Home  / NETH33

Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2015

Translated Title

Monitor of antisemitic incidents in the Netherlands 2015

Author(s)

Publication Date

April 2016

Publication Place

Publisher

Abstract

De CIDI Monitor Antisemitische Incidenten registreerde in 2015 meer antisemitische incidenten op Nederlandse scholen dan in de afgelopen tien jaar, terwijl het totale aantal incidenten juist daalde. CIDI dringt aan op maatregelen om het antisemitisme op scholen terug te dringen. In totaal registreerde CIDI in 2015 126 incidenten; dat was 26 procent minder dan in het piekjaar 2014, maar nog steeds boven het ‘normale’ niveau. De daling van het totale aantal incidenten wordt vooral verklaard door minder gescheld op straat en door de afname van het aantal haatmails; andere soorten incidenten bleven gelijk of stegen.

Het aantal antisemitische incidenten op scholen is in tien jaar niet zo hoog geweest als in 2015. CIDI registreerde 16 incidenten op ‘scholen’, van de basisschool tot op de universiteit. Het is voor het derde jaar op rij dat incidenten in en rond scholen stijgen. CIDI-directeur Hanna Luden spreekt van een “zorgelijke trend”: “Antisemitische incidenten brengen de veilige leeromgeving van leerlingen in gevaar en een stijging voorspelt weinig goeds voor de toekomst”, aldus Luden.

Ook antisemitische spreekkoren in het voetbal acht CIDI zorgelijk. Het aantal incidenten in de categorie ‘sport’ verdubbelde. CIDI telde 10 incidenten in 2015, tegen 5 het jaar daarvoor. Vrijwel alle incidenten in de sport doen zich voor rond het voetbalveld. Anders dan gedacht, gaat het in ruim de helft van de gevallen niet om scheldkoren bij wedstrijden tegen AJAX. In 2016 hebben de eredivisieclubs een betere aanpak afgesproken met de KNVB en Eredivisie CV: CIDI vindt dat hier streng op moet worden toegezien.

Het aantal incidenten met bekenden in de ‘directe omgeving’ steeg fors. Dit waren er 36 in 2015, het hoogste aantal sinds 2011 en 20% meer dan het voorgaande jaar (30). Het gaat hier om incidenten met bijvoorbeeld collega’s, buren, of medeleerlingen.

Voor het overige blijven incidenten met vandalisme en geweld relatief hoog. In 2015 werd in 5 gevallen fysiek geweld gebruikt (slechts 1 minder dan het jaar daarvoor). Zo werd in Arnhem een Joodse jongen tijdens het uitgaan door een groepje daders uitgescholden voor “kankerjood”, tegen de grond geduwd, en geslagen. In Amsterdam werd een vrouw antisemitisch uitgescholden en bij de keel gegrepen, en in Enschede brak een man op meerdere plekken zijn pols tijdens een ruzie met een leverancier die “Sieg heil” naar hem schreeuwde. In geen van die gevallen is een dader gevonden of vervolgd.

CIDI dringt aan op maatregelen om het antisemitisme op scholen te voorkomen en bestrijden. Er dient een antidiscriminatie-leertraject op te worden gezet, dat alle leerlingen al vanaf jonge leeftijd doorlopen en waarin ook Nederlandse kernwaarden als democratie, inclusie en respect voor elkaar worden bijgebracht.

Translated Abstract

The CIDI Monitor Anti-Semitic incidents recorded in 2015 more anti-Semitic incidents in Dutch schools than in the past decade, while the total number of incidents actually fell. CIDI calls for measures to reduce anti-Semitism in schools. CIDI total registered in 2015 126 incidents; which was 26 percent less than in the peak year 2014, but still above the "normal" level. The decrease in the total number of incidents is mainly explained by less abuse on the street and by the decrease in the number of hate mails; other types of incidents remained the same or increased. The number of anti-Semitic incidents in schools has not been so high in ten years in 2015. CIDI recorded 16 incidents 'schools', from primary school to university. This is the third year in a row that incidents and rise around schools. CIDI director Hanna Luden speaks of a "worrying trend": "Anti-Semitic incidents endanger the safe learning environment of pupils at risk and increase bodes ill for the future," said Luden. Also anti-Semitic chants in football eight CIDI worrisome. The number of incidents in the category "sports" doubled. CIDI counted 10 incidents in 2015, compared with five the year before. Almost all incidents do occur in sports around the football field. Other than imagined, it is more than half of the cases to abuse corn in games against Ajax. In 2016, the Premier League clubs agreed a better approach with the KNVB and Eredivisie CV: CIDI believes is necessary to ensure strict here. The number of incidents with acquaintances in the "immediate vicinity" rose sharply. These were 36 in 2015, the highest number since 2011 and 20% more than the previous year (30). These are incidents involving for instance colleagues, neighbors, or classmates. For the remainder incidents of vandalism and violence are relatively high. 2015 was used in 5 cases of physical violence (only one less than the previous year). For example, in Arnhem when going a Jewish boy scolded by a group of perpetrators "cancer jew", pushed to the ground and beaten. In Amsterdam, a woman was anti-Semitic yelled and grabbed by the throat, and in Enschede broke a man in several places his wrist during an argument with a vendor who "Sieg heil" yelled at him. In none of those cases, an offender found or prosecuted. CIDI calls for measures to prevent anti-Semitism in schools and combat. It should be put on an anti-discrimination learning program, all students go through from an early age and in which Dutch values ​​such as democracy, inclusion and respect for each other are imparted.

Credit for Translation of Abstract and/or Title

Google Translate

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Holder

Original Language

Note

CIDI is the address to report any case of Antisemitism in the Netherlands.Contact CIDI by phone of email if you have experienced any case of antisemitisme in the Netherlands. We will discuss the issue with you and advise about possible (and desirable) next steps to be taken. CIDI: http://www.cidi.nl/

Link

PDF, Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2015
Organisation homepage, Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI)

Bibliographic Information

Muller, Guy Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2015. CIDI – Centrum Informatie en Documentatie Israel. April 2016:  https://archive.jpr.org.uk/object-neth33