Home  / 669

Walka z antysemityzmem i antycyganizmem w Polsce: monitoring, interwencja, edukacja

Translated Title

The Fight Against Antisemitism and Antigypsyism in Poland: Monitoring, Intervention, Education

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Przedmiotem naszych badań były dyskryminacyjne struktury i praktyki, które dehumanizują Żydów oraz Romów i Sinti, redukując ich 1do negatywnego stereotypu , który następnie staje się źródłem i/lub uzasadnieniem skierowanych przeciwko nim działań. Poddaliśmy analizie prowadzone w Polsce badania nad antysemityzmem i antycyganizmem w celu zebrania informacji, identyfikacji trendów i mechanizmów, bezpośrednich i pośrednich
przyczyn oraz związków konkretnych działań o charakterze antysemickim lub antycygańskim z szerszymi zjawiskami ksenofobii, rasizmu, uprzedzenia i wykluczenia. Monitorowaliśmy również przejawy antysemityzmu i antycyganizmu w różnych obszarach życia i na tej podstawie przedstawiliśmy nasze rekomendacje. Zidentyfikowaliśmy też poszczególne instytucje i aktorów społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych w walkę z antysemityzmem i antycyganizmem, by odnotować stosowane przez nie strategie i zakończone sukcesem kampanie.

Translated Abstract

The main subject of our research in this project were discriminatory structures and practices, which contribute to the dehumanization of Jews, Roma and Sinti, reduce them to the level of a negative stereotype , and later allow for discriminatory action to be taken against them. We have analysed existing research on antisemitism and antigypsyism in Poland, with the aim of gathering data, identifying existing trends, mechanisms, direct and indirect causes of antisemitic and anti-Roma actions, as well as the connections between antisemitism, antigypsyism and wider phenomena of xenophobia, racism, bias and discrimination. We have also monitored different manifestations of antisemitism and antigypsyism in various fields and based our recommendations upon it. Furthermore, we have identified civil society institutions and actors that are engaged in the fight against antisemitism and antigypsyism, to learn from them about their strategies and best practices.

Topics

Funder

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Translated Language

Link

PDF, Walka z antysemityzmem i antycyganizmem w Polsce: monitoring, interwencja, edukacja
PDF, The Fight Against Antisemitism and Antigypsyism in Poland: Monitoring, Intervention, Education

Bibliographic Information

Walka z antysemityzmem i antycyganizmem w Polsce: monitoring, interwencja, edukacja. Stowarzyszenie Romów w Polsce. 2018:  https://archive.jpr.org.uk/object-669
Result from