Search results

Your search found 10 items
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
Home  / Search Results
Date: 2023
Abstract: W niniejszym artykule prezentujemy macierzyńskie doświadczenia trzech kobiet żydowskiego pochodzenia. Dane zebrane zostały za po-mocą wywiadu swobodnego z elementami narracji, a analizowane za pomocą językowo-narracyjnej metody analizy tekstu. Głównym pyta-niem, na które staramy się znaleźć odpowiedź, jest: Jakie typy macie-rzyństwa prezentują matki Żydówki? I czym charakteryzuje się każdy z nich? Cele artykułu to: (1) Zestawienie trzech stylów macierzyństwa i charakterystyka każdego z nich, (2) Ukazanie znaczenia transfe-ru kultury pochodzenia i wychowania dla pełnienia roli rodzicielskiej przez kobiety pochodzenia żydowskiego. W artykule przedstawiamy kulturowy wzór macierzyństwa, zestawiamy figurę matki-Polki z Jidy-sze Mame. Następnie prezentujemy szczegółowe założenia metodolo-giczne. W kolejnej części charakteryzujemy trzy typy macierzyństwa: jednokulturowe, dwukulturowe i wielokulturowe. Nasze analizy prowa-dzą do wniosków końcowych, wskazujących na to, że pomimo współ-czesnych przemian społecznych nadal za religijne wychowanie dzieci odpowiadają matki. Jednocześnie wskazujemy na podobieństwa po-między matką-Polką a Jidysze Mame.WprowadzenieMacierzyństwo to z jednej strony bardzo zindywidualizowane doświadczenie wielu kobiet, z drugiej – zjawisko niezwykle złożone, wieloaspektowe, dające asumpt do naukowych dociekań w obrębie wielu dyscyplin naukowych, w tym także pedagogiki. W literaturze znaleźć można rozważania na temat biologicznych aspektów stawa-nia się matką (np. Lichtenberg-Kokoszka 2008; Nowakowska 2014), analizy dotyczące społeczno-kulturowych uwarunkowań macierzyń-stwa (np. Budrowska 2000; Grzelińska 2012; Maciarz 2004; Sikor-ska 2012) czy też zmagania z rolą matki w kontekście innych ról życiowych (np. Pryszmont-Ciesielska 2011; Sokołowska 2013). Co ważne, wiele badań z tego obszaru prowadzonych jest w oparciu o narracje samych matek, zapisy doświadczeń konkretnych kobiet, funkcjonujących w różnych warunkach społecznych, ekonomicznych
Date: 2023
Abstract: This article has been composed from a larger mixed methods study that explores how Haredi mothers in the United Kingdom experience their motherhood and what they understand by “social work support.” The mixed method study used questionnaires and interviews as its tools in data collection. Thirty Haredi mothers from across the UK’s Haredi communities responded to an online questionnaire and thirteen subsequently took part in an online interview. Mary Douglas’s Group-Grid Cultural theoretical perspectives as well as gender theories’ principles were utilized in data collection and analysis. Findings include an overview of quantified data and a thematic discussion of how Haredi mothers experience their motherhood and what they understand by “social support” and “social work.” Their individual perceptions of social work engagement within the Haredi community are presented with the quotes from the interviews. Motherhood is seen by Haredi mothers as a life’s goal, “a raison d’etre,” and mothers’ experiences are focused around their community and strict religious observance that is transmitted to their children through religious education and traditional rituals. Although social support is seen as welcome but only when absolutely necessary, the social work involvement is seen as problematic. Haredi mothers reported that the lack of cultural sensitivity from social workers is a major barrier. That barrier has tremendous implications for the mothers and whole families, be it further isolation, shame, stigma and helplessness. Haredi mothers voice their views on the need of the cultural sensitivity training and professional curiosity that will help building trust between the insular Haredi and the outside social support services
Date: 2018
Author(s): Davis, Angela
Date: 2018
Date: 2013
Author(s): Law, Lisa
Date: 2003
Abstract: Much research recognises the clinical value of considering clients' cultural context. 'Cultural competence' may be considered the balance between sensitive practice and an awareness about particular cultural groups. 'Jewishness' is a powerful influence on the majority of Jewish people, regardless of religiosity. Jewishness incorporates more than Judaism, for example, it includes Jewish history, ethnicity and culture. This research aims to help therapists work with Jewish families by familiarising them with aspects of Jewishness, in order to gain insight to the 'lived experience' of contemporary, British, Jewish families, so as to consider the potential clinical implications of Jewishness and develop cultural competence. Semi-structured interviews were conducted with eight British-born, culturally, rather than religiously, Jewish mothers aged between 30 and 39. The interview transcripts were analysed using an Interpretative Phenomenological Analysis methodology. Ten themes (^entity', Tradition and Culture', 'Characteristics', 'Family', 'Community', 'Continuity', 'Difference and Similarity', 'Fear', 'Feelings' and 'Services') were derived from the analysis and considered in terms of clinical implications. For example, the women spoke about a (sometimes) inexplicable 'bicultural' identity and the significant impact of Jewish history. These issues may inhibit Jewish clients from speaking about the relevance of their Jewishness with non-Jewish therapists. Suggestions were made for developing a Jewish cultural, historical and political perspective, so that beliefs, behaviours and characteristics are not misinterpreted and 'therapeutic safety' for Jewish clients is maximised. Other recommendations included using cultural consultants and adopting a systemic framework. Issues that may be particularly difficult for Jewish families were discussed and recommendations for future research made.