Home  / 2843

Židovi u Hrvatskoj: migracije, etno-socijalna obilježja, status i odnos s okolinom

Translated Title

Jews in Croatia: Migration, Ethno-social Traits, Status and Relations With the General Community

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

Sa svrhom analize etno-socijalnih obilježja Židova u Hrvatskoj daje se pregled migracija Židova na sadašnji teritorij Hrvatske kako bi se objasnio specifičan status židovske zajednice kao manjine u Republici Hrvatskoj. Nakon što je židovska zajednica stekla poziciju unutar koje može aktivno sudjelovati u javnom životu Republike Hrvatske, analizirani su aspekti suradnje između vlasti i židovske zajednice, te konflikti i pojave protužidovskog raspoloženja. Jedan od postignutih zaključaka jest da još nepotpuno definirana manjinska politika proizvodi model korekcije državnih akcija kao rezultata prosvjeda židovske zajednice i istovremenog iskazivanja volje za suradnjom. Odnosi židovske zajednice i države definiraju se i "u hodu".

Translated Abstract

The paper analyses the ethno-social traits of Jews in Croatia explaining them through Jewish migrations and history in order to provide an explanation for the specific Jewish status as a minority in the new Croatian state. After the Jewish community has attained a position in which it can actively participate in the public life of the Croatian Republic, the form of co-operation between government authorities and the Jewish community as well as conflicts and possible antisemitism between authorities and with general communities were analysed. One of the conclusion which was advanced is that a still not defined minority policy produced a model in which corrective state measures were undertaken either as a result of protest on the part of the Jewish community, either by after-the-fact actions of the state, or by simultaneous expressions of a will to co-operation.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

11(3-4)

Page Number / Article Number

329-342

Link

Link to article including link to pdf, Židovi u Hrvatskoj: migracije, etno-socijalna obilježja, status i odnos s okolinom

Bibliographic Information

Zlatković Winter, Jelena Židovi u Hrvatskoj: migracije, etno-socijalna obilježja, status i odnos s okolinom. Migracijske i etničke teme. 1995: 329-342.  https://archive.jpr.org.uk/object-2843