Home  / 1050

Inkluzywność oparta na wartościach religijnych w edukacji społeczności żydowskiej w Polsce na przykładzie działalności Stowarzyszenia Żydowskiego Cukunft

Translated Title

Inclusion based on religious values in the education of the Jewish community in Poland on the exampleof the Cukunft Jewish Association’s activism

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Artykuł prezentuje działania edukacyjne i społeczno-kulturalne o cha-rakterze inkluzywnym prowadzone w Polsce dla społeczności żydowskiej przez jej członków i członkinie zrzeszonych w Stowarzyszeniu Żydowskim Cukunft. Jako świecka organizacja Cukunft w swoich działaniach bazuje na żydowskich wartościach religijnych i kulturowych, z którymi zwraca się zarówno do spo-łeczności żydowskiej, jak i nieżydowskiej (świeckiej, katolickiej, protestanckiej i muzułmańskiej). Dzięki takiemu nowatorskiemu podejściu Cukunft stara się poruszać ważne kwestie społeczne, jak stereotypy, uprzedzenia, dyskryminację i wykluczenie ze względu na wyznanie, afiliację religijną, pochodzenie narodowe i etniczne, wiek, płeć, orientację seksualną i status społeczny. Celem tych działań jest wspieranie polskiego społeczeństwa obywatelskiego otwartego na różnorod-ność i bogactwo kulturowe Polaków należących do różnych grup mniejszościo-wych oraz aktywne przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemity-zmu, ksenofobii i wykluczenia społecznego. Tego typu podejście w żydowskiej edukacji religijnej pozwala podtrzymać pamięć o żydowskich wartościach kultu-rowo-religijnych i nadać im nową, uniwersalną jakość. Dzięki temu są one nadal obecne w przestrzeni społecznej. Słowa kluczowe: dialog religijny, dyskryminacja krzyżowa, inkluzywność reli-gijna, judaizm, wykluczenie, Żydzi W opracowaniach naukowych dotyczących współczesnego życia żydow-skiego w Polsce przyjęło się uważać, że wraz z upadkiem komunizmu po 1989 roku nastąpił dynamiczny rozwój polskiej społeczności żydowskiej, określany mianem żydowskiego odrodzenia (Jewish Revival) 1. Dowodem tego 1 Tematyką odrodzenia żydowskiego w Polsce po 1989 roku od wielu lat naukowo zajmują się m.in.

Translated Abstract

The article presents cultural, social and educational initiatives aiming at social inclusion within the Polish Jewish community undertaken by members of Cukunft Jewish Association, a non-profit, secular Jewish organization, whose activities are rooted in religious Jewish values, which the organization attempts to promote both within Jewish and non-Jewish (secular, Catholic, Protestant and Muslim) communities. Through this innovative approach Cukunft attempts to address important social problems, such as: stereotypes, prejudice, discrimination and exclusion on the grounds of religious affiliation, ethnic and national origin, age, gender, sexual orientation and social status. Cukunft supports the development of more diverse Polish civic society, open to embrace the the heritage of Polish minority groups, and actively combats all forms of racism, antisemitism, xenophobia and social exclusion. In these endeavors, it draws from religious Jewish education to give traditional Jewish values a new, more universal meaning, thus making them present again in public sphere.

Topics

Editor

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

9788362618347

Link

PDF (via academia.edu), Inkluzywność oparta na wartościach religijnych w edukacji społeczności żydowskiej w Polsce na przykładzie działalności Stowarzyszenia Żydowskiego Cukunft

Bibliographic Information

Wilczura, Aleksandra Inkluzywność oparta na wartościach religijnych w edukacji społeczności żydowskiej w Polsce na przykładzie działalności Stowarzyszenia Żydowskiego Cukunft. Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Uniwersytet Wrocławski. Instytut Pedagogiki. 2017:  https://archive.jpr.org.uk/object-1050