Home  / NETH75

Derde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland: Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2013

Translated Title

Third report on racism, anti-Semitism and extreme right-wing violence in the Netherlands: Incidents, declarations, suspects and handling in 2013

Author(s)

Publication Date

December 2014

Publication Place

Publisher

Abstract

In deze derde rapportage Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland zien we een gestage stijging van het aantal racistische incidenten over de jaren heen. Tegelijkertijd blijkt dat de omvang van de extreemrechtse formaties nog altijd op een heel laag niveau zit. Voor dit rapport zijn alle incidenten en aangiftes uit 2013 geanalyseerd en is er ook gekeken naar de verdachten en de afhandeling van de aangiftes. Een nieuw onderdeel in de jaarlijkse rapportage is de koppeling van gerechtelijke gegevens aan politiegegevens. De verschillende typen incidenten worden vergeleken met voorgaande jaren en geïllustreerd met voorbeelden uit de politiepraktijk. Typering van verdachten, proces-verbaal en de afdoening van het Openbaar Ministerie komen per thema aan bod in een hoofdstuk over justitiële afhandeling. Hierbij wordt het gehele traject in beeld gebracht, van incident zoals dat wordt geregistreerd door de politie tot het vonnis door de rechtbank. Tevens worden een aantal relevante rechtszaken besproken die het beeld dat wordt geschetst verder illustreren.

Translated Abstract

In this third report, Racism, anti-Semitism and right-wing extremist violence in the Netherlands, we see a steady increase in the number of racist incidents over the years. At the same time, it appears that the size of the right-wing extremist groups is still at a very low level. For this report, all incidents and declarations from 2013 were analyzed and the suspects and the handling of the declarations were also examined. A new component in the annual report is the linking of judicial data to police data. The different types of incidents are compared with previous years and illustrated with examples from the police practice. Characterization of suspects, official reports and the settlement of the Public Prosecution Service are dealt with per theme in a chapter on judicial settlement. The entire process is depicted, from incident as recorded by the police to the verdict by the court. In addition, a number of relevant legal cases are discussed that further illustrate the image that is outlined.

Topics

Funder

Genre

Geographic Coverage

Copyright Holder

Original Language

ISBN/ISSN

978-90-5830-662-3

Link

Download, Derde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland: Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2013

Bibliographic Information

Tierolf, Bas, Hermens, Niels, Drost, Lisanne Derde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland: Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2013. Verwey-Jonker Instituut. December 2014:  https://archive.jpr.org.uk/object-neth75