Home  / 1079

The meaning of Jewish culture of originfor Jewish women from the thirdgeneration

Translated Title

Znaczenie żydowskiej kultury pochodzenia dla żydowskich kobietz trzeciego pokolenia

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

This article draws on four free-form interviews with elements of narration,which I conducted with representatives of the “third generation” of people of Jewish origin living in Łódź. In my text, I refer to the knowledge (and lack of knowledge) of the surveyed women as to their roots. I also distinguish two family models they have created.I place Jewish culture and religion in the context of the women’s everyday experiences

Translated Abstract

Prezentowany artykuł ma charakter badawczy. Powstał na podstawie czte-rech swobodnych wywiadów z elementami narracji, które przeprowadziłam z przedsta-wicielami „trzeciej generacji” osób pochodzenia żydowskiego mieszkających w Łodzi.W moim tekście nawiązuję do wiedzy (i braku wiedzy) badanych kobiet na temat ichkorzeni. Rozróżniam też dwa stworzone modele rodzinne. Co więcej, umieszczam ży-dowską kulturę i religię w kontekście ich codziennych doświadczeń.

Topics

Genre

Copyright Info

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Original Language

Volume/Issue

15(1)

Page Number

174-185

DOI

Link

Download, The meaning of Jewish culture of originfor Jewish women from the thirdgeneration
PDF (via academia.edu), The meaning of Jewish culture of originfor Jewish women from the thirdgeneration

Bibliographic Information

Krawczyk, Agnieszka The meaning of Jewish culture of originfor Jewish women from the thirdgeneration. Kultura i Wychowanie. 2019: 174-185.  https://archive.jpr.org.uk/10.25312/2083-2923.15/2019_09akdc