Home  / NETH74

Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland: Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2014

Translated Title

Fourth report on racism, anti-Semitism and extreme right-wing violence in the Netherlands: Incidents, declarations, suspects and handling in 2014

Author(s)

Publication Date

December 2015

Publication Place

Publisher

Abstract

Deze vierde rapportage Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland laat zien dat het aantal racistische incidenten in 2014 flink gestegen is. Het aantal incidenten van moslimdiscriminatie is eveneens fors toegenomen. Tegelijkertijd blijkt dat incidenten van racistisch en antisemitisch schelden juist sterk zijn afgenomen. Ten aanzien van de extreemrechtse formaties zien we voor het eerst sinds jaren enige groei in het gebruik van geweld. De omvang van extreemrechtse formaties blijft wel stabiel en gering.

We zien een verschil in dynamiek bij incidenten van antisemitisch geweld vergeleken met incidenten van racistisch geweld. Bij antisemitisch geweld wordt de aanleiding van het incident vaker gevonden in antisemitische intenties van de betrokkenen, terwijl bij de incidenten van racistisch geweld de racistische intenties veel minder vaak de aanleiding vormen.

Net als vorig jaar is het aantal uitspraken door de rechtbank op basis van discriminatiewetgeving gering. Het Openbaar Ministerie gaat echter vanaf 2015 discriminatie beter zichtbaar maken in haar registratie. Dit moet leiden tot een sterke verbetering van het inzicht in de afdoening van discriminatie-incidenten.

Translated Abstract

This fourth report on Racism, anti-Semitism and right-wing extremist violence in the Netherlands shows that the number of racist incidents in 2014 has risen sharply. The number of incidents of Muslim discrimination also increased sharply. At the same time, it appears that incidents of racist and anti-Semitic abuse have declined sharply. With regard to the right-wing extremist groups, we see some growth in the use of force for the first time in years. The size of right-wing extremist groups remains stable and small. We see a difference in dynamics in incidents of anti-Semitic violence compared to incidents of racial violence. In the case of anti-Semitic violence, the cause of the incident is more often found in anti-Semitic intentions of those involved, while in the incidents of racist violence the racist intentions are less often the cause. Just like last year, the number of court rulings based on discrimination legislation is low. The Public Prosecution Service, however, will make discrimination more visible in its registration from 2015 onwards. This should lead to a strong improvement of the insight into the settlement of discrimination incidents.

Topics

Funder

Genre

Geographic Coverage

Copyright Holder

Original Language

ISBN/ISSN

978-90-5830-700-2

Link

Download, Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland: Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2014

Bibliographic Information

Tierolf, Bas, Hermens, Niels, Drost, Lisanne, van Kapel, Maaike, Wagenaar, Willem Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland: Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2014. Verwey-Jonker Instituut. December 2015:  https://archive.jpr.org.uk/object-neth74