Home  / 3643

Dmowski i antysemityzm narodowo-katolicki

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

Od dłuższego czasu próbuję dowieść tezy, że obecnie w Polsce postawy antysemickie, a więc postawy wrogości i niechęci do Żydów, nie występują jako odrębne, niezależne od innych. Jeśli mamy do czynienia z aktywnymi postawami antysemickimi, takimi, które nakazują rozejrzeć się wokół, czy nie ma obok jakiegoś Żyda – a więc także osoby żydowskiego pochodzenia, która udaje nie-Żyda – najczęściej nie występują one w Polsce samodzielnie. Stanowią na ogół część ogólniejszego obrazu świata, zideologizowanego światopoglądu, w którego centrum znajduje się kwestia narodu, jego powołania, jego cech i katolickiego charakteru oraz, rzecz jasna, jego wrogów i przeciwników.

Translated Abstract

For a long time I have been trying to prove the thesis that anti-Semitic attitudes in Poland, i.e. attitudes of hostility and aversion to Jews, do not occur as separate, independent of others. If we are dealing with active anti-Semitic attitudes, the kind that make us look around to see if there is a Jew nearby - and thus also a person of Jewish origin who pretends to be a non-Jew - they usually do not occur alone in Poland. They are generally part of a larger picture of the world, an ideologized worldview centered on the issue of the nation, its vocation, its characteristics and Catholic character, and, of course, its enemies and adversaries.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

22

Bibliographic Information

Krzeminski, Ireneusz Dmowski i antysemityzm narodowo-katolicki. Nigdy Więcej. 2016:  https://archive.jpr.org.uk/object-3643