Home  / SWE29

Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige

Translated Title

Antisemitic images and attitudes in Sweden

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Föreliggande undersökning, som utförts på uppdrag av Forum för levande historia och Brottsför e by ggande rådet, syftar till att kartlägga och därigenom öka kunskapen om antisemitismens utseende oc h förekomst hos den svenska befolkningen.

De primära frågeställningar studien sökt besvara är: Hur utbredda är antisemitiska föreställningar och attityder? Vilket genomslag har olika historiska och samtida antijudiska motiv och teman? Hur sammanhänger förekomst av antisemitism med vissa sociala, politiska och andra bakgrundsförhållanden?

Undersökningen genomfördes under perioden mars–maj 2005 som en postenkät till ett urval av drygt 5 000 personer i åldern 16–75 år, folkbokförda i Sverige (det totala antalet individer i detta åldersspann var vid undersökningstillfället cirka 6 528 000 individer). Sammanlagt erhölls 2 956 enkätsvar vilket innebär en svarsfrekvens på 59 procent. Enkäten innehöll huvudsakligen frågor om attityder till judar. Frågorna var ställda i form av påståenden och respondenterna fi ck markera i vilken grad de instämde respektive tog avstånd från dessa påståenden. Enkäten innehöll även en del bakgrundsfrågor.

Translated Abstract

This study was carried out on behalf of the Living History Forum and the Swedish National Council for Crime Prevention, and aims to identify and thereby increase knowledge of the forms and incidences of antisemitism amongst the Swedish population.

The study focused on the following questions: How prevalent are antisemitic images and attitudes? How great is the impact of various historical and contemporary anti-Jewish motifs and themes? How does antisemitism coincide with social, political and other background conditions?

The study was carried out by postal questionnaire during March–May 2005 with a selection of more than 5,000 people aged between 16–75 years who were registered in Sweden (the total number of individuals in this age group at the time of the study was around 6,528,000 individuals). A total of 2,956 questionnaires were returned, giving a response rate of 59 per cent. The questionnaire primarily contained questions concerning attitudes towards Jews. The questions were formulated as statements and the respondents were asked to mark the degree to which they agreed or disagreed with these statements. The questionnaire also contained a number of background questions

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

978-91-976073-1-5

Note

Contains English summary at the end of the document.

Link

Download, Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige

Bibliographic Information

Bachner, Henrik, Ring, Jonas Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige. Forum För Levande Historia. 2006:  https://archive.jpr.org.uk/object-swe29