Home  / NOR1

Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter

Translated Title

Antisemitism in Norway? The attitudes of the Norwegian population towards Jews and other minorities

Author(s)

Publication Date

May 2012

Publisher

Abstract

Denne rapporten presenterer resultatene fra en
undersøkelse som HL-senteret har gjennomført om
den norske befolkningens holdninger til jøder og andre
minoriteter. Datainnsamlingen ble foretatt i november
2011 av TNS Gallup. Det var 1522 respondenter som
deltok i undersøkelsen.
Resultatene viser at stereotypiske forestillinger om
jøder eksisterer i det norske samfunnet. Samlet sett har
12,5 prosent av befolkningen utpregede fordommer
mot jøder. I europeisk sammenheng er utbredelsen
av antisemittiske forestillinger dermed relativt liten i
Norge, på nivå med Storbritannia, Nederland, Danmark
og Sverige. Enkelte antisemittiske forestillinger er
imidlertid sterkere til stede i den norske befolkningen.
Hele 19 prosent av respondentene støtter for eksempel
påstanden «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å
fremme jødiske interesser» og 26 prosent mener det er
riktig at «Jøder ser på seg selv som bedre enn andre».
Antisemittisme kan også måles gjennom negative
følelser og sosial distanse. Undersøkelsen viser at 9,7
prosent av respondentene føler antipati mot jøder,
mens 8 prosent av befolkningen ikke vil ha jøder som
nabo eller i vennekretsen. Sett under ett har de tre
dimensjonene som er benyttet for å måle negative
holdninger til jøder noe lavere forekomst hos kvinner,
yngre personer og de med høyere utdannelse enn de
har hos menn, eldre og de med lav utdannelse.

Translated Abstract

This report presents the results of a survey of Norwegian
attitudes toward Jews and other minorities, undertaken
by the Center for Studies of the Holocaust and Religious
Minorities. Data were collected in November 2011 by
TNS Gallup. 1522 respondents participated.
The results confirm that stereotypical notions of
Jews do exist in Norwegian society. Overall, 12.5 per
cent of the population can be considered significantly
prejudiced against Jews. Thus, in a European context,
the prevalence of antisemitic notions in Norway is
limited and on a par with Great Britain, the Netherlands,
Denmark and Sweden. Certain antisemitic notions are,
however, more widespread in the Norwegian populace.
19 per cent of respondents agree with the assertion
that «World Jewry works behind the scenes to promote
Jewish interests», and 26 per cent believe that «Jews
consider themselves to be better than other people».
Antisemitism can also be measured by negative
feelings and social distance. The survey reveals that
9.7 of respondents feel antipathy toward Jews, while 8
per cent do not want Jews among their neighbours or
circle of friends. Taken as a whole, the three dimensions
that were utilized to measure negative attitudes toward
Jews are somewhat less prevalent among women,
young people and those with higher education than
among men, older people and those without higher
education.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Holder

Original Language

Translated Language

ISBN/ISSN

978-82-92988-20-6

Note

Project manager: Christhard Hoffmann
Editor: Vibeke Moe
Thematic introduction: Vibeke Moe, Christhard
Hoffmann and Øivind Kopperud
Statistical analyses: Ottar Hellevik, Werner Bergmann
and TNS Gallup.
Qualitative analyses: Claudia Lenz, Vibeke Moe,
Irene Levin and Cora Alexa Døving

Link

Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter

Bibliographic Information

HL Senteret: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. May 2012:  https://archive.jpr.org.uk/object-nor1