Home  / 1231

Odnowa kultury żydowskiej w polskim społeczeństwie

Translated Title

Renewed Jewish Culture in Polish society

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

Artykuł został poświęcony problematyce mniejszości żydowskiej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem efektów działalności Gminy Żydowskiej we Wrocławiu. Autorka postawiła tezę, iż w Polsce, w ostatnich dwóch dekadach zauważalna jest zmiana samopostrzegania się mniejszości żydowskiej, jak i sposobu jej komunikowania się
z otoczeniem. Chodzi tu przede wszystkim o transformację tożsamości współczesnej kultury żydowskiej (odnawianie się jej), od wspomnień powiązanych prawie wyłącznie z Holokaustem i dramatem II wojny światowej do pełnej partycypacji w życiu społecznokulturalnym polskiego społeczeństwa. Autorka przytacza konkretne przykłady ponownego włączania się społeczności żydowskiej we współczesną kulturę polską oraz czynnego w niej uczestnictwa

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

7

Page Number / Article Number

39-54

Link

Link to pdf of entire issue, Odnowa kultury żydowskiej w polskim społeczeństwie

Bibliographic Information

Singer, Sandra Odnowa kultury żydowskiej w polskim społeczeństwie. Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Społecznych. 2014: 39-54.  https://archive.jpr.org.uk/object-1231