Home  / 3753

Обществени нагласи към антисемитизма и езика на омразата. Национално представително и проучване сред еврейската общност България

Translated Title

Public Attitudes Towards Antisemitism and Hate Speech in Bulgaria: The Opinion of the General Public and the Jewish Community

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Настоящото проучване е възложено от Дипломатическия институт към Министерство на външните работи и е проведено от социологическа агенция Алфа Рисърч. То е част от проекта „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Проучването има за цел
да регистрира и анализира обществените оценки за отношенията между отделните етнически и религиозни общности, нагласите към езика на омразата и антисемитизма, ролята на познанието и на историческата памет като превенция срещу тези явления. Резултатите трябва да послужат като надеждна отправна точка за изготвяне и прилагане на първия Национален план за действие за борба с антисемитизма в България.
Основните задачи пред изследването са:
• Да опише видовете антисемитски нагласи и източниците на тяхното активиране и тиражиране.
• Да регистрира силата на привързаност към изразявани антисемитски тези.
• Да открои източниците на антисемитски послания и тяхната резултатност.
• Да открои потенциала за радикализация на антисемитските настроения.
• Да открои готовността за поведенчески прояви, провокирани от антисемитски нагласи.
• Да открои работещите форми на превенция срещу разпространение и доверие на антисемитски послания.
• Да опише възрастовите и социално-структурни динамики на възприемчивост към антисемитски послания и прояви.
• Да идентифицира равнището на познаване на еврейската общност.
• Да идентифицира нуждите от запознаване на масовата общественост с еврейската общност.
• Да идентифицира равнището на познание за Холокоста в Европа по времето на Втората световна война.
• Да идентифицира равнището на познание за събитията в България, свързани с еврейската общност по време на Втората световна война.
• Да идентифицира нуждите и възможностите за подобряване на информираността на българската общественост относно Холокоста в Европа и положението на еврейската общност в България по време на Втората световна война.

Translated Abstract

The survey “Public Attitudes Towards Antisemitism and Hate Speech in Bulgaria” was conducted by Alpha Research Ltd. as part of the project “Strategic cooperation between Bulgaria and Norway in support of Bulgaria’s international commitment to combating antisemitism and preserving Jewish heritage”, implemented by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria in partnership with the Bulgarian Diplomatic Institute to the Minister of Foreign Affairs, the State Institute for Culture to the Minister of Foreign Affairs, and the Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies. The research consists of two blocks: a /national representative sample among 1000 Bulgarian adults from all over the country on the age of 18-55 and a survey among the Jewish community in Bulgaria (100 successful interviews). The survey was conducted on the ground in the period of 5-21 February 2022. The questionnaire was suggested by an expert group within the project and coordinated with Alpha Research Ltd. The information was collected through direct standardized tablet interviews and online surveys.

Topics

Funder

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Note

English summary included in this record

Bibliographic Information

Обществени нагласи към антисемитизма и езика на омразата. Национално представително и проучване сред еврейската общност България. Alpha Research. 2023:  https://archive.jpr.org.uk/object-3753