Search results

Your search found 21 items
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
Home  / Search Results
Date: 2010
Abstract: Дисертацію присвячено побудові концептуальної моделі етнічного менталітету єврейської спільноти України. В дослідженні здійснено соціологічний аналіз особливостей ментальних форм та їх діяльнісних проявів в соціалізаційних практиках, які детермінують регуляцію внутрішньоетнічної поведінки, формування соціальних ролей, соціальних диспозицій, соціальних статусів представників єврейської спільноти України. У роботі розглянуто основні теорії і концепції формування і функціонування етнічної свідомості, а також процесів, що відбуваються в ній – теорії суб’єктивації-об’єктивації етнічних ментальних форм, теорії етногенезу, теорії соціальної ідентичності, концепції історії менталітетів. На підставі аналізу теоретичних підходів до вивчення феномена менталітету в соціологічній науці, представлено концептуальну модель етнічного менталітету, евристичні, технологічні та прогностичні можливості якої продемонстровані на прикладі вивчення менталітету єврейського етносу в сучасній Україні. Диссертация посвящена построению концептуальной модели этнического менталитета еврейского этноса в Украине. На основе теоретико-методологического анализа подходов к изучению проблемы этнического сознания, функций этнического сознания в формировании этнокультуры, динамики развития этнической группы в истории обосновывается феномен этнического менталитета, который представляется как комплекс онтологизированных и определенным образом кодифицированных этнической культурой значений, символов, смыслов, моделей социального поведения на определенной территории его распространения в определенное время. Подчеркивается, что феномен этнического менталитета может быть проанализирован с полидисциплинарных позиций. В работе выделены основные элементы структуры и функции этнического менталитета как объекта социологического исследования. Представлены такие функции менталитета, как: персонализация, экспрессия, импрессия, интеграция, стандартизация. Показано, что найти абсолютную модель либо общий тип менталитета вряд ли возможно, поскольку это явление привязано к конкретной среде в конкретный момент времени. С позиций структурно-деятельностного похода анализируется становление этнического менталитета еврейского этноса Украины в условиях динамики современного общества. Представлен анализ генезиса ценностно-регулятивной системы и ее деятельностных проявлений в социализационных практиках носителей этнического менталитета. Выделены и представлены аксиологические, регулятивные и организационные элементы менталитета евреев Украины и их трансформации в историческом контексте. Продемонстрированы механизмы трансляции и репродукции традиционных ментальных форм и институциональные характеристики кодификации этнической традиции. На основе анализа теоретических подходов к изучению феномена менталитета в социологической науке, представлена концептуальная модель этнического менталитета, эвристические, технологические и прогностические возможности которой продемонстрированы на примере изучения менталитета еврейского єтноса в современной Украине.
Date: 2020
Abstract: Як видно із зібраного впродовж майже 20 років фактичного матеріалу, пік пов’язаних з насильством злочинів на ґрунті антисемітизму припадає на 2005 р. Починаючи із 2006 р. спостерігається помітний спад, а після 2009 р. кількість подібних інцидентів залишається на стабільно низькому рівні. Крім кількісних характеристик, варто зазначити, що саме на 2005–2007 рр. припадає хвиля найжорстокіших вуличних нападів, які реально загрожували життю постраждалих. Настільки серйозних випадків не фіксується вже давно.

Якщо ж взяти статистику за останні роки, то можна зазначити, що після певного зростання кількості нападів в 2012–2014 рр., в 2015–2016 рр. показники знову знизилися до мінімальних, в 2017–2019 рр. антисемітського
насильства в Україні не було зафіксовано в принципі. В цьому контексті чотири випадки в 2020 р. привертають на себе увагу. Чим можна пояснити таке порівняно помітне зростання, навіть якщо воно в абсолютних числах воно незначне?
Date: 2016
Abstract: Antisemitic attacks:

According to data collected by the monitoring program, one case of presumably antisemitic violent crime was recorded in 2016.

Since the beginning of systematic monitoring, the number of recorded victims of violent antisemitic attacks is as follows: 8 victims in 2004, 13 in 2005, 8 in 2006, 8 in 2007, 5 in 2008, 1 in 2009, 1 in 2010, none in 2011, 4 in 2012 (three incidents), 4 in 2014, also 4 in 2014 and 1 in 2015.

As can be seen, the number of violent antisemitic crimes peaked in 2005, and a notable decline has set in since 2007. In recent years, the number of such incidents remains at a stable low. Besides quantity, 2005-2007 was also the time when the most dangerous, life-threatening street attacks took place.

Antisemitic Vandalism (Arson, etc.):

The label “vandalism” is applied in this report for two categories: physical damage, such as broken windows and arson attempts, done to buildings that are part of the Jewish infrastructure (synagogues and community centers), tombstones in Jewish cemeteries and Holocaust memorials, and antisemitic and/or neo-Nazi graffiti on similar objects, which are evidence of ideological motivation.

18 cases of antisemitic vandalism were recorded in 2016. A detailed description of these incidents can be read above, in the chronicle of vandalism. The number of recorded incidents of antisemitic vandalism since the beginning of the monitoring is as follows: 15 cases in 2004, 13 in 2005, 21 in 2006, 20 in 2007, 13 in 2008, 16 in 2010, 9 cases each in 2011, 2012, and 2013, 23 cases in 2014 and 22 in 2015.

Thus, in 2015-2016 there has been a slight reduction in the number of acts of antisemitic vandalism in comparison to the 'peak' year of 2014.

The report also details incidents of hate speech and antisemitic discourse.
Date: 2013
Abstract: Экспертная группа еврейской общины России по проблемам антисемитизма, образованная несколько лет назад при поддержке Евроазиатского еврейского конгресса, представила очередной Доклад, рассматривающий ситуацию с антисемитизмом в России. Настоящий доклад дает широкий обзор и анализ правонарушений и происшествий на почве неприязни к евреям, имевших место в 2011-2012 гг.

Доклад констатирует, что в течение двух рассматриваемых лет в России сохранялся сравнительно низкий уровень правонарушений, носивших антисемитский характер. За два года было зафиксировано 5 нападений, 1 оскорбление и 38 случаев вандализма на антисемитской почве. Для сравнения, во Франции только в 2012 году было зафиксировано 177 случаев насилия и вандализма против евреев и еврейской собственности; в Великобритании в том же году были отмечены 69 насильственных нападений на почве антисемитизма, 53 случая причинения ущерба и осквернения еврейского имущества. В качестве одной из причин очевидного падения уровня антисемитских настроений в российском обществе Доклад называет перенос ксенофобных антипатий с евреев на выходцев с Кавказа и из Средней Азии.

Как отмечают авторы Доклада, в отличие от многих стран Европы в России практически отсутствует так называемый «новый антисемитизм», основу которого составляет агрессивное неприятие Государства Израиль и его политики. В частности, это объясняется тем, что исламофобия, возникшая в последние годы, вызвала рост интереса к Израилю как к борцу с агрессивным исламизмом.
В Докладе констатируется также и стабильное отсутствие в стране государственного антисемитизма. Вместе с тем, юдофобия в своем «классическом варианте», хотя и в латентной форме по-прежнему достаточно широко распространена в России. В частности, Доклад упоминает тот факт, что, как минимум, 8 процентов населения числят евреев среди врагов России, принимая различные конспирологические антисемитские штампы.

Доклад рассматривает тему антисемитизма в современной России в различных аспектах. Отдельно собраны и проанализированы факты правонарушений, совершенных на почве негативного отношения к евреям; подстрекательства к враждебным действиям в отношении евреев; формирования негативного этнического стереотипа евреев в нееврейской среде; приписывания евреям враждебных действий и намерений в отношении других народов и религиозных общностей; отрицания права Государства Израиль на существование и оправдания антиизраильского терроризма. Кроме того, в Докладе рассматривается реакция властей и общественности на проявления антисемитизма, а также правоприменительная практика в противостоянии антисемитизму.

При том, что в России сохраняется довольно низкий уровень антисемитских правонарушений, в Докладе звучит определенная озабоченность в связи с распространенностью «скрытого» антисемитизма, который в случае каких-либо потрясений может перейти из латентной стадии в открытую. Отмечается также, что хотя правоохранительные органы значительно более активно, чем в предыдущее десятилетие борются с ксенофобией и антисемитизмом, отдельные их представители, в силу отсутствия даже минимальных специальных знаний, необходимыми для противостояния антисемитизму, фактически попустительствуют антисемитам.