Home  / 3618

Holdninger Til Jøder Og Muslimer i Norge 2022. Befolkningsundersøkelse, minoritetsstudie og ungdomsundersøkelse

Translated Title

Attitudes Towards Jews and Muslims in Norway 2022. Population Survey, Minority Survey and Youth Study

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Denne rapporten presenterer resultatene fra tre undersøkelser om holdninger til jøder og muslimer i Norge
i 2022: en befolkningsundersøkelse, en minoritetsundersøkelse og en ungdomsundersøkelse. Kartleggingen av holdninger til jøder ble gjennomført for første gang i 2011, mens kartleggingen av holdninger til muslimer ble gjort for første gang i 2017. I 2017 ble også minoritetsundersøkelsen gjort for første gang. Ved å gjenta undersøkelsene hvert femte år har det vært mulig å se utviklingen av holdninger over tid.

Nytt for studien i 2022 er en egen undersøkelse blant ungdommer. Denne undersøkelsen dekker de samme temaene som befolkningsundersøkelsen, men går i dybden når det gjelder ungdommenes syn på grenser for akseptable handlinger og ytringer. I tillegg til de statistiske undersøkelsene er det gjennomført gruppeintervjuer med ungdommer.

Oppdraget med å gjennomføre undersøkelsene ble gitt HL-senteret av Kultur- og likestillingsdepartementet
etter en utlysning i 2020. Undersøkelsen er finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Datainnsamlingen ble foretatt av Kantar Public i perioden november 2021 til februar 2022. Gruppeintervjuene med ungdommer ble gjennomført i perioden oktober 2021 til mars 2022.

Translated Abstract

This report presents the findings of three surveys on attitudes towards Jews and Muslims in Norway in 2022: a population survey, a minority survey and a youth survey. The survey of attitudes towards Jews was first conducted in 2011, while the survey of attitudes towards Muslims was first conducted in 2017. The minority survey was also conducted for the first time in 2017. Repeating the surveys every five years has made it possible to see trends in attitudes over time.

A new feature in the 2022 study is a separate survey of youth. This survey covers the same topics as the population survey but explores in more depth youth’s views about what boundaries apply for acceptable actions and statements. In addition to the statistical surveys, group interviews were conducted with youth.

The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies was commissioned to undertake the surveys by the Ministry of Culture and Equality in response to a call for proposals announced in 2020. The survey was funded by the Ministry of Culture and Equality, the Ministry of Children and Families, the Ministry of Justice and Public Security, the Ministry of Local Government and Regional Development and the Ministry of Education and Research.
Data collection was conducted by Kantar Public between November 2021 and February 2022. The group interviews with youth were conducted between October 2021 and March 2022

Topics

Editor

Genre

Original Language

Translated Language

Related

Link

Link to article including link to pdf, Holdninger Til Jøder Og Muslimer i Norge 2022. Befolkningsundersøkelse, minoritetsstudie og ungdomsundersøkelse

Bibliographic Information

Holdninger Til Jøder Og Muslimer i Norge 2022. Befolkningsundersøkelse, minoritetsstudie og ungdomsundersøkelse. HL Senteret: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. 2022:  https://archive.jpr.org.uk/object-3618