Home  / SPA7

Pràctiques funeràries i construcció de la identitat de les comunitats jueves contemporànies de Barcelona

Translated Title

Funeral practices and the construction of Jewish identity in the contemporary Jewish communities of Barcelona

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

Un dels principals trets definitoris del judaisme contemporani i de la col·lectivitat jueva
és la seva forta diversitat interna. Aquest article, resultat d’una investigació feta al voltant
de les pràctiques funeràries de les comunitats jueves contemporànies de Barcelona, així ho
posa de manifest. Els objectius principals d’aquest treball són esbrinar si hi ha diferències
entre comunitats amb relació a les qüestions funeràries, i també fer una aproximació a la
manera com cada una construeix la identitat jueva a partir de la delimitació de qui pot ser
enterrat i qui no en un cementiri jueu. La principal conclusió extreta de l’estudi és que les
tres comunitats estudiades es diferencien, no tant en l’execució dels ritus funeraris, sinó en
el significat i l’estatut atorgat a la llei jueva i als seus preceptes

Translated Abstract

One of the most characteristic features of Judaism and Jewish collectivity is its internal
diversity. The present article, resulting from research carried out on funeral practices in
contemporary Jewish communities in Barcelona, highlights this reality. The principal aims
of this study are to gauge whether there are differences between communities and assess the
way each one constructs its Jewish identity by delimiting who can and who cannot be buried
in a Jewish cemetery. The main conclusion from the study is that the three communities
differ, not so much in the execution of the funeral rituals, but in the meaning and status
they grant to the Jewish law and its precepts.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

27

Page Number

61-75

Related

DOI

Link

PDF, Pràctiques funeràries i construcció de la identitat de les comunitats jueves contemporànies de Barcelona
PDF (via academia.edu), Pràctiques funeràries i construcció de la identitat de les comunitats jueves contemporànies de Barcelona

Bibliographic Information

Martínez Ariño, Julia Pràctiques funeràries i construcció de la identitat de les comunitats jueves contemporànies de Barcelona. Revista Catalana de Sociologia. 2011: 61-75.  https://archive.jpr.org.uk/10.2436/20.3005.01.41