weis 2000) that the maintenance of ethnic identity among Jews over the centuries has often been strengthened bycultural (religious, traditional, literary, etc.) rather than linguistic criteria. From the theoretical standpoint, this research clearly supports the view that the construction of ethnicity and ethnic identity should be viewed as a complex process in which different factors (language being only one of them) have different values and saliency at different points in time (e.g., see Fishman 1989; 1999)
Author(s): Koch, Magdalena
Date: 2018
Author(s): Pindamo, Torunn
Date: 2021
Date: 2007
Abstract: With contributions from a dozen American and European scholars, this volume presents an overview of Jewish writing in post–World War II Europe. Striking a balance between close readings of individual texts and general surveys of larger movements and underlying themes, the essays portray Jewish authors across Europe as writers and intellectuals of multiple affiliations and hybrid identities. Aimed at a general readership and guided by the idea of constructing bridges across national cultures, this book maps for English-speaking readers the productivity and diversity of Jewish writers and writing that has marked a revitalization of Jewish culture in France, Germany, Austria, Italy, Great Britain, the Netherlands, Hungary, Poland, and Russia.

Introduction Thomas Nolden and Vivian Liska
1. Secret Affinities: Contemporary Jewish Writing in Austria Vivian Liska
2. Writing against Reconciliation: Contemporary Jewish Writing in Germany Stephan Braese
3. Remembering or Inventing the Past: Second-Generation Jewish Writers in the Netherlands Elrud Ibsch
4. Bonds with a Vanished Past: Contemporary Jewish Writing in Scandinavia Eva Ekselius
5. Imagined Communities: Contemporary Jewish Writing in Great Britain Bryan Cheyette
6. A la recherche du Judaïsme perdu: Contemporary Jewish Writing in France Thomas Nolden
7. Ital'Yah Letteraria: Contemporary Jewish Writing in Italy Christoph Miething
8. Writing along Borders: Contemporary Jewish Writing in Hungary Péter Varga with Thomas Nolden
9. Making Up for Lost Time: Contemporary Jewish Writing in Poland Monika Adamczyk-Garbowska
10. De-Centered Writing: Aspects of Contemporary Jewish Writing in Russia Rainer Grübel and Vladimir Novikov
Author(s): Amit, Hila
Date: 2017
Abstract: Looking at different perspectives and practices regarding Hebrew’s use or place of use, this chapter seeks to find connections between perceptions of diasporic Hebrew as they are envisioned and practiced in contemporary Berlin. What are the various events and activities taking place with regards to Hebrew in contemporary Berlin? How do Hebrew texts written today in Berlin correspond to the work of Scholem, Rosenzweig and others? Who are the people behind these activities and texts, and what is the political significance of their activities?

The article will open with a description of important notions of Zionist ideology. Then, I will describe briefly main aspects relevant to Israeli emigration. I will explain the importance of the city of Berlin to the Hebrew culture starting from the 18th century, as well as a Zionist center in the first half of the 20st century. The last two sections of this article will explore two figures of Israeli emigrants and their activities in contemporary Berlin. I will follow the activist Tal Hever-Chybowski, who claims to have established the first literary journal to be published in Hebrew in Europe since 1944 (entitled: Mikan Va'eilah - “from here and onwards”). Hever- Chybowski describes his motivation in the following words: “The goal of the journal is to become a literary cultural platform for non-hegemonic and non-sovereign Hebrew, a Hebrew that is free from the shackles of nationality and territory.” I say “claim to have established,” because this journal is not yet published, even though Hever-Chybowski describes it as if it is.

I will also follow the work of Mati Shemoeluf, a Hebrew author working in Berlin, who described the wonders of a Hebrew Library in Berlin. Shemoeluf, just like Hever-Chybowski, can be criticized for his embellishments of reality, since the Hebrew library – at least as Shemoeluf describes it - does not really exist. What are their political motivations, and what form of political activity are they practicing, are the questions I address in this chapter.
Author(s): Cairns, Lucille
Date: 2015
Abstract: This book considers the differing emotional investments in Israel of, on the one hand, Jews physically domiciled in Israel and, on the other hand, diasporic Jews living outside Israel for whom the country nonetheless forms a central point of affect. The book’s purpose is to trace how these two types of investment are represented by francophone Jewish writers. Israel is at once a problematic geopolitical reality in international politics and a salient topos within Jewish cultural imaginaries that transcend national boundaries. However, it has often been claimed that Israel has a “special” relationship with France, which until 1967 was its greatest ally. Israel has a large francophone community (some 800,000), while France has the largest Jewish community in Europe (some 600,000). But Franco-Israeli relations have undergone radical, largely negative transformations under the Fifth Republic (1958- ). The scope of the book is wide, addressing the following questions. How do francophone Jewish writers represent Israel in their literary works? What responses to the Israeli-Palestinian conflict do they express both in these works and in non-literary discourse (interviews and journalistic articles)? What is the role in those responses of emotion, affect, cognition, and ethics? To answer these questions, the book examines 44 different autobiographies, memoirs and novels published between 1965 and 2012 by 27 different authors, both male and female, covering the full cultural spectrum of Jews: Ashkenazic, Sephardic, and Mizrahi. The approach of the book is interdisciplinary, combining literary analysis with insights from the domains of history, journalism, philosophy, politics, psychoanalysis, and sociology.