Home  / RUS115

The Jewish Autonomous Region in Siberia. Multicultural heritage and coexistence

Translated Title

Żydowski Obwód Autonomiczny na Syberii. Wielokulturowe dziedzictwo i współistnienie

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

Technically, Israel is not the only official Jewish homeland in the world. In the Far East of Russian Siberia there still exists the Jewish Autonomous Region (JAR) of Birobidzhan. Beginning in 1928 the Soviet Union set aside a territory larger than Belgium and Holland combined and considerably bigger than Israel, for Jewish settlement, located some five thousands miles east of Moscow along the Soviet-Chinese border, between the 48th and 49th parallels north latitude, where the climate and conditions are similar to Ontario and Michigan. Believing that Soviet Jewish people, like other national minorities, deserved a territorial homeland, the Soviet regime decided to settle a territorythat in 1934 would become the Jewish Autonomous Region. The idea was to create a new Zion–in a move to counterweight to Palestine – where a “proletarian Jewish culture” based on Yiddish language could be developed. In fact, the establishment of the JAR was the first instance of an officially acknowledged Jewish national territory since ancient times: the “First Israel”. But the history of the Region was tragic and the ex-periment failed. Nevertheless, Birobidzhan’s renewed existence of today and the revival of Jewish life in the post-Soviet JAR are not only a curious legacy of Soviet national policy, but after the break-up of the Soviet Union and the worldwide religious rebirth represent an interesting case-study in order to studysome challenging geographic pro-blems, and interethnic relations.

Translated Abstract

Formalnie rzecz biorąc, Izrael nie jest jedyną oficjalną ojczyzną Żydów na świecie.
W azjatyckiej części Rosji, na Syberii, nadal istnieje Żydowski Obwód Autonomiczny
w Birobidżanie. Począwszy od 1928 r. Związek Radziecki przeznaczył na osiedlenie
Żydów terytorium większe niż Belgia i Holandia razem wzięte i znacznie większe niż
Izrael, usytuowane ponad 6 tys. km na wschód od Moskwy, wzdłuż granicy rosyjskochińskiej, pomiędzy 48 i 40 stopniem szerokości północnej, gdzie klimat i warunki są
podobne do Ontario i Michigan. Wierząc, że Żydzi rosyjscy, podobnie jak inne mniejszości narodowe, zasługują na własne terytorium, reżim sowiecki zdecydował ustanowić terytorium, które w 1934 r. stało się Żydowskim Obwodem Autonomicznym. Ideą było utworzenie Nowego Syjonu – jako przeciwwagi do Palestyny – gdzie „proletariacko--żydowska kultura”, oparta na języku jidysz, mogła się rozwijać. W rzeczywistości ustanowienie Żydowskiego Obwodu Autonomicznego było w pierwszym rzędzie oficjalnym uznaniem narodowego terytorium Żydów od czasów starożytnych: „Pierwszego Izraela”. Ale historia tego regionu była tragiczna i eksperyment nie powiódł się. Jednakże odnowione dzisiaj istnienie Birobidżanu i odrodzenie żydowskiego życia w posowieckim Żydowskim Obwodzie Autonomicznym są nie tylko ciekawym spadkiem po sowieckiej narodowej polityce, ale też po rozpadzie Związku Radzieckiego, i religijnym odrodzeniu na świecie; tym samym stanowią interesujące studium przypadku do badań niektórych ambitnych problemów geograficznych i stosunków międzyetnicznych

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

3

Page Number / Article Number

151-170

Link

Link to article (paywalled), The Jewish Autonomous Region in Siberia. Multicultural heritage and coexistence

Bibliographic Information

Vitale, Alessandro The Jewish Autonomous Region in Siberia. Multicultural heritage and coexistence. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. 2014: 151-170.  https://archive.jpr.org.uk/object-rus115