Home  / SPA6

L’acomodació de la pràctica funerària a Barcelona: diferències entre comunitats islàmiques i jueves

Translated Title

The accommodation of the funeral practices: differences between Jewish and Muslim communities in Barcelona

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

El respecte a la pràctica funerària és un dels aspectes que explícitament es recullen en el
marc de reconeixement de les tradicions religioses minoritàries amb acord de cooperació
amb l’Estat espanyol. Prenent com a punt de partida aquest marc de reconeixement comú,
ens proposem indagar les diferències en la gestió i pràctica funeràries de les comunitats
islàmiques i jueves a la ciutat de Barcelona. Partint d’una aproximació qualitativa, basada
en entrevistes en profunditat amb els diferents actors implicats, tractarem d’explicar les
similituds i diferències en els resultats i la capacitat de negociació de totes dues comunitats
religioses. Seguint com a línia interpretativa la teoria de mobilització de recursos, l’article
s’articula a partir de la hipòtesi següent: les diferències en els resultats i la capacitat de negociació
de tots dos grups religiosos pel que fa a la gestió funerària a Barcelona es poden
explicar a partir d’un factor principal, que és la capacitat organitzativa i de mobilització de
recursos desigual de cadascuna

Translated Abstract

Through cooperation agreements the Spanish Government grants recognition to the different
funeral rites practiced by different religious minority groups. These same agreements also
recognise the right of these religious minorities to create their own denominational plots
within municipal cemeteries and guarantee the observation of their funeral practices. In our
article, we compare the funeral practice and management of Barcelona’s Muslim and Jewish
communities. Based on a qualitative approach, and by using different arguments, including
the theory of resource mobilisation, we attempt to explain the similarities and differences
in the results and the negotiating capacity of both religious communities.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

28

Page Number

89-100

Related

DOI

Link

PDF, L’acomodació de la pràctica funerària a Barcelona: diferències entre comunitats islàmiques i jueves

Bibliographic Information

Martínez Ariño, Julia, García-Romeral , Gloria L’acomodació de la pràctica funerària a Barcelona: diferències entre comunitats islàmiques i jueves. Revista Catalana de Sociologia. 2012: 89-100.  https://archive.jpr.org.uk/10.2436/20.3005.01.50