Home  / DEN15

Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2015

Translated Title

Report on antisemitic incidents in Denmark in 2015

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Denne rapport beskriver og analyserer antallet af registrerede antisemitiske hændelser i Danmark i 2015. Rapporten er udarbejdet på grundlag af anmeldelser til AKVAH, der udgør en del af Det Jødiske Samfunds sikkerhedsorganisation.

Året 2015 er særligt, fordi det omfatter terrorangrebet på Københavns Synagoge. Natten mellem den 14. og 15. februar blev dansk-jødiske Dan Uzan myrdet af terroristen Omar El-Hussein, der havde palæstinensisk baggrund. AKVAH har ikke tidligere registreret antisemitisk motiverede mord, og det er så vidt vides første gang siden Anden Verdenskrig, at en jøde har mistet livet i Danmark, alene fordi vedkommende var jøde.

AKVAH har i 2015 registreret 26 antisemitiske hændelser i Danmark fordelt på følgende kategorier: Drab, overfaldssituationer og fysisk chikane, trusler, antisemitiske ytringer og hærværk. Hændelserne fordeler sig på ét tilfælde af drab, fire tilfælde, der kan kategoriseres som overfaldssituationer og fysisk chikane, syv tilfælde af trusler, 11 tilfælde af antisemitiske ytringer
og tre tilfælde af hærværk. Ud af de 26 registrerede antisemitiske hændelser er der to hændelser, hvor det er vurderet, at de alene kan betegnes som potentielt antisemitiske. Der er desuden én af de 26 registrerede hændelser, hvor det ikke har været muligt at afgrænse gerningstidspunktet til en specifik måned.

Det registrerede antal af antisemitiske hændelser i 2015 på 26 er 28 hændelser mindre end antallet af registrerede hændelser i 2014, der var på 54. Der er altså registreret omkring 50 % færre hændelser i 2015 end i 2014.

Når man ser nærmere på de enkelte hændelser, fremgår det, at det særligt er hændelser tilknyttet den ”mildeste” kategori, antisemitiske ytringer, som er blevet reduceret voldsomt i 2015. I 2014 registrerede AKVAH hele 39 tilfælde af antisemitiske ytringer. Dette tal blev i 2015 reduceret til 11 registrerede tilfælde. Mens kategorien antisemitiske ytringer i 2014 således kendetegnede omkring 75 % af det samlede antal registrerede hændelser, er denne andel faldet til omkring 40 % i 2015. Kategorien udgør dog stadigvæk den helt klart største hændelsesgruppe.

Translated Abstract

This report describes and analyzes the number of registered anti-semitic events in Denmark in 2015. The report is based on reports to AKVAH, which forms part of the Jewish Society's security organization. The year 2015 is special because it includes the terrorist attack on the Copenhagen Synagogue. During the night between 14 and 15 February, Dan-Jezan, Danish-Jewish, was assassinated by terrorist Omar El-Hussein, who had a Palestinian background.

AKVAH has not previously registered anti-Semitically motivated murder, and it is known for the first time since World War II that a Jew has lost his life in Denmark, simply because he was a Jew. AKVAH has registered 26 antisemitic events in Denmark in 2015, divided into the following categories: killing, assault and physical harassment, threats, anti-Semitic utterances and vandalism. The events are divided into one case of killing, four cases that can be categorized as assault and physical harassment, seven cases of threats, 11 cases of anti-Semitic utterances and three cases of vandalism. Of the 26 registered anti-Semitic events, there are two events where it is considered that they can be termed as potentially antisemitic. There is also one of the 26 recorded events where it has not been possible to define the date of the action for a specific month.

The recorded number of anti-semitic events by 2015 of 26 is 28 events less than the number of registered events in 2014, which was 54. Thus, around 50% fewer events are recorded by 2015 than in 2014. When looking at the individual events , it is apparent that events are especially associated with the "mildest" category of anti-Semitic expressions that have been severely reduced by 2015. In 2014, AKVAH registered 39 cases of anti-Semitic expressions. This figure was reduced to 11 registered cases in 2015. While the category of anti-Semitic expressions in 2014 thus characterized about 75% of the total number of recorded events, this share has fallen to about 40% by 2015. Still, the category still represents the largest event group.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

PDF, Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2015

Bibliographic Information

Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2015. Det Jødiske Samfund i Danmark, AKVAH JSD. 2016:  https://archive.jpr.org.uk/object-den15