Home  / NETH64

Het aantal joden in Nederland anno 2000: een toepassing van alternatieve methoden om de omvang van niet-geregistreerde populaties te schatten

Translated Title

The number of Jews in the Netherlands, 2000: an application of alternative methods to estimate the size of non-registered populations.

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

Dit artikel presenteert een tweetal schattingen van de omvang van de joodse populatie in Nederland. De eerste methode maakt gebruik van een demografische vooruitberekening over de periode 1966-2000, gebaseerd op: een integrale telling van de halachische joden in Nederland per 1966; veronderstellingen ten aanzien van sterfte, vruchtbaarheid en migratie over 1966-2000; en een bijschatting van de zogenoemde ‘vader-joden’. De tweede methode is gebaseerd op de zogenoemde vangsthervangstmethode. In het kader van het Onderzoek onder de joden in Nederland 1999 is een steekproef getrokken van 1.036 personen. Door voor verschillende administratieve
bestanden van joodse personen na te gaan welk percentage van deze personen tevens in de steekproef werd aangetroffen, kan een schatting worden gemaakt van de totale populatie joden in Nederland anno 2000. De resultaten van beide methoden wijzen uit dat de omvang van de totale populatie joden in Nederland (inclusief buitenlandse joden) tussen de 41.000 en 45.000 ligt, met 43.000 als meest waarschijnlijk geachte schatting.
Hiervan betreft 70 procent halachische joden en 30 procent vader-joden.

Translated Abstract

This article presents two estimates of the size of the Jewish population in the Netherlands. The first estimate uses
a demographic projection over the period 1966-2000 based on: an exhaustive enumeration of the halachic Jews in the Netherlands as per 1966; hypotheses with respect to mortality, fertility and migration over 1966-2000; and an additional estimate of the so-called ‘father-Jews’. The second estimate is based on the so-called capture
method. In a research project on Jews in the Netherlands, in 1999 a sample has been drawn of 1,036 persons. For several administrative databases of Jewish persons, it has been checked what percentage of these persons was also included in the 1999 survey sample. This allows one to estimate the total Jewish population in the Netherlands. The results of both methods indicate that the size of the total Jewish population in the Netherlands (including foreign Jews) is between 41,000 and 45,000, with 43,000 as the most likely estimate. These are 70 per cent of halachic Jews and 30 per cent are father-Jews

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

30(3)

Page Number

97-120

Bibliographic Information

van Imhoff, Evert, Liefbroer, Aart C., van Poppel, Frans, van Solinge, Hanna, Dourleijn, Edith Het aantal joden in Nederland anno 2000: een toepassing van alternatieve methoden om de omvang van niet-geregistreerde populaties te schatten. Bevolking en Gezin. 2001: 97-120.  https://archive.jpr.org.uk/object-neth64