Home  / DEN16

Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2016

Translated Title

Report on antisemitic incidents in Denmark in 2016

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Denne rapport beskriver og analyserer antallet af registrerede antisemitiske hændelser i Danmark i 2016. Rapporten er udarbejdet på grundlag af anmeldelser til AKVAH, der udgør en del af Det Jødiske Samfunds sikkerhedsorganisation.

AKVAH har i 2016 registreret 22 antisemitiske hændelser i Danmark fordelt på følgende kategorier: Forsøg på drab, trusler, antisemitiske ytringer, hærværk og anden chikane. Hændelserne fordeler sig på ét tilfælde af forsøg på drab, to tilfælde af trusler, 17 tilfælde af antisemitiske ytringer, et tilfælde af hærværk og et tilfælde af anden chikane. Ud af de 22 registrerede antisemitiske hændelser er der tre hændelser, hvor det er vurderet, at de alene kan betegnes som potentielt antisemitiske.

De 22 registrerede antisemitiske hændelser i 2016 er fire hændelser færre end antallet af
registrerede hændelser i 2015, der var på 26. Den eneste stigning i antallet af registrerede hændelser er sket inden for kategorien antisemitiske ytringer. I 2015 registrerede AKVAH 11 tilfælde af antisemitiske ytringer, som var den største hændelsesgruppe i det daværende år. Dette antal steg i 2016 til 17 registrerede tilfælde. Kategorien udgør således stadigvæk den største hændelsesgruppe.

Antallet af trusler, antallet af overfaldssituationer og fysisk chikane samt antallet af hærværkshændelser er derimod faldet. I 2015 blev der registreret syv tilfælde af trusler, mens der i 2016 blev registreret to tilfælde. Ligeledes blev der i 2015 registreret fire tilfælde af overfaldssituationer og fysisk chikane, mens der i 2016 ikke er blevet registreret sådanne tilfælde.

Der er også sket et fald i antallet af hærværksepisoder. I 2016 blev der registreret et tilfælde af hærværk, hvilket er et fald på to tilfælde i forhold til 2015. I både 2015 og 2016 er der blevet registreret ét tilfælde af kategorien drab og drabsforsøg. Generelt set er der registeret et samlet fald i antallet af ”grovere” antisemitiske hændelser fra 2015 til 2016.

Translated Abstract

This report describes and analyzes the number of registered anti-Semitic events in Denmark in 2016. The report is based on reports to AKVAH, which forms part of the Jewish Society's security organization. AKVAH has registered 22 antisemitic events in Denmark in 2016 in the following categories: Attempts at killing, threats, anti-Semitic utterances, vandalism and other harassment.

The events are divided into one case of attempted killing, two cases of threats, 17 cases of antisemitic utterances, a case of vandalism and a case of other harassment. Out of the 22 registered anti-Semitic events, there are three events where it is considered that they can be termed as potentially antisemitic. The 22 registered anti-Semitic events in 2016 are four events fewer than the number of recorded events in 2015, which was 26. The only increase in the number of recorded events has occurred in the category of anti-Semitic expressions. By 2015, AKVAH registered 11 cases of anti-Semitic expressions, which was the largest event group in that year. This number rose in 2016 to 17 registered cases. The category is still the largest event group.

The number of threats, the number of cases of aggression and physical harassment as well as the number of vandalism incidents have fallen. By 2015, seven cases of threats were registered, while two cases were registered in 2016. Similarly, four cases of cases of abuse and physical harassment were registered in 2015, whereas no such cases have been registered in 2016. There has also been a decrease in the number of vandalism episodes. In 2016, a case of vandalism was recorded, a decrease of two cases compared to 2015. In both 2015 and 2016, one case of the category of killing and killing has been recorded. Generally speaking, there is a total decrease in the number of "coarser" anti-Semitic events from 2015 to 2016.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

PDF, Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2016

Bibliographic Information

Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2016. Det Jødiske Samfund i Danmark, AKVAH JSD. 2017:  https://archive.jpr.org.uk/object-den16