Home  / NETH57

Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2016

Translated Title

Monitor of antisemitic incidents in the Netherlands 2016

Author(s)

Publication Date

May 2017

Publication Place

Publisher

Abstract

CIDI registreerde in 2016 109 antisemitische incidenten in Nederland, tegenover 126 in 2015. In meer Europese landen, bijvoorbeeld in Frankrijk, is een daling geconstateerd. Deze cijfers zijn echter hoger dan vóór 2014, met 171 incidenten een piekjaar in verband met de oorlog in Gaza.

CIDI is verheugd over de daling, maar wijst tegelijk op de volgende twee punten: Na twee jaar is het aantal meldingen nog hoger dan in het ‘normale jaar’ 2013, toen heeft CIDI 100 incidenten geteld. Bovendien is de daling voor een groot deel toe te schrijven aan het dalen van het aantal scheld-email-berichten (van 12 in 2015 naar 7 in 2016); dit medium lijkt vervangen te worden door sociale media, waarover CIDI steeds meer meldingen ontvangt.

Sociale media hebben steeds meer invloed op de publieke opinie en het maatschappelijk veld. Daarom heeft CIDI besloten met ingang van 2017 incidenten op internet die op personen gericht zijn ook mee te nemen in de Monitor Antisemitische Incidenten.

Vooral het dalen van het aantal incidenten op scholen stemt positief. Helaas is het aantal incidenten rondom voetbal nog steeds hoog. (9 in 2016, 10 in 2015) en is het aantal scheldpartijen gestegen. In de categorie scheldpartijen en lastigvallen op straat heeft CIDI in 2015 24 incidenten geregistreerd, in 2016 waren het 25 incidenten.

Vandalisme (21 incidenten) en fysiek geweld (3 incidenten) vormen nog steeds een probleem. Ter vergelijking: in 2015 telden we 20 vandalisme- en 5 fysiek geweld incidenten. In 2016 telde CIDI 2016 3 meldingen in de ‘traditionele’ media. In 2015 telden we geen melding in deze categorie.

Het woord “Jood” wordt helaas steeds vaker als scheldwoord gebruikt. Steeds meer constateren we het gebruik hiervan bij (algemene, niet eens op Joden gerichte) scheldpartijen. CIDI vindt dit zeer verontrustend.

De Joodse gemeenschap wordt nog altijd bedreigd. Inlichtingen van antiterreurorganisaties in binnen- en buitenland geven aan dat joden bovenaan de “hitlijst” staan van terroristen. Daarom verdient de beveiliging van Joodse instellingen de hoogste prioriteit.

CIDI blijft wijzen op het belang van educatie vanaf jonge leeftijd, op scholen en op informele clubs zoals sportverenigingen.

Translated Abstract

CIDI registered 109 anti-Semitic incidents in the Netherlands in 2016, compared with 126 in 2015. A decline was observed in more European countries, for example in France. However, these figures are higher than before 2014, with 171 incidents a peak year in connection with the war in Gaza.

CIDI is pleased with the decrease, but at the same time points to the following two points: After two years the number of reports is even higher than in the 'normal year' 2013, when CIDI counted 100 incidents. In addition, the decline is largely attributable to the drop in the number of email messages (from 12 in 2015 to 7 in 2016); this medium seems to be replaced by social media, about which CIDI receives more and more reports.

Social media have an increasing influence on public opinion and the social field. That is why CIDI has decided to include incidents on the Internet that are targeted at individuals in the Monitor Anti-Semitic Incidents.

Especially the decrease in the number of incidents in schools is positive. Unfortunately, the number of incidents around football is still high. (9 in 2016, 10 in 2015) and the number of abuse parties increased. In the category of abuse and harassment on the street, CIDI registered 24 incidents in 2015; in 2016 there were 25 incidents.

Vandalism (21 incidents) and physical violence (3 incidents) are still a problem. By comparison, in 2015 we counted 20 vandalism and 5 physical violence incidents. In 2016, CIDI 2016 had 3 reports in the 'traditional' media. In 2015 we did not report in this category.

The word "Jew" is unfortunately increasingly used as a term of abuse. More and more we see the use of this in (general, not even on Jewish-oriented) abuse parties. CIDI finds this very disturbing.

The Jewish community is still threatened. Information from anti-terror organizations at home and abroad indicate that Jews are at the top of the "hit list" of terrorists. That is why the security of Jewish institutions deserves the highest priority.

CIDI continues to emphasize the importance of education from an early age, at schools and at informal clubs such as sports clubs.

Credit for Translation of Abstract and/or Title

Google Translate

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Holder

Original Language

Note

CIDI is the address to report any case of Antisemitism in the Netherlands.Contact CIDI by phone of email if you have experienced any case of antisemitisme in the Netherlands. We will discuss the issue with you and advise about possible (and desirable) next steps to be taken. CIDI: http://www.cidi.nl/

Link

PDF, Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2016
Organisation homepage, Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI)
PDF, Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2016 (English summary)

Bibliographic Information

CIDI – Centrum Informatie en Documentatie Israel Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2016. CIDI – Centrum Informatie en Documentatie Israel. May 2017:  https://archive.jpr.org.uk/object-neth57