Home  / 648

Rekomendacijos dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje, 2018 m.

Translated Title

Recommendations for action against anti-Semitism and Romaphobia in Lithuania, 2018

Publication Place

Publisher

Abstract

#AtmintisAtsakomybeAteitis
Atmintis. Atsakomybė. Ateitis. Tai yra nuoseklūs laiptai, vedantys link realių teigiamų pokyčių
visuomenėje. Demokratijos ir tolerancijos ateitis priklauso nuo atminties ir prisiimtos atsakomybės,
leidžiančių žengti toliau. Žingsnis į ateitį – apžvelgus, įvertinus ir pasirėmus geriausių iniciatyvų prieš
diskriminaciją patirtimi – toks yra šio projekto tikslas.
Nuosekliai dirbant žmogaus teisių užtikrinimo ir tolerancijos sklaidos bei švietimo srityje Lietuvos žydų
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė subūrė ekspertų grupę iš Lietuvos žmogaus teisių ekspertų,
bendruomenių aktyvistų, akademinės visuomenės atstovų ir užsienio ekspertų. Ši grupė ėmėsi ambicingos
užduoties - kurti veiksmingas ir kokybiškas rekomendacijas dėl veiksmų, kovojant su antisemitizmu ir
romafobija Lietuvoje.
Inicijavusi tyrimus ir remdamasi jų rezultatais, pasitelkusi mokslinius darbus bei geruosius pavyzdžius,
analizuoti projektai ir socialines iniciatyvos, prisidėjusios prie ksenofobijos apraiškų mažinimo Lietuvos
visuomenėje. Grupė ekspertų ruošė rekomendacijas ir išvadas, apie veiksmus, kurie geriausiai pasiekia
tikslines grupes ir turi esminį poveikį, skleidžiant toleranciją, keičiant visuomenės požiūrį į žydų bei romų
tautines bendruomenes, bei integruojant pažeidžiamiausias grupes į visuomenę.
Naujosios rekomendacijos teikiamos EVZ fondui ir viešinamos Europos sąjungos lygmeniu.
Šių rekomendacijų pagrindu EVZ fondas formuos tolimesnių programų gaires, kovojant su antisemitizmo,
romafobijos ir ksenofobijos apraiškomis Europos šalyse. Jomis vadovaujantis, bus siekiama efektyviai
šalinti Lietuvos visuomenėje netoleranciją skatinančius stereotipus, mažinti atskirtį tarp etninių sluoksnių,
užkirsti kelią įvairioms neapykantos „kitokiems“ apraiškoms.
Projektą lydėjo informacinė kampanija #AtmintisAtsakomybeAteitis socialiniuose tinkluose, ruošti
straipsniai Lietuvos žiniasklaidoje, įvairūs renginiai, orientuoti į visuomenės švietimą apie tragišką žydų ir
romų patirtį Holokausto metu ir sklaidantys ksenofobinius mitus.
Sukurtos rekomendacijos pristatytos baigiamojoje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje paminėti
tarptautinę dieną prieš fašizmą ir antisemitizmą. Konferencija bei kiti renginiai padėjo plėtoti efektyvų valdžios institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus dialogą, pasidalinti patirtimi ir rekomendacijomis, siekiant
užtikrinti tautinių bendruomenių teisių ir laisvių įtvirtinimą bei įgyvendinimą, demokratinių procesų ir
pilietinės visuomenės Lietuvoje stiprinimą ir tolerancijos sklaidą.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė projektą vykdė kartu su partneriais:
Romų visuomenės centras
Lietuvos žmogaus teisių centras
Moterų informacijos centras
Projektą „Rekomendacijų dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje, paruošimas ir
viešinimas“ rėmė:
EVZ fondas (Vokietija). („Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ vok. – tai „Atmintis, Atsakomybė,
Ateitis“ liet). Fondas remia sistemingus ir ilgalaikius tyrimus, analizuojančius romų ir žydų diskriminavimą
bei marginalizaciją Europoje.

Translated Abstract

The project “Development and Publication of Recommendations for Actions to Fight AntiSemitism and Romophobia in Lithuania “ is initiated by Lithuanian Jewish (Litvak) Community. The project is supported by the Erinnerung, Verantwortung und Zukunft foundation or EVZ in Germany. This foundation supports systematic and long-term studies of discrimination against and marginalization of Jews and Roma in Europe.

The Lithuanian Jewish Community has brought together a group of leading experts from among Lithuanian human rights organizations, community activists, academics and specialists from abroad. This group prepared a set of recommendations and conclusions on actions which most effectively reach the target groups and have a real impact in spreading tolerance and changing public opinion regarding the Jewish and Roma ethnic minorities, and also for integrating these groups in society. The new recommendations are presented to the EVZ foundation and disseminated at the European-Union level. The EZV foundation will use these recommendations to chart future
directions for programs battling anti-Semitism, Romaphobia and xenophobia in European states. They will form the foundation for the effective nullification of stereotypes giving rise to intolerance, reduce the separation between ethnic communities and help put a stop to expressions of hate for “the other” in Lithuanian society.

The project maintained a public information campaign, #AtmintisAtsakomybeAteitis Initiative presented at a final one-day international conference to mark the international day against fascism and anti-Semitism seeking to serve as a forum for expanding dialogue between government institutions and NGOs to share expertise and recommendations to insure the acknowledgement and realization of the rights and freedoms of the ethnic minorities, to strengthen the democratic process and civil society in Lithuania and to teach tolerance.

The Lithuanian Jewish (Litvak) Community carried out this project with the following partners:
The Center of Roma Society
The Lithuanian Human Rights Center
The Women’s Information Center

We, the organizers of the project, believe it is impossible to come up with effective recommendations in the battle against anti-Semitism and Romophobia without working together closely with specialists from various fields and the Jewish and Roma ethnic communities, who have and continue to experience blatant and latent discrimination of different kinds.

Topics

Funder

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

PDF, Rekomendacijos dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje, 2018 m.

Bibliographic Information

Rekomendacijos dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje, 2018 m.. Lietuvos žydų bendruomene.  https://archive.jpr.org.uk/object-648